• "Nové trendy vo vzdelávacom procese"

     • Informácia o projekte

     •  

      Obchodná akadémia Vranov nad Topľou realizuje projekt s názvom

       

      „Nové trendy vo vzdelávacom procese“

       

      Obdobie realizácie:  03/2014 – 08/2015

       Operačný program: Vzdelávanie

       Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

      1.1 Premena tradičnej školy na modernú

          ITMS kód Projektu: 26110130651

       

      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

      Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

         Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou realizuje od marca 2014 projekt, ktorého strategickým cieľom je zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov.

           Cieľom je inovovať a vytvoriť moderné učebné materiály, vybaviť odbornú učebňu technikou a vyškoliť zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda. Pedagogickí zamestnanci po zaškolení budú tvorcami testov, interaktívnych cvičení, vzorových riešení pre cvičebnice v odborných predmetoch a odborných učebných textov anglického jazyka.

          Počas realizácie projektu budú zakúpené notebooky, interaktívny projektor, tabuľa, vizualizér a hlasovacie zariadenia. Po odbornom posúdení budú všetky vytvorené učebné materiály pilotne odskúšané vo vyučovacom procese.

      Projekt bude pozostávať z dvoch hlavných aktivít:

      1.1 Inovácia metód, obsahu vo vybraných predmetoch a obstaranie didaktických prostriedkov.

      Aktivita pozostáva z troch podaktivít:

      • tvorba učebných materiálov,
      • zaobstaranie materiálno-technického vybavenia,
      • pilotné testovanie vo vyučovacom procese.

       

      2.1 Zvýšenie kvality vzdelania pedagogických zamestnancov pri premene tradičnej školy na modernú.

       Aktivita bude pozostávať z dvoch školení:

      • školenie na prácu v systéme aScAgenda a správne techniky a postupy pri tvorbe testov
      • školenie na prácu s didaktickou technikou.

                                                    

      Cieľ projektu

       

      Zvýšiť uplatniteľnosť žiakov Obchodnej akadémie na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov.  

      Špecifické ciele projektu

       

      1. Modernizovať metódy a obsah vyučovacieho procesu a priblížiť ich čo najviac potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

       

      1. Pomocou školení dosiahnuť vyššiu odbornosť pedagogických zamestnancov na inovatívne spôsoby výučby.

       

      ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

       

      Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

      18 mesiacov

      Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

      Názov aktivity

      Začiatok realizácie aktivity

      Ukončenie realizácie aktivity

      1.1 Inovácia metód, obsahu vo vybraných predmetoch a obstaranie didaktických prostriedkov

      03/2014

      08/2015

      2.1 Zvyšovanie kavlity vzdelania pedagogických zamestnancov pri premene tradičnej školy na modernú

      03/2014

      08/2015

      Podporné aktivity

       

       

      Riadenie projektu

      03/2014

      08/2015

      Publicita a informovanosť

      03/2014

      08/2015

       

       

       

       

       Členovia projektového tímu 

      Funkcia

      Meno a priezvisko

      projektový manažér

      Ing. Viera Lakatová

      finančný manažér

      Anna Tabaková

      administratívny pracovník

      Anna Ivanová

      koordinátor odbornej aktivity č. 1.1

      Ing. Mária Chrapeková

      koordinátor odbornej aktivity č. 2.1

      Ing. Martina Sirníková

      pracovník pre verejné obstarávanie

      Ing. Lýdia Baranová

      úprava webstránok, portálov a údržba IS

      Ing. Lýdia Baranová

      manažér publicity

      Ing. Martina Sirníková