• Cvičná firma: Web stránka

   • CVF

   • Cvičná firma je povinný odborný ekonomický predmet, ktorý sa vyučuje v III. ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne a vo IV.  ročníku v rozsahu 1 hodina týždenne. Tento predmet sa vyučuje v skupine s maximálnym počtom 17 žiakov v odbornej učebni. Nadväzuje na odborné ekonomické predmety – podnikovú ekonomiku, účtovníctvo, obchodnú korešpondenciu, úvod do makroekonómie, daňovú sústava, aplikovanú informatiku.

    Cvičná firma je zariadená ako reálna firma a má základné oddelenia bežného reálneho podniku, napríklad personálne oddelenie, sekretariát, účtovné oddelenie, obchodné oddelenie, oddelenie pre marketing a reklamu, ekonomické oddelenie a i. Ide o simuláciu činností oddelení v skutočnej firme, kde majú žiaci možnosť urobiť aj chybu, ktorá nemá taký ekonomický dopad ako v reálnom podniku, ale plní výchovnú funkciu.

    Cvičné firmy majú rôzne predmety podnikania a navzájom medzi sebou obchodujú. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie informačné technológie. Cvičná firma podporuje kreativitu, rozvíja spoluprácu a prezentáciu výsledkov, napomáha získavať schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať. Je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

    V III. ročníku sa žiaci oboznámia s predmetom cvičná firma, určia si predmet činnosti ich cvičnej firmy, obchodné meno, spoločne vytvoria logo, slogan, katalóg a elektronickú prezentáciu v slovenskom i anglickom jazyku. Naučia sa vytvárať a účtovať základné podnikové doklady, podnikovú obchodnú korešpondenciu, kúpne zmluvy. Svoju činnosť potom sústredia na stánok cvičnej firmy a cvičnú firmu  prezentujú na každoročnom tradičnom školskom veľtrhu cvičných firiem, ktorý škola usporadúva už 15 rokov. Víťazné cvičné firmy potom reprezentujú školu na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem na Slovensku, i v zahraničí.

    V IV. ročníku cvičná firma pokračuje vo svojej činnosti, venuje sa i účtovej evidencii cvičnej firmy, ktorú žiaci spracúvajú na počítači v programoch Omega a Olymp, takže je vlastne aj prípravou na praktickú maturitnú skúšku.

     

    V školskom roku 2022/2023 tento predmet vyučujú:     

    III. ročník                                                  IV. ročník

    Mgr. Mária Lipkošová                             Ing. Anna Černegová

    Ing. Daniela Sabolová                               Ing. Viera Kandalová

    Ing. Martina Sirníková                             Ing. Martina Sirníková

    Ing. Ľubica Smolejová                              Ing. Ľubica Smolejová

     

    Učebnica pre III. a IV. ročník:

    V Slovenskej republike zastrešuje cvičné firmy Slovenské centrum cvičných firiem (ďalej SCCF), ktoré  je odborom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). SCCF vzniklo v januári 1998  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a za účinnej morálnej a materiálnej pomoci ministerstva školstva Rakúska a KulturKontaktu. SCCF prioritne zabezpečuje spoluprácu so slovenskými cvičnými firmami, ale reprezentuje Slovensko aj na medzinárodnej úrovni ako hlavný kontaktný orgán s celosvetovou centrálou PEN Worldwide a so zahraničnými centrálami. 

    http://www.sccf.sk/

    Štátny inštitút odborného vzdelávania - Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave dáva školám, v ktorých pracujú cvičné firmy, možnosť udelenia "Doložiek k vysvedčeniu". Žiak, ktorý absolvoval úspešne cvičnú firmu, dostáva takzvanú "Doložku k vysvedčeniu" za kvalitnú prácu v cvičnej firme a za úspešnú reprezentáciu školy na regionálnych veľtrhoch a kontraktačných dňoch cvičných firiem.

    Čo je cvičná firma?

    https://www.youtube.com/watch?v=QHGPv9McG3s

    Naše úspechy

    https://www.youtube.com/watch?v=UoWfvjdWxio&t=37s

    Veľtrh cvičných firiem na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou

    http://www.vtn-vranov.sk/vranov-obchodna-akademia-pripravila-den-otvorenych-dveri-aj-s-veltrhom-cvicnych-firiem/#.Y5Y-sXbML2d

    https://www.youtube.com/watch?v=yvUTWA8g2co&t=127s

     

    N A Š E   Ú S P E C H Y

    Naša škola sa počas 15 rokov vyučovania tohto odborného môže pochváliť mnohými úspechmi na slovenskej i medzinárodnej úrovni. Žiaci reprezentujú školu na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave, Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, Kontraktačných dňoch v Poprade, a aj na medzinárodných veľtrhoch v zahraničí.