• Erasmus

     • Erasmus+ 2020

     • Odborná prax v Španielsku

      Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou sa zapojila do medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+, vďaka ktorému 24 žiakov IV. ročníka absolvovalo svoju odbornú prax vo firmách v Španielsku, v meste Barcelona.

      Zahraničná prax žiakov sa vykonávala v dvoch dvojtýždňových termínoch. Konkrétne od 08.11. do 19. 11. 2021 absolvovali prax žiaci IV. B triedy, ktorých sprevádzala pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková a koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová. Od 20. 11. do 03. 12. 2021 vykonávali prax žiaci IV. A triedy a sprevádzali ich Mgr. Alexander Goľa a Mgr. Štefan Gonos. Prax vo firmách pre žiakov zabezpečila sprostredkovateľská agentúra ESPAMOB v spolupráci s koordinátorkou projektu. Všetky náklady spojené s touto zahraničnou praxou boli hradené z grantu programu ERASMUS+. Účastníci stáže nezískali len doklady a certifikáty o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí, ale hlavne veľmi cenné skúsenosti a rady od zahraničných zamestnávateľov, ktoré im môžu zlepšiť východiskovú pozíciu na trhu práce. Študenti otestovali svoje jazykové schopnosti a vyskúšali si na vlastnej koži, čo to znamená pracovať v zahraničí a komunikovať len v cudzom jazyku. Nazbierali mnoho skúseností z administratívnej práce a pôsobení v medzinárodnom pracovnom kolektíve. Vo voľnom čase žiaci spoznávali novú kultúru, svetoznáme historické pamiatky, krajinu a nádhernú prírodu prímorského veľkomesta Barcelona.

      Odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, je rozhodnutá uchádzať sa o grant Európskej únie aj v budúcich školských rokoch a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

       

      Odborná prax v Írsku

      Pod pedagogickým vedením Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej 24 žiakov 3. ročníka obchodnej akadémie v dňoch 13. - 24. júna 2022 absolvovalo dvojtýždňovú odbornú prax v meste Sligo, Írsku. V tejto destinácii naši žiaci vykonávali prax už druhýkrát. Okrem skúseností z administratívnej práce a pôsobenia v medzinárodnom pracovnom kolektíve mali žiaci možnosť zdokonaliť sa v kompetenciách z anglického jazyka, aj vzhľadom na to, že boli ubytovaní v anglicky hovoriacich rodinách. Vo voľnom čase spoznávali novú kultúru, krajinu a nádhernú prírodu prímorského mestečka.

      Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, je rozhodnutá uchádzať sa o grant Európskej únie aj v budúcich školských rokoch a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

      Novonadobudnuté skúsenosti, zručnosti, kompetencie a získané certifikáty, ale aj zážitky, to všetko sú benefity zahraničnej mobility Erasmus+!

       

      Job shadowing v Poľskom meste Sanok

      V dňoch  03. 10. 2022 - 07. 10. 2022 sa pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková spolu s pedagógmi PaedDr. Máriou Kočikovou a Mgr. Štefanom Gonosom zúčastnili aktivity „Job shadowing“ pod názvom „My practice – my quality“ v Poľskom meste Sanok, kde navštívili školu Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Stretnutie prebehlo pod záštitou programu Erasmus+.

      Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre výmenu skúsenosti medzi pedagógmi v rôznych oblastiach.

      Počas stretnutia sme sa zúčastňovali hospitácií vyučovacích hodín v súlade s našimi aprobáciami.  Cieľom hospitácií a nášho pobytu v tejto škole bolo nie len porovnať rôzne didaktické metódy a postupy práce učiteľov, ale aj školské aktivity a udalosti školy a porovnať ich s našimi. Obohatením nášho pobytu bola imatrikulácia prvákov a pripomenutie si výročia patróna školy. Túto žiakmi a učiteľmi veľmi obľúbenú udalosť školy obohatil kultúrny program a spoločný tanec študentov a pedagógov školy.

      Dohodli sme na vzájomnej spolupráci a vedenie školy  Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego  v Sanoku prijalo naše pozvanie zúčastniť sa veľtrhu cvičných firiem. Našich zahraničných partnerov očakávame vo februári 2023.

      Mesto Sanok nás  očarilo a zároveň príjemne prekvapilo možnosťami vyžitia sa v rôznych oblastiach života, či už je to umenie, ľudová architektúra, sakrálne pamiatky, turistika, história, šport, ale aj skvelá gastronómia.

      Ďakujeme našim zahraničným partnerom za podnetné  skúseností, nápady a príjemnú atmosféru počas nášho pobytu,  a za krásne a hodnotné zážitky.