• Daňová sústava

   • DAS

   • Predmet daňová sústava je odborný ekonomický predmet,  v ktorom sa  podrobne zaoberáme problematikou daní v Slovenskej republike. Vyučuje sa v III. a IV.  ročníku v rozsahu 2 hodiny týždenne. Obsah učiva je súčasťou teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

    V III. ročníku sa venujeme úlohám a postaveniu daní v hospodárskej politike štátu, charakteristike daňovej sústavy SR, analyzujeme základné a doplnkové daňové pojmy, daň z príjmov fyzických a právnických osôb a naučíme sa ako správne vyplniť daňové priznanie s využitím elektronických služieb Finančnej správy SR.

    V IV. ročníku je  výučba zameraná na daň z pridanej hodnoty,  problematiku miestnych daní, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane, správne vypĺňanie daňových priznaní a aktualizáciu prebraného učiva o daniach.

    Predmet daňová sústava medzipredmetovo  nadväzuje na základné poznatky z oblasti daní získané v predmete podniková ekonomika, účtovníctvo a účtovníctvo v praxi, ekonomické cvičenia, tieto rozvíja a prehlbuje. Žiaci tak, majú možnosť získať dostatok teoretických vedomostí, ale aj praktických skúseností s uplatňovaním celého komplexu daní daňovej sústavy Slovenskej republiky. Nadobúdajú daňové povedomie, zodpovedný postoj k daňovým povinnostiam a kompetencie využiteľné v ekonomickej praxi, pri ďalšom štúdiu a v spoločenskom živote.

    Predmet vyučujú:    Ing. Daniela Sabolová

                                       Ing. Anna Černegová

                                                                                      

    Zákony 2022 I/A - Daňové zákony - https://www.danovezakony365.sk/uplne-znenia/

    Učebnica pre III.  a IV. ročník: