• Profil školy

     • Profil školy

     •       Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou

          

      Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1969 ako stredná ekonomická škola. Škola sídli v centre mesta v budove spolu s  Gymnáziom Cyrila Daxnera.  V obchodnej akadémii študuje v súčasnosti 210 žiakov v študijnom odbore 63 17 M – obchodná akadémia. Vyučovanie prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom v roku 2013.

      Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou hodinovou dotáciou  pre prvý cudzí jazyk anglický.

      V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika, daňová sústava a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky na celoštátnej úrovni na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem v Bratislave a Košiciach. Prepojenie teórie s praxou realizujeme aj prostredníctvom programu Erasmus +, kde žiaci absolvovaním odbornej praxe v zahraničných firmách získavajú nielen odborné ale aj komunikačné schopnosti priamo v anglicky hovoriacich krajinách.

      Všeobecné a odborné vzdelávanie realizuje škola v 10 klasických učebniach, ktoré sú vybavené modernou didaktickou technikou a v 6-tich odborných učebniach, ktoré sú vybavené počítačmi, pre každého žiaka.  Modernú didaktickú techniku a vybavenie získala škola realizáciou projektov Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote a Nové trendy vo vzdelávacom procese, ktoré vyplynuli z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie pod heslom Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

      Absolvent obchodnej akadémie má možnosť pokračovať v štúdiu na univerzitách predovšetkým s ekonomickým zameraním, ale prax ukazuje, že absolventi pokračujú aj v štúdiu jazykov či iných odborov. Po skončení štúdia získa absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a môže sa priamo uplatniť vo verejnom aj súkromnom sektore.

      Škola v nasledujúcom období bude vyvíjať úsilie hlavne v oblasti materiálneho  vybavenia školy,  inovácie obsahu i metód vzdelávania prostredníctvom interaktívneho vzdelávania, nových spôsobov hodnotenia i overovania vedomostí a zručností v edukačnom procese. Strategickým cieľom školy je dopracovanie odbornej transformácie školy s dôrazom na flexibilného absolventa, ktorého profil vyjadruje európsku dimenziu vzdelania.