• Profil školy

     • Školský podporný tím

     • Hlavnou úlohou školského podporného tímu je:

      • vytvárať pozitívne školské prostredie,
      • podporovať inkluzívny a rovnaký prístupu vo vzdelávaní.  

       

      Škola má v súlade s § 84 a) a § 21 a 24 n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školský podporný tím, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:

      • školská psychologička,
      • výchovná a kariérová poradkyňa.

       

      Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) vo Vranove nad Topľou a CŠPP Poprad.

      Poskytujú individuálnu a skupinovú prácu, kariérne poradenstvo, preventívne programy v triedach, besedy a diskusie o sociálno-patologických javoch, reedukáciu nevhodného správania a podporu prosociálneho etického správania. Pomáhajú  žiakom pri zvládaní ťažkých životných situácií.

      Členovia školského podporného tímu:

      • školská psychologička          Mgr. Silvia Frištiková

                                                                  sko lskypsychologvt@gmail.com

      • výchovná poradkyňa             Ing. Daniela Sabolová

                                                                  oavtsabolova@gmail.com

      • kariérová poradkyňa             Ing. Daniela Sabolová

                                                                 oavtsabolova@gmail.com

      • triedni učitelia

        

      „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ 

          Albert Einstein