• Aplikovaná informatika: Web stránka

   • API

   • Aplikovaná informatika je povinný odborný predmet, ktorý sa vyučuje v I., II. a  III.  ročníku v študijnom odbore 6317M – Obchodná akadémia  v rozsahu 2  hodiny týždenne.

    Na predmete Aplikovaná informatika sa žiaci  v prvom ročníku naučia ovládať Operačný systém Windows cez nastavenia pracovného prostredia, organizáciu zložiek, súborov a efektívne pracovať v textovom editore Word v prostredí Windows. Obsah učiva v prvom ročníku je zameraný na úpravu textu v textovom editore Word tak, aby žiak dokázal písať texty a odborné práce v súlade s platnými normami a štandardami písania záverečných prác. Po absolvovaní predmetu žiak dokáže formátovať text, pracovať s tabulátormi, tabuľkou, vkladať obrázky, vytvárať organizačné schémy, automatické tvary, číslovať dokumenty a vytvárať automatický obsah.

    Obsah učiva predmetu Aplikovaná informatika v druhom ročníku je zameraný na prácu v tabuľkovom editore Excel, v editore na tvorbu prezentácií Powerpoint a s internetovými prehliadačmi s cieľom efektívneho vyhľadávania informácií na internete. Prínosom predmetu je žiak získa zručnosti z ovládania tabuľkového editoru Excel a dokáže účelne pracovať s tabuľkou, robiť v tabuľke výpočty, vkladať vzorce, aplikovať matematické, štatistické, databázové a logické funkcie, pracovať s grafmi a prakticky vyhotovovať štatistické tabuľky a grafy. Výučba práce v editore na tvorbu prezentácií - Powerpoint je zameraný tvorbu pôsobivých a účelných prezentácií s nastavením efektov, grafiky, tabuliek, grafov, vkladaním videosekvencie a nastavením časovania prezentácie.

    V treťom ročníku na predmete Aplikovaná informatika sa žiak naučí ovládať ekonomický softvér  OMEGA od spoločnosti Kros, ktorý sa bežne v praxi využíva na vedenie podvojného účtovníctva. Žiak sa ďalej naučí ovládať ekonomický softvér OLYMP od spoločnosti Kros, ktorý sa v praxi používa na výpočet mzdy zamestnancov. Absolvovanie tohto predmetu je pre žiaka veľkou devízou, keďže získa odborné kompetencie s ovládania ekonomických softvérov, ktoré sa bežne v praxi používajú. V prostredí softvéru OMEGA žiak získa komplexné poznatky od založenia firmy, cez účtovanie v okruhoch pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, došlé faktúry a vystavovanie odoslaných faktúr. Žiak sa naučí účtovať a evidovať dlhodobý majetok, automaticky vytvoriť odpisový plán a tiež účtovať a evidovať zásoby prostredníctvom automatického ovládania skladu. V ekonomickom prostredí OLYMP sa žiak naučí základné nastavenia programu v oblasti personalistiky, výpočtu miezd, vypočítať mzdu a vytvoriť prevodné príkazy a tlačiť dokumenty.

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučujú:   

    1. ročník:                                                                              Mgr. Mária Lipkošová

                                                                                                   Mgr. Štefan Gonos

    2. ročník:                                                                              Mgr. Mária Lipkošová

                                                                                                  Mgr. Štefan Gonos

                                                                                                  Mgr. Dominik Kahanovský

    3. ročník:                                                                              Ing. Lenka Haritunová

                                                                                                  Ing. Viera Kandalová

                                                                                                  Ing. Anna Černegová