• "Kvalita vo vzdelávaní..."

     • Informácie o projekte

     • Obchodná akadémia Vranov nad Topľou realizuje projekt s názvom

       

      Kvalita vo vzdelávaní – úspech  v živote

       

      Obdobie realizácie:

      10/2009 – 03/2011

       

      Operačný program: Vzdelávanie

      1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

      1.1 Premena tradičnej školy na modernú

       

       Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

      Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

       

      Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote

       

       

           V súlade so stúpajúcimi požiadavkami doby na modernizáciu a skvalitňovanie vyučovania s cieľom poskytnúť študentom rozsiahle vzdelávanie, ktorého súčasťou sú teoretické poznatky snúbiace sa s ich praktickou stránkou, realizuje naša škola, Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou projekt s názvom Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote.

       

           Dopytovo riadený projekt vyplynul z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktorého vyhlásením je heslo Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES v období od októbra 2009 do marca 2011, pričom v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy bude zosúladený s opatrením Premena tradičnej školy na modernú.

       

           Cieľom tohto projektu je skvalitniť výstupy vzdelávania v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou inováciou obsahu a metód vzdelávania s využitím IKT pre potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré projekt zahŕňa, a to implementovať školský vzdelávací program spojený s obsahovou a metodikou prestavbou 12 predmetov, vyškoliť 22 odborných učiteľov z používania IKT vo vyučovacom procese, ako aj inovovať didaktické prostriedky rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov tak, aby boli využívané inovatívne metódy výučby, ktoré by zatraktívnili vyučovací proces v našej škole.

       

           18-mesačné obdobie realizácie projektu, ktoré bude zahŕňať také výstupy, ako nové učebné osnovy a časovo-tematické plány, ale aj nové cvičebnice a DVD prezentácie, bude pre celý projektový tím na čele s projektovou manažérkou Ing. Vierou Lakatovou, ako aj pre všetkých zúčastnených pedagógov iste veľmi náročné, avšak všetci veríme, že pre našu školu, pre našich študentov bude neoceniteľným prínosom nielen kvôli kvalite a atraktívnosti výučby v školskom vzdelávacom procese, ale predovšetkým vzhľadom na to, že takéto kvalitné vzdelávanie sa pre nich v súčasnej dobe stane skutočným odrazovým mostíkom pre dosiahnutie úspešnosti v živote, čo je hlavným poslaním a cieľom všetkých nás, korí sa podieľame na výučbe a vzdelávaní mladej generácie.

       

                                                                                                               

      Cieľ projektu

       

      Skvalitniť výstupy vzdelávania na OA vo Vranove nad Topľou pre potreby vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávania s využitím IKT

      Špecifické ciele projektu

       

      Implementovať školský vzdelávací program spojený s obsahovou a metodickou prestavbou 12 predmetov

      Vyškoliť 22 odborných učiteľov z používania IKT vo vyučovacom procese

      Inovovať 35 didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

       

      ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

       

      Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

      18 mesiacov

      Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

      Názov aktivity

      Začiatok realizácie aktivity

      Ukončenie realizácie aktivity

      Obsahová a metodická prestavba 12 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu

      10/2009

      03/2010

      Vyškolenie pedagogických zamestnancov

      11/2009

      01/2010

      Inovácia didaktických prostriedkov

      10/2009

      03/2011

      Podporné aktivity

       

       

      Riadenie projektu

      10/2009

      03/2011

      Publicita a informovanosť

      10/2009

      03/2011

       

       Členovia projektového tímu

       

      Funkcia

      Meno a priezvisko

      projektový manažér 

      Ing. Viera Lakatová

      finančný manažér 

      Anna Tabaková

      administratívny pracovník 

      Ing. Daniela Sotáková

      koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 

      Ing. Mária Chrapeková

      koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 a 3.1 

      Ing. Lýdia Baranová

      pracovník pre verejné obstarávanie 

      Anna Ivanová

      manažér publicity 

      PaedDr. Mária Terpáková

        

       

      Podrobný popis aktivít 

       Názov aktivity

      1.1 Obsahová a metodická prestavba 12 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu

      Cieľ aktivity

      Cieľom realizácie tejto aktivity je inovácia a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu prestavbou 12 predmetov

      Výstupy aktivity

      Výstupy aktivity sú:

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet účtovníctvo pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet podniková ekonomika pre 2. – 4. ročník

       - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet administratíva a korešpondencia pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet informatika pre 2. – 3. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet ekonomické cvičenia pre 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet cvičná firma praktikum pre 3. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet druhý cudzí jazyk anglický pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet druhý cudzí jazyk nemecký pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet anglická obchodná komunikácia pre 2. – 4. ročník

      - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet nemecká obchodná komunikácia pre 2. – 4. ročník

      Zodpovedná osoba

      Ing. Mária Chrapeková

       

       

      Názov aktivity

      2.1 Vyškolenie pedagogických pracovníkov

      Cieľ aktivity

      Cieľom realizácie aktivity je vyškoliť pedagogických pracovníkov z používania IKT vo vyučovacom procese

      Výstupy aktivity

      Výstup aktivity:

      Školenie z používania IKT vo vyučovacom  procese

      Zodpovedná osoba

      Ing. Lýdia Baranová

       

       

      Názov aktivity

      3.1 Inovácia didaktických prostriedkov

      Cieľ aktivity

      Cieľom aktivity je zaviesť inovatívne metódy výučby s pomocou vytvorených didaktických prostriedkov

      Výstupy aktivity

      Spolu 35 výstupov aktivity:

      13 cvičebníc:

      -          na predmet účtovníctvo pre 2. ročník

      -          na predmet účtovníctvo pre 3. ročník

      -          na predmet účtovníctvo pre 4. ročník

      -          na predmet podniková ekonomika

      -          na predmet administratíva a korešpondencia pre 3. ročník

      -          na predmet administratíva a korešpondencia pre 4. ročník

      -          na predmet informatika pre 1. ročník

      -          na predmet informatika pre 2. ročník

      -          na predmet informatika pre 3. ročník

      -          na predmet ekonomické cvičenia pre 4. ročník

      -          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 1. ročník

      -          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 2. ročník

      -          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 1. ročník

      22 DVD s prezentáciami:

      -          na predmet účtovníctvo pre 2.  ročník

      -          na predmet účtovníctvo pre 3. ročník

      -          na predmet podniková ekonomika pre 1. ročník

      -          na predmet podniková ekonomika pre 2. ročník

      -          na predmet podniková ekonomika pre 3. ročník

      -          na predmet podniková ekonomika pre 4. ročník

      -          na predmet administratíva a korešpondencia pre 2. ročník

      -          na predmet informatika 1. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 1. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 2. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 3. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 4. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 1. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 2. ročník

      -          na predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 3. ročník

      -          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 1. ročník

      -          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 2. ročník

      -          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 3. ročník

      -          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 4. ročník

      -          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 1. ročník

      -          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 2. ročník

      -          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 3. ročník

       

      Zodpovedná osoba

      Ing. Lýdia Baranová