• Právna náuka

   • PRN

   • Časový rozsah výučby:                   2 h/týždeň

    Medzipredmetové vzťahy:              POE, UCT, DAS, CF praktikum, Etika

    Je dôležité, aby sa úroveň právneho povedomia neustále zvyšovala. Je potrebné žiakom vysvetliť a dať do povedomia právnu stránku a právny dosah svojho konania, resp. niekedy aj nekonania. Aj keď je Obchodná akadémia neprávnická škola, je vhodné poskytnúť žiakom vedomosti práve aj z oblasti práva. Umožní im základnú orientáciu v rozsiahlej právnej oblasti.

    Základným cieľom predmetu Právna náuka je preto zvýšiť právne vedomie žiakov. Mali by byť presvedčení o potrebe práva a právnych noriem a taktiež poznať dôsledky vyplývajúce z ich porušenia. Žiaci sa v priebehu roka sústredia na tieto celky:

    1. Základné pojmy teórie práva
    2. Ústavné právo
    3. Obchodné právo
    4. Pracovné právo
    5. Občianske právo
    6. Trestné právo
    7. Rodinné právo

    Taktiež je potrebné venovať osobitnú pozornosť spájaniu teórie s praxou a uplatneniu priamej a nepriamej názornosti (práva s originálnymi právnymi písomnosťami a pod.). Po osvojení si vedomostí žiakov čaká beseda, komunikácia s človekom pracujúcim v právnej oblasti. Podľa možností a situácie aj zúčastnenie sa súdneho pojednávania.

    Literatúra:

    • Schultz, I. a Schultzová, A., Právna náuka pre obchodné a hotelové akadémie
    • Platná legislatíva príslušná k jednotlivým učebným celkom
    • Ústava SR

    Predmet vyučujú:

    • Ing. Martina Sirníková
    • Mgr. Mária Lipkošová