• Erasmus

     • Erasmus+ 2017

     • Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou je zapojená do medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+, ktorého cieľom je podpora aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento program je zameraný na zlepšovanie kvality odborného vzdelávania a na jeho prepojenie so svetom práce. Projekt trvá dvanásť mesiacov a pozostáva z prípravnej, realizačnej a záverečnej fázy.

      V rámci realizačnej fázy absolvovalo v prvej polovici októbra pätnásť žiakov 4. ročníka dvojtýždňovú odbornú prax v Londýne. Žiakov sprevádzala koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová a Mgr. Martina Ruščáková. Umiestnenie účastníkov praxe do firiem a hostiteľských rodín zabezpečila sprostredkovateľská organizácia ADC College na základe výsledkov výberového konania a jazykového testovania. V rámci výberového konania absolvovali žiaci online test jazykových zručností z anglického jazyka a ústny pohovor s trojčlennou komisiou. Svoju motiváciu zapojiť sa do praxe demonštrovali v hodnotenom motivačnom liste. Najúspešnejší uchádzači dostali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa praxe v londýnskych firmách a organizáciách rôzneho zamerania. Svoje vedomosti a zručnosti si mohli prakticky overiť v realitných a cestovných agentúrach, vzdelávacích organizáciách, účtovníckych firmách a v hotelovom zariadení. Hlavnou náplňou ich práce bolo vykonávanie administratívnych činností. Aktivita žiakov bola denne monitorovaná a hodnotená podľa vopred stanovených kritérií. Pri hodnotení bol implementovaný Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET). Účastníci stáže získali doklad o absolvovaní praxe v zahraničí s názvom Europass Mobilita, v ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine. Boli im tiež udelené certifikáty o absolvovaní praxe vydané ADC College v Londýne a Obchodnou akadémiou vo Vranove nad Topľou. Žiaci získali aj cenné odporúčacie listy od zamestnávateľov, ktoré im môžu zlepšiť východiskovú pozíciu na trhu práce. Okrem pracovných povinností mali žiaci priestor na spoznávanie multikultúrneho Londýna a jeho pamiatok. Spoločne strávený čas v historickom centre tohto veľkomesta patril medzi najhodnotnejšie zážitky žiakov.

      Za najväčší prínos mobilitného projektu na osobnej úrovni považujú žiaci nadobudnutie nových skúseností a odborných zručností, vrátane zlepšenia jazykových kompetencií. Všetci zhodne tvrdia, že tento projekt im poskytol jedinečnú životnú skúsenosť a motivoval ich k ďalšiemu odbornému, jazykovému a osobnému rastu. Anna Mattová, absolventka praxe v Londýne, hodnotí stáž takto: “Videli sme, ako to funguje v zahraničnej spoločnosti, zažili sme, aké je to chodiť do práce, mať presne stanovený pracovný čas, pracovať v multietnickom kolektíve, byť zodpovedný a uvedomovať si dôležitosť práce, ktorú sme vykonávali. Bývali sme v kultúrne odlišných rodinách, získali sme nové kontakty a priateľstvá.“ Veronika Antolová opísala svoju skúsenosť nasledovne: „Praxovala som sa vo firme, v ktorej som využívala svoje jazykové znalosti nadobudnuté poctivou prípravou v škole a mimo nej. Pomohli mi aj zručnosti získané na hodinách informatiky. Najviac ma zaujalo cestovanie a odlišné správanie ľudí, ktorí boli z rozličných kútov sveta.“ Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, vidí význam odbornej praxe  v medzinárodnom prostredí v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce. V blízkej budúcnosti by sa škola chcela opätovne uchádzať o grant Európskej únie a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

      Ak by ste radi získali viac informácií o projekte Erasmus+, navštívte Deň otvorených dverí v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou, ktorý sa bude konať 15. 12. 2017.

      Mgr. Martina Ruščáková