• Hospodárska geografia

   • HOG

   • Predmet Hospodárska geografia poskytuje žiakom základné vedomosti o geografii ako vede, ktorá má veľký význam pri riešení mnohých aktuálnych problémov súčasného sveta a taktiež o svetovom hospodárstve. Žiaci získajú vedomosti o sektorovom členení hospodárstva, infraštruktúre, životnej úrovni, dopravnej a energetickej sieti, hospodárskom zoskupení a celkovo o hospodárstve jednotlivých regiónov sveta.


    Vytvárame priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi a inými zdrojmi informácií. Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy. Význam spočíva aj v tom, že žiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky aj po skončení školy pri rozvoji regiónov, v ktorých žijú a použitím analýzy a syntézy dokážu porovnávať vybrané regióny medzi sebou, aj so slovenskou realitou a vedia ich vyhodnotiť.


    Tematické okruhy, ktorým sa v tomto predmete venujeme sú úvod do geografie, humánna geografia, regionálna geografia sveta, Slovenská republika a globálne problémy sveta. Metódy, formy a prostriedky vyučovania geografie v praxi majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Žiaci by po jeho absolvovaní mali dokázať vyvodiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou.


    Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odborným vyučovacím predmetom Podniková ekonomika.

    Predmet vyučujú:

    Mgr. Dominik Kahanovský
    Mgr. Lenka Michalová


    Učebnica 1. časť:                                       Učebnica 2. časť: