• Školská psychologička

     • Činnosť a plán školskej psychologičky

     • Činnosť školskej psychologičky

      V súvislosti so schválením zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009 na našej škole od 14. 09. 2022 bola zriadená funkcia školského psychológa. 

      Školský psychológ ako súčasť výchovného a psychologického poradenstva sa priamo zúčastňuje na práci školy a poskytuje odborné pedagogicko- psychologické služby študentom, rodičom, zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom pri plnení výchovno- vzdelávacích cieľov  školy.

      Plán školskej psychologičky

      September

      1. Vypracovanie plánu práce, zosúladenie plánu s plánom práce pedagogického kolektívu.
      2. Oboznámenie sa so vzdelávacím programom školy.
      3. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami.
      4. Monitoring žiakov, u ktorých sú prejavy vykazujúce potrebu odbornej pomoci.
      5. Aktívna činnosť v triedach 1. ročníkov zameraná na adaptáciu v novom prostredí.
      6. Skupinová práca so žiakmi všetkých tried na spoznávanie.
      7. Pozorovanie žiakov pri práci na vyučovacích hodinách.
      8. Účasť na rodičovskom združení.
      9. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (21. 09. Svetový deň Alzheimerovej choroby, Svetový deň vďačnosti, 23. 09. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, 26. 09. Medzinárodný deň nepočujúcich).
      10. Nadviazanie spolupráce s CPPPaP a CŠPPaP a ostatnými odborníkmi podľa potreby.
      11. Štúdium odbornej literatúry.
      12. Účasť na vzdelávaní.
      13. Sociometria v tretích a štvrtých ročníkoch.
      14. Beseda so žiakmi všetkých ročníkov v oblasti WELL BEING na tému: Čo mi môže priniesť model pozitívneho myslenia? Blog
      15. Prihlásenie do kampane Červené stužky.
      16. Oslovenie ligy duševného zdravia s cieľom získať pre školu dotazníky k téme WELL BEING – monitorovanie životnej spokojnosti a pohody študentov.
      17. Vypracovanie plánu krízovej intervencie, ktorý nám pomôže zorganizovať minimálne troch odborníkov, ktorí môžu do 24 hodín prísť na školu a riešiť krízovú situáciu.

       

      Október

      1. Individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie s koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (2. 10. Medzinárodný deň nenásilia, 7. 10. Svetový deň úsmevu, 10. 10. Európsky deň depresie, Svetový deň duševného zdravia).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Komunikácia s CPPPaP a CŠPPaP podľa potreby.
      7. Účasť na vzdelávaní.
      8. Sociálno – psychologický tréning vo všetkých triedach na tému: Podpora kohézie a spolupráce v skupine, budovanie vzťahov a riešenie konfliktov.

       

      November

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie so školským podporným tímom, koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach .
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (9. 11. Svetový deň slobody, 13. 11. Svetový deň dobrosrdečnosti, 16. 11. Medzinárodný deň tolerancie UNESCO, 20. 11. Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň absurdít, 25. 11. Medzinárodný deň nenakupovania).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Účasť na vzdelávaní.
      7. Komunikácia s CPPPaP a CŠPPaP podľa potreby.
      8. Sociálno – psychologický tréning vo všetkých triedach na tému: Poznávanie seba, svojej osobnosti a ľudí okolo nás.

       

      December

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie s koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (1. 12. Svetový deň boja proti AIDS, 20. 12. Medzinárodný deň ľudskej solidarity).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Účasť na vzdelávaní.
      7. Komunikácia s CPPPaP a CŠPPaP podľa potreby.
      8. Sociálno – psychologický tréning na tému: Spoznávanie emócií.
      9. Sociálno – psychologický tréning na tému: Rozvoj komunikačných kompetencií.

       

      Január

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi, zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie s koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (24. 1. Deň komplimentov).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Účasť na vzdelávaní.
      7. Komunikácia s CPaP a ostatnými odborníkmi podľa potreby.
      8. Vyhodnotenie I. polroku.
      9. Sociálno – psychologický tréning na tému: Zvládanie stresu a záťaže.

       

      Február

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi, zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie s koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (6. 2. Svetový deň bez mobilu, 8. 2. Deň pre bezpečnejší internet, 14. 2. Deň zaľúbených).
      5. Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia.
      6. Štúdium odbornej literatúry.
      7. Účasť na vzdelávaní.
      8. Sociálno – psychologický tréning na tému: Osem úloh na ceste životom.

       

      Marec

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi, zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie s koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (8. 3. Medzinárodný deň žien, 9. 3. Deň paniky, 20.03. Medzinárodný deň šťastia, 23. 3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii, Svetový deň Downovho syndrómu, 25. 3. Deň zápasu za ľudské práva, 26. 3. Svetový deň epilepsie, 28. 3. Deň učiteľov).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Kariérové poradenstvo a profesijná orientácia.
      7. Účasť na vzdelávaní.
      8. Preventívne aktivity podľa potreby v jednotlivých triedach.

       

      Apríl

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi, zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie so školským podporným tímom koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (2. 4. Svetový deň povedomia o autizme, 4. 4. Medzinárodný deň bez násilia).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Účasť na vzdelávaní.
      7. Preventívne aktivity podľa potreby v jednotlivých triedach.

       

      Máj

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, študentmi a rodičmi.
      2. Konzultácie so školským podporným tímom, koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (6. 5. Medzinárodný deň bez diét, 8. 5. Deň matiek).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Účasť na vzdelávaní.
      7. Preventívne aktivity podľa potreby v jednotlivých triedach.

       

      Jún

      1. Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi, zákonnými zástupcami.
      2. Konzultácie so školským podporným tímom, koordinátormi školy a vedením školy.
      3. Aktívna činnosť v triedach.
      4. Krátke príspevky k medzinárodným a významným dňom (1. 6. Medzinárodný deň detí, Deň za správne rozhodnutie, 8. 6. Deň najlepších priateľov, Deň otcov, 26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu).
      5. Štúdium odbornej literatúry.
      6. Účasť na vzdelávaní.
      7. Vyhodnotenie plánu práce školského psychológa za školský rok 2022/2023.