• Odborná prax: Web stránka

   • ODP

   • Odborná prax je predmet, resp. súbor predmetov, ktorý sa člení do 2 kategórií:

    1. súvislá odborná prax, ktorá sa realizuje v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku na pracovisku vybraných zamestnávateľov v okrese Vranov nad Topľou alebo prostredníctvom medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+ v zahraničí, a

    2. odborná prax v systéme duálneho vzdelávania.

    Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania je povinný predmet v rámci praktickej prípravy žiakov I. až IV. ročníka, ktorí boli prijatí na duálne vzdelávanie. Táto praktická príprava sa organizuje:

    • formou odbornej praxe v škole (v odborných učebniach) pod vedením učiteľov,
    • formou odbornej praxe na pracovisku praktického vyučovania pod vedením inštruktorov na základe Zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi školou a zamestnávateľom.

    Odborná prax v systéme duálneho vzdelávania sa podľa učebného plánu obchodnej akadémie sa vykonáva v tomto rozsahu:

    1. ročník

    6 hodín týždenne

    2. ročník

    7 hodín týždenne

    3. ročník

    14 hodín týždenne

    4. ročník

    14 hodín týždenne

    V školskom roku 2022/2023 má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi:

    1. Mestský úrad Vranov nad Topľou,

    2. TABMAR, s. r. o., Vranov nad Topľou – vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov,

    3. Milada Ivanková, Partners Group SK, Vranov nad Topľou – finančné poradenstvo a sprostredkovanie.

    V školskom roku 2022/2023 predmet súvislá odborná prax koordinuje:   Ing. Ľubica Smolejová

    V školskom roku 2022/2023 predmet odborná prax koordinuje:                Ing. Anna Černegová