• Občianska náuka: Web stránka

   • OBN

   • Občianska náuka je povinný všeobecnovzdelávací predmet, ktorý sa vyučuje v I. a II.  ročníku v rozsahu 1h týždenne v I. ročníku a 2 hodiny týždenne v II. ročníku. Predmet patrí do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť spolu s geografiou a dejepisom.

    Predmet  rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca a národné hodnoty. Vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie a tolerancie. Pripravuje mladých ľudí pre život v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe, medzi národmi.

    V I. ročníku sa zameriavame na psychológiu osobnosti (osobnosť človeka, temperament, motívy a postoje, metódy učenia sa, zvládanie stresu, zásady duševnej hygieny a i., ktoré pomáhajú žiakom k sebauvedomovaniu a následnej sebavýchove) a na demokraciu a jej fungovanie (vznik štátu a práva, právny systém a jeho odvetvia, Ústava SR, voľby, politický systém, ľudské práva a i., ktoré žiakom pomáhajú pochopiť podstatu demokracie).

    II. ročník je zacielený na oblasť filozofie (základné filozofické pojmy, kategórie, vývin dejín filozofie, ktorý im umožní kvalitnejšie formovanie vlastných názorov a postojov), psychológie a etiky (vývin psychiky, schopnosti človeka, emócie, duševné zdravie a stres, duševná hygiena a i.) a sociológie (proces socializácie, sociálny status a rola, deviácia, sociálne skupiny, rodina, manželstvo, asertívne správanie, ktoré im ukazujú, ako si všímať druhých, komunikovať s nimi a ako správne regulovať vlastné správanie).

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučuje:    PaedDr. Mária Terpáková

    Učebnica pre I. ročník :                               Učebnica pre II. ročník :