• Dejepis: Web stránka

   • DEJ

   • Dejepis je povinný všeobecnovzdelávací predmet, ktorý sa vyučuje v I. ročníku v rozsahu 2 hodín  týždenne a v I. a II. ročníku duálneho vzdelávania v rozsahu 1 hodiny týždenne. Patrí do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť spolu s geografiou a občianskou náukou.

    Predmet rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca a národné hodnoty. Vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie a tolerancie.

    Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a odovzdávania historickej skúsenosti (z rôznych perspektív). Jej súčasťou je aj postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti, pritom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.

    V tomto predmete sledujeme vývoj ľudstva a spoločnosti od najstarších civilizácií cez tradíciu starovekého Grécka a Rímskej ríše, stredovekú vzdelanosť, vznik prvých novodobých štátov v Európe, rôzne konflikty, premeny spoločnosti a štátov, dve svetové vojny až po novodobý svet. V rámci slovenskej histórie sa zameriavame na odkaz Veľkomoravskej ríše, formovanie národného hnutia Slovákov v Uhorsku, pokusy o osamostatnenie a vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, postavenie Slovenska počas 2. svetovej vojny, vývoj Československa v socializme a moderné dejiny nášho štátu po r. 1989.

     

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučuje:    PaedDr. Mária Terpáková

    Učebnica 1. časť :        Učebnica 2. časť :       Učebnica 3. časť :        Učebnica 4. časť : 

    Kniha: Dejepis 1 pre SOŠ a SOU (Eva Chylová a kolektív) | Martinus   Dejepis pre SOŠ a SOU 2 - Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848 - 1849 - Karol Fremal | Databáze knih  Kniha: Dejepis 3 pre SOŠ a SOU (Eva Chylová a kolektív) | Martinus  Dejepis 4 - Od 2. svetovej vojny k dnešku - Eva Chylová