• Obchodná korešpondencia: Web stránka

   • OBK

   • Obchodná korešpondencia je povinný odborný predmet, ktorý sa vyučuje v III. a IV.  ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne. Predmet sa vyučuje v skupine s maximálnym počtom 17 žiakov v špecializovaných odborných učebniach. Nadväzuje na predmet technika administratívy.

    V III. ročníku sa venujeme pravidlám písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910. Ako napísať správne adresu, obchodný list, dopyt, ponuku, objednávku, kúpnu zmluvu, urgenciu, reklamáciu, upomienku a ako správne na obchodné listy odpovedať.

    IV. ročník je zameraný na interné písomnosti, personálne písomnosti, osobné listy a jednoduché písomnosti. Ako správne napísať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list, životopis, vyhotoviť pracovnú zmluvu, skončenie pracovného pomeru, žiadosti občanov a podnikateľov.

    V spolupráci s vyučujúcimi cudzích jazykov sa venujeme aj cudzojazyčnej korešpondencii.
    Obchodný list v slovenskom jazyku napr. ponuka, objednávka či dopyt,  je súčasťou praktickej časti maturitnej skúšky.

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučujú:    Ing. Martina Sirníková

                                                                                       Ing. Daniela Sotáková

    Učebnica pre III. ročník :                            Učebnica pre IV. ročník : 

                        

    Príležitosti pre talenty

    Súťaž v spracovaní informácií na počítači

    Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) každoročne organizuje celoslovenskú súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní textu na počítači a vo Wordprocessingu.
     

    Všetky informácie o súťaži nájdete v odkaze:

    https://siov.sk/sutaze/sip/

    Medzinárodná súťaž INTERSTENO

    INTERSTENO je Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií, ktorá bola založená v Londýne v roku 1887. Od roku 2003 organizuje internetovú súťaž v písaní na PC, ktorá pozostáva z 10-minútového odpisu textu z obrazovky v programe ZAV alebo Taki s  penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu. Ako úspešné práce sú hodnotené odpisy spĺňajúce tieto kritériá:

    Deti (0 – 12 rokov)               150 hrubých úderov za minútu              1 % chýb

    Žiaci (13 – 16 rokov)            180 hrubých úderov za minútu              1 % chýb

    Juniori (17 – 20 rokov)         200 hrubých úderov za minútu              1 % chýb

    Praktici (21 a viac rokov)     240 hrubých úderov za minúu               0,5 % chýb               

    Súťažiť sa môže v materinskom jazyku, a tiež vo viacjazyčnej súťaži, kde je možné si vybrať zo 16 jazykov.

    Bližšie informácie o súťaži nájdete v odkaze:

    https://www.intersteno.org/

                                      

    Štátne skúšky z ADK

    Škola organizuje v spolupráci s NHF EU štátne skúšky z ADK, tzv. štátnice.
    Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:

     • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu   99,50 % (ide o 10-minútový odpis predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry),
     • vyhotoviť dva druhy písomností (obchodného listu a tabuľky) v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

     

    Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl. Skúšky sa uskutočňujú na školách, ktoré požiadajú Katedru pedagogiky o ich usporiadanie, pričom je potrebné, aby počet účastníkov bol najmenej 15. Vykonávajú sa pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie.

    Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je € 20,- za účastníka. V prípade neúspešného pokusu je možné opakovať štátnu skúšku aj na inej škole bez časového obmedzenia. Všetky informácie, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania, prihlasovania a kritérií hodnotenia nájdete na stránke Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity (kliknite priamo na odkaz):

    https://nhf.euba.sk/katedry/katedra-pedagogiky/statne-skusky-z-adk/108-statne-skusky-z-pisania-na-pocitaci-a-korespondencie