• "Zvýšenie kvality vzdelávania na OA vo VT"

     • O projekte

     • Názov projektu:

      Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii

      vo Vranove nad Topľou

       

      Kód projektu v ITMS2014+ :

      312011Z675

       

      Celkové trvanie projektu:      

      10. 08. 2020  - 31. 07. 2022

       

      Miesto realizácie projektu :   

      Obchodná akadémia

      Vranov nad Topľou

      Prešovský kraj

      Operačný program:    

      Ľudské zdroje

      Spolufinancovaný fondom:              

      Európsky sociálny fond

       

      Prioritná os:

      Vzdelávanie

       

      Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:        

      126 455,21 EUR

      Celková výška oprávnených výdavkov:            

      133 110,75 EUR

       

      Špecifický cieľ:

      1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

      Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, finančných, IKT zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

       

      Hlavná aktivita:

      Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce

      Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity  a rozdelený do 3 samostatných podaktivít :

      1. Mimoškolská činnosť a extra hodiny

      zamerané na zvýšenie prírodovedných, matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností.

      1.1Mimoškolská činnosť - Krúžky  a Exkurzie

      1.2 Extra hodiny

      2. Zvýšenie kompetencií odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov

      ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov a IKT zručností.

       

      2.1 Pedagogické kluby

      2.2  Školenie pedagogických zamestnancov

       

      3. Riadenie/Koordinácia projektu:

       

      Ing. Daniela Sotáková - projektový manažér

      Ing. Martina Sirníková - finančný manažér

      Anna Tabaková - administratívny pracovník

       

      Cez verejné obstarávanie sa zaobstaralo zariadenie a vybavenie školy:

      PC jednotka, monitor            10 ks

      notebook                                20 ks

      dataprojektor                           3 ks

      plátno                                      3 ks

      multifunkčné zariadenie         3 ks

      USB kľúč                              15 ks

      keramická tabuľa                     3 ks

      tablet                                        3 ks

      sedací vak                              15 ks

      kôš na triedený odpad            11 ks

       

      Cez prieskum trhu sa zaobstaralo:

       

      1.      Označenie projektu – informačná tabuľa a nálepky na označenie majetku

      2.      Slovníky na anglický, nemecký a ruský jazyk 

       

      Informácie o projekte

      Informačná tabuľa