• Podniková ekonomika

   • POE

   • Podniková ekonomika je povinný odborný ekonomický predmet, ktorý sa vyučuje počas celého štvorročného štúdia na obchodnej akadémii.  Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získavajú štúdiom tohto predmetu vytvárajú základ ekonomického vzdelania žiakov. Učivo obsahuje ekonomické pojmy a vzťahy medzi ekonomickými javmi, ktorých zvládnutie je predpokladom štúdia ostatných odborných ekonomických predmetov. Obsah učiva je súčasťou teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

    I. ročníku sa predmet vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne, 96 vyučovacích hodín ročne. Tematický plán je zameraný na základné ekonomické pojmy a kategórie, trh a trhový mechanizmus, podstatu a štruktúru národného hospodárstva, jeho riadenie a porozumenie podstate reprodukčného procesu. Žiaci si osvoja učivo o podniku a jeho činnostiach, ekonomickej stránke činnosti podniku,  podnikaní a tuzemskom platobnom styku.

    II. ročníku sa predmet vyučuje 4 hodiny týždenne, 128 vyučovacích hodín ročne a je zameraný na problematiku výroby, vnútorného obchodu, zahraničnoobchodnej činnosti, medzinárodného platobného styku a poisťovníctva.

    III. ročníku sa tento predmet vyučuje 4 hodiny týždenne, 128 vyučovacích hodín ročne. Obsah učiva je zameraný na problematiku materiálového hospodárstva, dlhodobého majetku, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, personálnu činnosť podniku, odbyt a finančné hospodárstvo.

    IV. ročníku sa predmet vyučuje 4 hodiny týždenne, 84 vyučovacích hodín ročne. Tematický plán je zameraný na problematiku bankovej sústavy, cenných papierov, finančného trhu, manažmentu, opakovaniu a aktualizácii učiva podnikovej ekonomiky.

    Svoje nadobúdané teoretické poznatky žiaci precvičujú na príkladoch z praxe.  Taktiež sa zúčastňujú odborných exkurzií vo vybraných podnikoch, prednášok s odborníkmi z praxe a ekonomických súťaží.

    Predmet podniková ekonomika je obsahovo previazaný s predmetom účtovníctvo, právna náuka,  daňová sústava, makroekonómia, ale aj s predmetmi potrebnými pre písomnú korešpondenciu a využívanie komunikačných technológii v praxi ako je administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, ekonomické cvičenia, cvičná firma a predmet prax. Odborné teoretické vedomosti využijú žiaci aj pri cudzojazyčnej odbornej komunikácii.

    Predmet podniková ekonomika vyučujú:   

    Ing. Ľubica Smolejová

    Ing. Daniela Sabolová

    Ing. Daniela Sotáková   

    Ing. Martina Sirníková

                                             

       Učebnica pre I. ročník:                               Učebnica pre II. ročník: 

                 

    Učebnica pre III. ročník:                                                    Učebnica pre IV. ročník: 

       

    Pre maturantov:

       Príležitosti pre talenty

    Žiaci IV. ročníka obchodnej akadémie sa majú možnosť zapojiť do týchto ekonomicko-finančných súťaží.

    Ekonomická olympiáda – celoštátna súťaž z ekonómie a financií

    Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Organizačne a odborne súťaž garantuje INESS– Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Olympiáda prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí žiakov v tomto odbore. 

    Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, či vyhrať vecné ceny, ako notebook, mobilný telefón, čítačku elektronických kníh, ekonomickú literatúru a ďalšie.  

    Informácie o súťaži nájdete v odkazoch:

    https://ekonomickaolympiada.sk/o-ekonomickej-olympiade/

    https://ekonomickaolympiada.sk/o-ekonomickej-olympiade/ako-vyzera-testovanie/
    https://ekonomickaolympiada.sk/o-ekonomickej-olympiade/studium/
    https://ekonomickaolympiada.sk/ekonomia-na-doma/

    https://ekonomickaolympiada.sk/preco-sa-zapojit-do-ekonomickej-olympiady/

    https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2021/02/brozura.jpg

    Finančná olympiáda – finančno vedomostná súťaž

    Finančnú olympiádu organizuje Nadácia PARTNERS. Prvé dve kolá, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

    Vďaka finančnej olympiáde si môžu aj žiaci našej školy otestovať a navzájom porovnať svoje finančné vedomosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre školu.

    Informácie o súťaži nájdete v odkaze:

    https://financnaolympiada.sk/i-kolo

    Olympiáda Podnikový hospodár

    Olympiádu Podnikový hospodár organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, v spolupráci s vybranými strednými školami. Je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska, ktorí si chcú otestovať svoje znalosti z ekonomiky a riadenia podnikov. 

    Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí
    na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

    BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

     

     Informácie o súťaži nájdete v odkaze:

    https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/olympiada-podnikovy-hospodar