• "Kvalita vo vzdelávaní..."

     • Výstupy projektu + fotodokumentácia

     •  

      Projekt  Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote

       

      V Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou  prebiehal v období od októbra 2009 do septembra 2011 projekt Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote.

                  Tento dopytovo riadený projekt vyplynul z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod heslom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES, pričom v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy je zosúladený s opatrením Premena tradičnej školy na modernú.

      Pre celý projektový tím vedený projektovou manažérkou Ing. Vierou Lakatovou toto náročné obdobie v sebe zahŕňalo 3 aktivity.

                  Prvou bola obsahová a metodická prestavba 12 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu. V rámci tejto aktivity bola uskutočnená inštalácia 10 dataprojektorov, do tried bolo zabudovaných 10 stropných držiakov na dataprojektory a do notebookov bol inštalovaný softvér.

                  Počas druhej aktivity boli školiteľkami p. Ing. Lýdiou Baranovou a Ing. Vierou Lakatovou vyškolení pedagogickí zamestnanci z používania IKT vo vyučovacom procese. Zároveň boli zakúpené notebooky, ktoré uľahčili prípravu požadovaných výstupov a prezentácií.

                  V rámci tretej aktivity sa uskutočnila inovácia didaktických prostriedkov, do tried bolo zabudovaných 10 nástenných plátien a 10 keramických tabúľ. Jej výstupom je 13 cvičebníc a 22 DVD nosičov s prezentáciami. Na začiatku šk. roka 2011/2012 dostali vytlačené cvičebnice všetci žiaci, a to z odborných predmetov a cudzích jazykov, a budú ich používať vo výchovno-vzdelávacom procese.

      Celá realizácia projektu trvala 24 mesiacov a pre realizačný tím na čele s Ing. Vierou Lakatovou priniesla veľké zvýšenie pracovnej záťaže, mnoho nárokov a požiadaviek, zároveň si vyžiadala od všetkých zúčastnených veľa času a energie venovaných tejto práci pri plnení úloh jednotlivých troch aktivít. Projekt predstavoval veľmi náročnú výzvu, ale kvalita jeho výstupov, ako aj precíznosť práce projektového tímu i všetkých zapojených učiteľov sú dôkazom, že bol zvládnutý na vysokej odbornej profesionálnej úrovni.

      Čo povedať na záver? Je potrebné vysoko oceniť a poďakovať tým, na ktorých ležala hlavná realizačná ťarcha, ako aj všetkým zainteresovaným pedagógom a vysloviť želanie, aby táto namáhavá práca splnila svoj cieľ a priniesla ovocie v podobe toho, že pre našich študentov, pre našu školu je a bude využívanie výstupov projektu prínosom nielen kvôli kvalite a atraktívnosti výučby v školskom vzdelávacom procese, ale najmä preto, aby sa kvalitné a tvorivé vzdelávanie stalo pre študentov v súčasnosti odrazovým mostíkom pre dosiahnutie úspešnosti v živote, pretože toto je hlavným poslaním a cieľom nás všetkých, ktorí sa podieľame na vzdelávaní a výchove mladej generácie.

       

                                                              

      PaedDr. Mária Terpáková, manažér publicity   

       

       

       

      priloha_FOTO.pdf