• Biológia: Web stránka

   • BIO

   • Biológia je povinný všeobecnovzdelávací predmet, ktorý sa vyučuje v I. ročníku v rozsahu 2 hodín  týždenne. Radí sa do vzdelávacej oblasti Človek a príroda spolu s chémiou a fyzikou.

    Poznanie zákonov riadenia živej prírody a poznatkov o ľudskom tele je základom pochopenia jej fungovania ako celku a predpokladom formovania vzťahu k nej a zodpovedného prístupu k okolitému svetu a k sebe samému.

    Podporuje sa samostatnosť a kreativita žiakov pri práci s informáciami a schopnosť aplikovať získané poznatky v odborných predmetoch.

    Ťažiskom skúmania bude človek a informácie o ňom. Zameriame sa na orgánové sústavy človeka, v ktorých si okrem informácií o stavbe a funkcii jednotlivých orgánov a orgánových sústav, poskytneme aj základné informácie o najčastejších poruchách ich činnosti, o ich príčinách, prejavoch, liečbe a prevencii. Ďalšou časťou štúdia bude zdravý životný štýl, v ktorom žiaci získajú poznatky dôležité pre formovanie zodpovedného prístupu k vlastnému zdraviu, k starostlivosti o fyzické a duševné zdravie, informácie o rôznych typoch závislostí a o racionálnej výžive. Pri jednotlivých orgánových sústavách si povieme a ukážeme základy poskytovania prvej pomoci.  

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučuje:    Mgr. Lenka Michalová

    Učebnica :         

    Biológia - starostlivosť o zdravie pre stredné pedagogické školy a sociálne akadémie - Biológia - Stredné školy - Učebnice, slovníky - preskoly.sk