• Ekonomické cvičenia: Web stránka

   • EKC

   • Ekonomické cvičenia je povinný vyučovací predmet na obchodných akadémiách, vyučuje sa vo IV. ročníku s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne. Tento predmet je súčasťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a vyučuje sa v skupine s maximálnym počtom 15 žiakov v odbornej učebni informatiky vybavenou výpočtovou technikou.

    Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so schopnosťou používať moderné informačné technológie, bez ktorých sa v súčasnom svete  práce nezaobídu.

    Žiaci v predmete integrujú už skôr získané vedomosti a zručnosti predovšetkým z predmetov podniková ekonomika, účtovníctvo, daňová sústava, aplikovaná informatika a právna náuka a uplatňujú ich v aplikačnom programovom vybavení OMEGA určenom na vedenie podvojného účtovníctva a  v programe OLYMP určenom  na výpočet mzdy.

    Predpokladom  pre štúdium tohto predmetu je, aby žiak dokázal samostatne prakticky  používať osobný počítač, jeho prídavné zariadenia, ovládať potrebný aplikačný softvér, vedieť samostatne tvorivo riešiť jednoduchšie praktické problémy vyskytujúce sa v podnikateľskej praxi,  vedomosti neustále inovovať, dokázať sa orientovať v platných právnych predpisoch.

    Žiaci v tomto predmete precvičujú, upevňujú a aplikujú  už získané vedomostí a zručností pri riešení základných situácií vyskytujúcich sa v podnikateľskej praxi v oblasti platobného styku, zásob, dlhodobého majetku, obchodnej činnosti s uskutočnením účtovnej uzávierky a závierky.

    Súčasťou tohto predmetu je aj príprava žiakov na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky riešením súvislých príkladov v akciovej spoločnosti,  spoločnosti s  ručením obmedzeným ako aj fyzickej osoby.

     

    V školskom roku 2022/2023 predmet vyučujú:    Ing. Lenka Haritunová

                                                                                       Ing. Viera Kandalová

                                                                                       Ing. Anna Černegová

     

     Cvičebnica pre IV. ročník: