• Anglická komunikácia: Web stránka

   • ANJ a ANK

   •                                  Woodthorpe Church of England Primary School - English

    Vyučujúci anglického jazyka:

    Mgr. Renáta Jakubčinová – vedúca PK

    PaedDr. Mária Kočiková

    Mgr. Alexander Goľa

    Mgr. Jana Štovková

     

    ANGLICKÝ JAZYK sa na našej škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk, to znamená, že ma posilnenú dotáciu hodín. V 1. – 3. ročníku sú to 4 hodiny do týždňa a vo 4. ročníku 3 hodiny, všetky hodiny sa vyučujú v malých skupinách. Prevažná väčšina našich žiakov vyberá anglický jazyk ako maturitný predmet. Na hodinách používame učebnicu Gateway B1 a B1+. Učivo nadväzuje na poznatky získané na základných školách.

    Hodiny anglického jazyka sú okrem bežných gramatických cvičení obohatené o komunikačné aktivity a didaktické hry. Zábavnou a pohodovou formou si precvičujeme všetky zručnosti od počúvania s porozumením, cez čítanie, písanie a až po ústnu komunikáciu. Každý má možnosť vyjadriť svoj názor, súhlas, či nesúhlas a argumentovať na rôzne témy. Učivo preverujeme krátkymi náhodnými päťminútovkami, testom po každej lekcii a jednou školskou úlohou v každom polroku.

    Naši žiaci majú možnosť preveriť si svoje znalosti prostredníctvom olympiády v anglickom jazyku, v ktorej sú pravidelne úspešní aj na okresných, či krajských kolách.

    Najväčším projektom našej školy je projekt Erasmus+, ktorého súčasťou sme už od roku 2017. Žiaci absolvujú mobility v zahraničných krajinách ako je Veľká Británia, Írsko, Španielsko, kde si môžu nielen preveriť svoje jazykové kompetencie, ale aj zlepšiť komunikačné zručnosti.

    Upevniť a zdokonaliť jazykové zručnosti v anglickom jazyku umožňuje predmet ANGLICKÁ KOMUNIKÁCIA. Vyučuje sa v 3.  a  4. ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne. Výučba prebieha skupinovo, s maximálnym počtom žiakov 17.

    Hlavným cieľom predmetu ANK je príprava na internú (ústnu) časť maturitnej skúšky.

    V rámci 30 tematických okruhov si žiaci rozširujú slovnú zásobu, získavajú komplexnejší obraz o anglofónnych krajinách, no predovšetkým  vyjadrujú svoje názory a stanoviská na otázky obsiahnuté v jednotlivých konverzačných témach.

    Našou snahou je vytvoriť na hodinách pracovnú atmosféru, ktorá žiakom pomôže prekonať rečovú bariéru, aby pre nich „speaking” už nikdy nebol stresujúci. Pracujeme skupinovo i individuálne - simulácie, dialógy.

    Dôraz kladieme i na súvislý písomný prejav. Venujeme sa krátkym slohovým útvarom ako sú eseje, opisy, formálne a neformálne listy a iné.

    Na hodinách pracujeme s učebnicou YES! Využívame i doplnkové materiály - časopisy, prezentácie, internet.

     

    Obrázok 2022-09-29 09:54:45  Obrázok 2022-06-22 14:11:28

    Obrázok 2022-11-21 11:27:33  Obrázok 2022-06-17 08:31:57