• Školská psychologička

     • Poslanie školskej psychologičky

      • poskytovať odborné psychologické služby v záujme efektívneho a optimálneho fungovania školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja ich osobnosti,
      • činnosť školského psychológa obsahuje konzultácie a poradenstvo v rovnováhe s prevenciou a intervenciou,
      • pomáhať žiakom riešiť problémy s učením, problémy v správaní, ale aj v osobnom živote,
      • predchádzať negatívnym sociálno-patologickým javom, realizovaním preventívnych programov, skupinových stretnutí, riešiť vzniknuté problémy, prípadne zmierňovať dôsledky takýchto problémov,
      • pomáhať pri adaptácii nových žiakov do kolektívu; poskytovať konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom- individuálne alebo skupinovo,
      • zapájať žiakov do programov rozvoja sociálnej komunikácie, sociálnych zručností a sociálnej kompetencie, rozvoja prosociálneho správania, tolerancie a riešenia konfliktov, asertivity, empatie,
      • v spolupráci s výchovnou poradkyňou sa podieľať na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania žiakov,
      • v spolupráci s CPPPaP a inými článkami systému výchovného poradenstva sa podieľať na psychologickej starostlivosti o žiakov s problémami v učení a správaní, dysharmonickým vývinom a inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.