Navigácia

Navigácia

Informácie o projekte Ukončené aktivity Výstupy projektu + fotodokumentácia Zverejnené dokumenty podľa zákona o zverejňovaní informácií

"Kvalita vo vzdelávaní..."

Informácie o projekte

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou realizuje projekt s názvom

 

Kvalita vo vzdelávaní – úspech  v živote

 

Obdobie realizácie:

10/2009 – 03/2011

 

Operačný program: Vzdelávanie

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

 

Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote

 

 

     V súlade so stúpajúcimi požiadavkami doby na modernizáciu a skvalitňovanie vyučovania s cieľom poskytnúť študentom rozsiahle vzdelávanie, ktorého súčasťou sú teoretické poznatky snúbiace sa s ich praktickou stránkou, realizuje naša škola, Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou projekt s názvom Kvalita vo vzdelávaní – úspech v živote.

 

     Dopytovo riadený projekt vyplynul z výzvy vyhlásenej Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktorého vyhlásením je heslo Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES v období od októbra 2009 do marca 2011, pričom v rámci prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy bude zosúladený s opatrením Premena tradičnej školy na modernú.

 

     Cieľom tohto projektu je skvalitniť výstupy vzdelávania v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou inováciou obsahu a metód vzdelávania s využitím IKT pre potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré projekt zahŕňa, a to implementovať školský vzdelávací program spojený s obsahovou a metodikou prestavbou 12 predmetov, vyškoliť 22 odborných učiteľov z používania IKT vo vyučovacom procese, ako aj inovovať didaktické prostriedky rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov tak, aby boli využívané inovatívne metódy výučby, ktoré by zatraktívnili vyučovací proces v našej škole.

 

     18-mesačné obdobie realizácie projektu, ktoré bude zahŕňať také výstupy, ako nové učebné osnovy a časovo-tematické plány, ale aj nové cvičebnice a DVD prezentácie, bude pre celý projektový tím na čele s projektovou manažérkou Ing. Vierou Lakatovou, ako aj pre všetkých zúčastnených pedagógov iste veľmi náročné, avšak všetci veríme, že pre našu školu, pre našich študentov bude neoceniteľným prínosom nielen kvôli kvalite a atraktívnosti výučby v školskom vzdelávacom procese, ale predovšetkým vzhľadom na to, že takéto kvalitné vzdelávanie sa pre nich v súčasnej dobe stane skutočným odrazovým mostíkom pre dosiahnutie úspešnosti v živote, čo je hlavným poslaním a cieľom všetkých nás, korí sa podieľame na výučbe a vzdelávaní mladej generácie.

 

                                                                                                         

Cieľ projektu

 

Skvalitniť výstupy vzdelávania na OA vo Vranove nad Topľou pre potreby vedomostnej spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávania s využitím IKT

Špecifické ciele projektu

 

Implementovať školský vzdelávací program spojený s obsahovou a metodickou prestavbou 12 predmetov

Vyškoliť 22 odborných učiteľov z používania IKT vo vyučovacom procese

Inovovať 35 didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov

 

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

18 mesiacov

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Obsahová a metodická prestavba 12 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu

10/2009

03/2010

Vyškolenie pedagogických zamestnancov

11/2009

01/2010

Inovácia didaktických prostriedkov

10/2009

03/2011

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

10/2009

03/2011

Publicita a informovanosť

10/2009

03/2011

 

 Členovia projektového tímu

 

Funkcia

Meno a priezvisko

projektový manažér 

Ing. Viera Lakatová

finančný manažér 

Anna Tabaková

administratívny pracovník 

Ing. Daniela Sotáková

koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 

Ing. Mária Chrapeková

koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 a 3.1 

Ing. Lýdia Baranová

pracovník pre verejné obstarávanie 

Anna Ivanová

manažér publicity 

PaedDr. Mária Terpáková

  

 

Podrobný popis aktivít 

 Názov aktivity

1.1 Obsahová a metodická prestavba 12 predmetov a ich implementácia do školského vzdelávacieho programu

Cieľ aktivity

Cieľom realizácie tejto aktivity je inovácia a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu prestavbou 12 predmetov

Výstupy aktivity

Výstupy aktivity sú:

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet účtovníctvo pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet podniková ekonomika pre 2. – 4. ročník

 - učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet administratíva a korešpondencia pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet informatika pre 2. – 3. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet ekonomické cvičenia pre 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet cvičná firma praktikum pre 3. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet druhý cudzí jazyk anglický pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet druhý cudzí jazyk nemecký pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet anglická obchodná komunikácia pre 2. – 4. ročník

- učebné osnovy a časovo-tematické plány pre predmet nemecká obchodná komunikácia pre 2. – 4. ročník

Zodpovedná osoba

Ing. Mária Chrapeková

 

 

Názov aktivity

2.1 Vyškolenie pedagogických pracovníkov

Cieľ aktivity

Cieľom realizácie aktivity je vyškoliť pedagogických pracovníkov z používania IKT vo vyučovacom procese

Výstupy aktivity

Výstup aktivity:

Školenie z používania IKT vo vyučovacom  procese

Zodpovedná osoba

Ing. Lýdia Baranová

 

 

Názov aktivity

3.1 Inovácia didaktických prostriedkov

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je zaviesť inovatívne metódy výučby s pomocou vytvorených didaktických prostriedkov

Výstupy aktivity

Spolu 35 výstupov aktivity:

13 cvičebníc:

-          na predmet účtovníctvo pre 2. ročník

-          na predmet účtovníctvo pre 3. ročník

-          na predmet účtovníctvo pre 4. ročník

-          na predmet podniková ekonomika

-          na predmet administratíva a korešpondencia pre 3. ročník

-          na predmet administratíva a korešpondencia pre 4. ročník

-          na predmet informatika pre 1. ročník

-          na predmet informatika pre 2. ročník

-          na predmet informatika pre 3. ročník

-          na predmet ekonomické cvičenia pre 4. ročník

-          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 1. ročník

-          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 2. ročník

-          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 1. ročník

22 DVD s prezentáciami:

-          na predmet účtovníctvo pre 2.  ročník

-          na predmet účtovníctvo pre 3. ročník

-          na predmet podniková ekonomika pre 1. ročník

-          na predmet podniková ekonomika pre 2. ročník

-          na predmet podniková ekonomika pre 3. ročník

-          na predmet podniková ekonomika pre 4. ročník

-          na predmet administratíva a korešpondencia pre 2. ročník

-          na predmet informatika 1. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 1. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 2. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 3. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk anglický pre 4. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 1. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 2. ročník

-          na predmet prvý cudzí jazyk nemecký pre 3. ročník

-          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 1. ročník

-          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 2. ročník

-          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 3. ročník

-          na predmet anglická obchodná komunikácia pre 4. ročník

-          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 1. ročník

-          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 2. ročník

-          na predmet nemecká obchodná komunikácia pre 3. ročník

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lýdia Baranová

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44
    +421 057 44 646 92

Fotogaléria