• Cvičné firmy

     • Medzinárodný veľtrh CF Bratislava, Žilina

     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2022 v Žiline

      Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022, ktorý sa konal v dňoch 18. 10 – 19. 10. 2022 v priestoroch Vzdelávacieho strediska Kia Slovakia, s. r. o., Gbeľany – Žilina, získala naša cvičná firma Bio Beauty, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej v spolupráci s Ing. Ľubicou Smolejovou, výborné výsledky:
      3. miesto – Hlavná cena - Najlepšia cvičná firma,
      1. miesto - Najlepší stánok,
      3. miesto – Najlepší reklamný šot.

      Prezenčnú formu Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022 pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor SCCF a FG, ktorý bol v tomto školskom roku zameraný na tému „Etika v podnikaní“. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa zúčastnili cvičné firmy zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinska a Turecka.

      Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovali žiaci 4.B. triedy Frederika Petričková, Emma Laura Vysoká, Lukáš Panko a Ondrej Rapčo. Žiakom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a tešíme sa z Vášho úspechu! Pedagógom patrí veľká vďaka za vynaložené úsilie pri príprave žiakov na veľtrh cvičných firiem! Veľké poďakovanie patrí aj žiačke Timei Melníkovej za vzornú prípravu podkladov, katalógov a cenníkov cvičnej firmy.
      Žiaci na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získali cenné skúsenosti z obchodovania medzi firmami, prezentovania firmy, vystavovania dokladov a komunikácie v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a úspešnej realizácii Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022 a prajeme veľa zdravia a úspechov v ďalšom živote.

      Ing. Viera Kandalová

      Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2021

      Cvičné firmy IV. B triedy – Royal Health, s. r. o. a Sweet Galaxy, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej v spolupráci s Ing. Lenkou Haritunovou, reprezentovali Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou na Online Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 15. – 16. novembra 2021. Veľtrh organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže.

      Počas týchto dní žiaci cvičných firiem – Juliána Cmarová, Tímea Jacková, Laura Kopková, Daniela Sabová, Simona Sopková, Simona Šimkaninová a Samuel Šnajder obchodovali online – nakupovali a predávali prostredníctvom web stránok, e-shopov a realizovali úhrady cez internetbanking.

      Súťažilo sa v online kategóriách: leták, instagram post, elektronická prezentácia, e-shop, reklamný šot a 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku. Študenti taktiež pripravili stánky cvičných firiem, ktoré si mohli prísť profesori a žiaci OA osobne pozrieť.

      V celkovom bodovom vyhodnotení sa cvičné firmy umiestnili nasledovne – Sweet Galaxy, s. r. o. na 4. mieste a Royal Health, s. r. o. na 5. mieste zo 72 cvičných firiem zo Slovenska a zo zahraničia.

      Kategória 90 sekúnd vo výťahu bola hodnotená samostatne, kde cvičná firma Royal Health, s. r. o. skončila na 6. mieste a Sweet Galaxy, s. r. o. na 10. mieste z 27 cvičných firiem.

      Súčasťou medzinárodného veľtrhu bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o najlepší podnikateľský zámer (PZ) žiakov cvičných firiem za školský rok 2020/2021. V tejto súťaži žiačky obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zo IV. B získali 2. miesto – Viktória Holoďáková -  PZ PROVANS, s. r. o.  a na 4. mieste sa umiestnila Tamara Zakovičová – PZ ART ꝸ ME, s. r. o.

      Dni strávené prípravou, aj keď občas náročné, keďže časť členov cvičných firiem bola na odbornej praxi v Španielsku, boli dôkazom skvelej tímovej práce medzi našimi dvoma firmami aj našimi skvelými hore spomenutými profesorkami. Získané odborné vedomosti a zručnosti počas štúdia boli využité na sto percent. Táto skúsenosť je našou najväčšou odmenou a výhrou za prácu ktorú sme odviedli.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní a realizácii účasti na Online Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.

      Daniela Sabová

      zástupkyňa riaditeľky CF Royal Health, s. r. o.

       

      Medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

      Cvičná firma Cestovinky, s. r. o. reprezentovala Obchodnú akadémiu vo Vranove na Topľou na Medzinárodnom online veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 10. – 12.  novembra 2020. Veľtrh organizoval  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Odbor finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem, Ekonomická univerzita v Bratislave a Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje žiakom možnosť komunikovať v cudzom jazyku a nadväzovať nové obchodné vzťahy. Počas troch dní cvičné firmy obchodovali online. Nakupovali, predávali prostredníctvom web stránok a e-shopov, úhradu realizovali cez internetbanking. Umiestnili sa na 3. mieste v počte uskutočnených transakcií – bankových operácií a na 4. mieste za webshop e-shop.  Žiaci si preverili svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii 60 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Španielska, Bulharska a Rakúska.

       

      Cvičnú firmu Cestovinky, s. r. o. pod vedením Ing. Daniely Sotákovej s odborným a profesionálnym prístupom predstavili žiaci IV.B  – Kovaľová Jana, Kovaľová Natália, Palfiová Simona, Šalata Ján, Vasiľková Daniela a Veliký Christopher. Preukázali schopnosť pracovať v tíme, samostatne myslieť, rozhodovať sa, komunikovať v slovenskom a anglickom jazyku, tvorivo riešiť problémy a používať moderné informačné a komunikačné prostriedky.

       

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       

      Ing. Daniela Sotáková

       

      19. ročník MVCF Bratislava 2016

      Úspech študentov obchodnej akadémie v Bratislave

      Študenti IV. A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou úspešne reprezentovali školu v dňoch 09. – 11. 11. 2016 na 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej a Ing. Martiny Sirníkovej. Organizátormi súťaže boli Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenské centrum cvičných firiem. Cvičná firma TraAl, s. r. o. pri obchodnej akadémii získala 1. miesto za najlepší imidž stánku cvičnej firmy spomedzi 67 zúčastnených cvičných firiem nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Predmetom podnikania cvičnej firmy TraAl, s. r. o. je predaj medu a medových výrobkov. Porota hodnotila celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti ,,zamestnancov” cvičných firiem, katalóg, logo a slogan. Dôležitou súčasťou boli aj elektronické prezentácie cvičných firiem nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Na veľtrhu majú študenti možnosť vyskúšať si v priamom styku so zákazníkom riešenie obchodných prípadov, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov a kontaktov. Študenti prejavili veľkú mieru kreativity, zodpovednosti a šikovnosti. Ďakujem všetkým za úspešnú reprezentáciu školy.

      Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

      17. ročník MVCF Bratislava 2014

      24. – 26. novembra 2014 sa v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra konal 17. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a študentských spoločností s tuzemskou a medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenské centrum cvičných firiem a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou každoročne preberá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave je školská akcia, kde si žiaci predovšetkým stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných situácií, ale aj nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov. Na veľtrhu vzniká veľa priateľstiev a prebieha poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí zúčastnených krajín.

       Na veľtrh sa zaregistrovalo 69 cvičných firiem, z toho 11 zahraničných (z Rakúska, Talianska, Bulharska, Rumunska a Fínska). Nádejní podnikatelia súťažili  v kategóriách najlepší stánok, katalóg, reprezentant, prezentácia, logo, slogan a najlepšia cvičná firma.

        Vo veľkej konkurencii cvičná firma OSA, s. r. o. z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vedie Ing. Alena Ocilková,  obsadila v kategórii Najlepšia cvičná firma 3. miesto. Táto cvičná firma už získala  na veľtrhu cvičných firiem vo Vranove nad Topľou dve ocenenia.

       Za úspechom tejto cvičnej firmy, ktorá má v predmete podnikania výrobu a predaj výrobkov pre zdravú výživu, stojí celý kolektív zamestnancov. V Bratislave prezentovali činnosť cvičnej firmy OSA, s. r. o.  žiaci  Mária Zeleňáková, Katarína Mattová, Bianka Voľanská, Kamila Michalčinová, Terézia Čačková a Ľubomír Kocák.

       Touto cestou sa chceme zo srdca poďakovať pani profesorke Ing. Alene Ocilkovej za jej tvorivú pomoc, pani riaditeľke Ing. Márii Chrapekovej a zástupkyni Mgr. Renáte Jakubčinovej za finančnú a morálnu podporu na tohtoročnom Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.

      Mária Zeleňáková a Katarína Mattová

       

      16. ročník MVCF Bratislava 2013

      V dňoch 26. až 28. novembra 2013 sa v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave uskutočnil XVI. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem s tuzemskou a medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou aj tohto roku prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Medzinárodný veľtrh cvičných firiem je školská akcia, kde si žiaci stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných prípadov „v priamom prenose“, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov aj s podporou reálneho partnera. Na veľtrhu vzniká veľa osobných priateľstiev, v neposlednom rade je dôležité poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí zúčastnených krajín. Tohto roku sa na akcii zaregistrovalo 65 cvičných firiem vrátane zahraničných cvičných firiem z Česka, Fínska a Rumunska.

      Vo veľkej konkurencii získal Roman Ocilka z  cvičnej firmy  Smile Wood, s. r. o.  pri Obchodnej akadémie vo  Vranove nad  Topľou, ktorú vedie Ing. Viera Lakatová, 1. miesto v kategórii Najlepší reprezentant.

      Za úspechom tejto spoločnosti, ktorá má v predmete podnikania veľkoobchod a maloobchod s nábytkom, stojí celý kolektív zamestnancov, zastúpených Martinom Mattom, Romanom Ocilkom, Lukášom Drábom, Martou Kovkovou, Michaelou Nemčíkovou, Nikoletou Janovou a ďalšími  a ich odbornými poradkyňami Ing. Vierou Lakatovou  a Ing. Máriou Chrapekovou. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani profesorke Ing. Viere Lakatovej a pani zástupkyni Ing. Márii Chrapekovej za ich tvorivú pomoc  a podporu na tohtoročnom Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Boli to práve ony, kto nám počas celého veľtrhu pomáhal a morálne nás povzbudzoval. Za to im bude navždy patriť úcta a vďaka celého kolektívu firmy Smile Wood, s. r. o.

      Martin Matta, konateľ cvičnej firmy  Smile Wood, s. r. o.    

       

      15. ročník MVCF Bratislava 2012

      28. novembra – 30. novembra 2012 sa v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra konal 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a študentských spoločností s tuzemskou a medzinárodnou účasťou. Hlavnými organizátormi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy a Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF. Záštitu nad akciou každoročne preberá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Medzinárodný Veľtrh cvičných firiem v Bratislave je školská akcia, kde si žiaci predovšetkým stredných odborných škôl môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných prípadov „v priamom prenose“, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov aj s podporou reálneho partnera. Na veľtrhu vzniká veľa osobných priateľstiev a v neposlednom rade je dôležité poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí zúčastnených krajín.

      Na  veľtrh sa zaregistrovalo 69 cvičných firiem, z toho 15 zahraničných (z Čiech, Bulharska, Fínska, Rakúska a Rumunska). Nádejní podnikatelia súťažili v piatich kategóriách: najlepší stánok, katalóg, reprezentant, prezentácia a najlepšia cvičná firma. Vo veľkej konkurencii  cvičná firma  Drevko, s. r. o., z Obchodnej akadémie vo  Vranove nad  Topľou, ktorú vedie Ing. Martina Sirníková, obsadila v kategórii Najlepší stánok 1. miesto. Naša spoločnosť dosiahla výborné úspechy už na veľtrhoch cvičných firiem vo Vranove a vo Svidníku. Za úspechom tejto spoločnosti, ktorá má v predmete podnikania výrobu drevených výrobkov, stojí celý kolektív zamestnancov, zastúpených Jakubom Starigazdom, Klaudiou Krištanovou, Zuzanou Pačutovou, Jakubom Peštom, Klaudiou Šimkovou, Miroslavou Ivanovou a ich odbornými poradkyňami Ing. Martinou Sirníkovou a Ing. Máriou Chrapekovou. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať pani profesorke Ing. Martine Sirníkovej a pani zástupkyni Ing. Márii Chrapekovej za ich tvorivú pomoc  a podporu na tohtoročnom Veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Boli to práve ony, kto nám počas celého veľtrhu pomáhal a morálne nás povzbudzoval. Za to im bude navždy patriť úcta a vďaka celého kolektívu firmy Drevko, s. r. o.. Na záver chcem vyjadriť svoju úctu a vďaku sponzorovi pánovi Pidanému, ktorý výraznou mierou prispel k účasti našej spoločnosti na tomto veľtrhu.

       Jakub Starigazda

       

      14. ročník MVCF Bratislava 2011

       

      V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2011 sa v Bratislave v priestoroch Národného tenisového centra konal 14. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a študentských spoločností s tuzemskou a medzinárodnou účasťou.

      Na  veľtrh sa zaregistrovalo 86 cvičných firiem, z toho 29 zahraničných – z  Čiech,  Bulharska, Fínska, Rakúska a Rumunska. Nádejní podnikatelia súťažili v piatich kategóriách: najlepší stánok, katalóg, reprezentant, prezentácia a celkovo najlepšia cvičná firma.

      Vo veľkej konkurencii  cvičná firma  Larme de Vin, s. r. o., z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vedie Ing. Martina Sirníková, obsadila v kategórii Najlepšia cvičná firma roku 2011 pozoruhodné 3. miesto.

      Naša spoločnosť dosiahla výborné úspechy na veľtrhoch cvičných firiem vo Vranove a vo Svidníku, kde obsadila v tej istej kategórii prvé miesta. Za úspechom tejto spoločnosti, ktorá má v predmete podnikania výrobu a distribúciu vína, stojí celý kolektív zamestnancov, zastúpených Nikolou Malikovou, Annou Chromikovou, Martinou Brekovskou, Adriánom Jachymom, Róbertom Skliňárom a Petrom Velikým a ich odbornými poradkyňami Ing. Martinou Sirníkovou a Ing. Máriou Chrapekovou.

      Na záver by som chcel vyjadriť svoju úctu a vďaku sponzorom, a to pánovi Hrubovskému, Pidanému a Kaščákovi, ktorí výraznou mierou prispeli k účasti našej spoločnosti na tomto veľtrhu. Ďakujeme.

      Peter Veliký jr.