• Matematika

   • MAT

   • Stĺpcový graf so vzostupným trendomHlava s ozubenými kolieskamiKoláčový grafPravítkoMatematikaPromočná čiapkaTriedaDiplomová práca

    Vyučovanie predmetu matematika počas štúdia na našej Obchodnej akadémii, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou nie je zamerané len na osvojenie si metód a techník riešenia príkladov, ale hlavne na rozvíjanie logického a exaktného myslenia našich žiakov. Cieľom je, aby si aj žiaci, ktorí matematiku nepovažujú za svoj obľúbený predmet alebo majú problém s numerickými operáciami, získali schopnosť správne matematicky uvažovať, hľadať logické riešenia stanovených problémov a vedieť vnímať súvislosti a vzťahy medzi zdanlivo vzájomne nesúvisiacimi javmi. Precvičovanie matematického myslenia u žiakov má pozitívny vplyv na ich každodenný spôsob uvažovania.

    Matematika sa vyučuje od prvého po štvrtý ročník, čiže počas celého štúdia. Naši absolventi sú pripravení na štúdium na vysokej škole, na ktorej sa vyučuje matematika, no aj iné predmety, či už ekonomického alebo technického zamerania. Štúdium matematiky na našej škole je však aj výborným predpokladom pre uplatnenie našich absolventov v praxi.

    Vzdelávacie ciele predmetu sú poznať potrebné pojmy, vzťahy a metódy numerických riešení jednotlivých tematických celkov, ktoré sú rozdelené do piatich okruhov:
     

    • čísla, premenné a počtové výkony s číslami,
    • vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
    • geometria a meranie,
    • kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,
    • logika, dôvodenie, dôkazy.

    Vyučovacie formy a metódy sú zvolené tak, aby boli pre študentov motivujúce, aby témy boli zrozumiteľné a zaujímavé pre všetkých žiakov a aby pomáhali rozvíjať potrebné kompetencie študentov. Za najdôležitejšie považujeme schopnosť pracovať s numerickými aj geometrickými objektami, kompetenciu spracovávať, vytvárať a interpretovať štruktúrované a grafické záznamy a schémy, schopnosť pracovať systematicky ako jednotlivec, ale aj vedieť pracovať v tíme, používať logické myslenie, vedieť správne použiť potrebné metódy riešenia komplexných príkladov, vnímať súvislosti a vzťahy a rozvíjať tvorivosť.

    Naši študenti sa každoročne zúčastňujú na rôznych súťažiach s matematickým zameraním ako sú: