• "Kvalita vo vzdelávaní..."

     • Ukončené aktivity

     • Aktivita 1.1 Obsahová a metodická prestavba 12 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu.

      V rámci projektu Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote bola ukončená realizácia prvej aktivity, ktorá prebiehala od 01. 10. 2009 do 31. 03. 2010.

      Cieľom tejto aktivity bola inovácia a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom prestavby 12 predmetov, metód a foriem využívania tak, aby sa skvalitnili výstupy vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce vo vedomostnej  spoločnosti.

      Tieto výstupy zabezpečovali pedagogickí zamestnanci v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu. Títo odborní zamestnanci, ktorí sú tvorcami školského vzdelávacieho programu, vytvorili pracovné skupiny podľa predmetov a v rámci nich v prvej fáze, t. j. od októbra 2009 do februára 2010 sa zaoberali tvorbou učebných osnov a časovo – tematických plánov pre 12 vybraných predmetov. Počas piatich mesiacov pracovali na tvorbe výstupov, pričom vychádzali z dlhoročných pracovných a odborných skúseností, na základe ktorých dokázali identifikovať, ktoré oblasti vo vyučovacom procese je potrebné inovovať, s ktorými majú žiaci najväčšie problémy a na základe toho im vedia uľahčiť pochopenie a osvojenie problematiky novými metódami výučby. Inovácia a prestavba jednotlivých predmetov bola potrebná predovšetkým preto, že žiaci majú často k dispozícii učebné materiály, ktoré obsahujú neaktuálne údaje a absentujú aj názorné ukážky pri vysvetľovaní nového učiva.

      V rámci tejto aktivity boli zaobstarané zariadenia potrebné pre tvorbu  a implementáciu školského vzdelávacieho programu a na inováciu didaktických prostriedkov, ako aj na realizáciu školenia. Bola uskutočnená inštalácia 10 dataprojektorov,  do tried bolo zabudovaných 10 stropných držiakov na dataprojektory a 10 nástenných plátien, do notebookov bol inštalovaný softvér.

      Na základe výstupov tejto aktivity tak mohli byť vytvárané aj didaktické prostriedky pre inovované predmety.

      Vyvrcholením úsilia v rámci prvej aktivity, ktoré indikovalo správnu a efektívnu realizáciu jednotlivých činností, bolo odovzdanie výstupov tvorcami školského vzdelávacieho programu posudzovateľom obsahovej a metodickej prestavby. Posudzovateľmi boli odborníci z praxe, resp. skúsení pedagogickí zamestnanci s rozsiahlymi skúsenosťami s vyučovaním vybraných predmetov. Títo posudzovatelia v marci 2010 vypracovali na každý predmet 1 posudok, čím vzniklo 12 posudkov, ktoré predstavujú spätnú väzbu vytvoreného školského  vzdelávacieho programu.

      Všetky posudky budú vyhodnotené a  pripomienky zakomponované do prestavby predmetov. Obsahovo a metodicky prestavané predmety budú implementované do školského vzdelávacieho programu.

      Aktivita 2.1 Vyškolenie pedagogických zamestnancov

       Aktivita č. 2 bola realizovaná v období od 01. 11. 2009 do 31. 01. 2010 a jej cieľom bolo vyškolenie pedagogických zamestnancov z používania IKT vo vyučovacom procese, aby bolo možné zvýšiť názornosť a interaktivitu vyučovania.

       Počas trvania tejto aktivity kvalifikovaní lektori vyškolili zamestnancov  prostredníctvom vytvorenia dvoch školiacich skupín za základe potrieb a predmetov tak, aby sa obsahová a metodická prestavba 12 predmetov mohla preniesť do vyučovacieho procesu. Boli zakúpené notebooky a s využitím dataprojektorov pedagógovia absolvovali v týchto dvoch skupinách pod vedením školiteliek Ing. L. Baranovej a Ing. V. Lakatovej v priestoroch školy 40 hodín IKT školenia. Spätnú väzbu poskytli najmä dotazníky spokojnosti, ktoré boli vyhodnotené.

       Po absolvovaní IKT školenia je možné konštatovať, že všetci pedagogickí zamestnanci ako tvorcovia DVD a prezentácií disponujú všetkými kompetenciami potrebnými na vytvorenie požadovaných výstupov.

      Aktivita 3.1. Inovácia didaktických prostriedkov

      Aktivita č. 3.1 prebiehala  od 01. 10. 2009 do 30. 09. 2011.

      Počas 24 mesiacov trvania aktivity bol napĺňaný jej cieľ - zavedenie inovatívnych metód výučby s pomocou vytvorených didaktických prostriedkov za účelom zvýšenia názornosti vyučovania a interaktivity, aby sa vo zvýšenej miere rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov.

      Aktivitu realizovali zodpovední pedagogickí zamestnanci školy tak, aby zabezpečili výstupy v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu.

      Dosiahnutie výstupov tejto aktivity, ktorými bolo 13 cvičebníc a 22 DVD s prezentáciami bolo  späté s náročnými činnosťami. V ich rámci boli vytvorené pracovné skupiny podľa jednotlivých predmetov, čím sa začala tvorba cvičebníc a DVD s prezentáciami na obstaraných zariadeniach. Súčasne s týmto procesom sa realizovalo priebežné pilotné testovanie vytvorených materiálov konkrétnymi tvorcami výstupu priamo vo vyučovacom procese aby sa overilo, či a ako spĺňajú potrebné požiadavky. Zároveň sa touto činnosťou zabezpečila  spätná väzba.

      Po vypracovaní všetkých výstupov tejto aktivity nasledovaala tlač vytvorených cvičebníc, v prípade DVD s prezentáciami ich digitálna úprava a zaznamenávanie podkladov na DVD nosiče.

      Hlavným medzníkom aktivity bolo odovzdanie 35 výstupov na posúdenie tridsiatimpiatim posudzovateľom, ktorí vypracovali na jednotlivé výstupy posudky. Posudzovateľmi boli odborníci z praxe a odborní učitelia s potrebnými skúsenosťami z iných škôl. Posudky  indikovali správnu a efektívnu realizáciu inovácie didaktických prostriedkov.

       

      PaedDr. Mária Terpáková, manažér publicity

       

       

       

       

      PaedDr. Mária Terpáková, manažér publicity