Navigácia

Navigácia

Informácia o projekte Zverejnené dokumenty podľa zákona o zverejňovaní ínformácií Aktivita 1.1 Aktivita 2.1 Ukončenie projektu

Nové trendy vo vzdelávacom procese

 

Obchodná akadémia Vranov nad Topľou realizuje projekt s názvom

 

„Nové trendy vo vzdelávacom procese“

 

Obdobie realizácie:  03/2014 – 08/2015

 Operačný program: Vzdelávanie

 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

    ITMS kód Projektu: 26110130651

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

   Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou realizuje od marca 2014 projekt, ktorého strategickým cieľom je zvýšiť uplatniteľnosť žiakov na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov.

     Cieľom je inovovať a vytvoriť moderné učebné materiály, vybaviť odbornú učebňu technikou a vyškoliť zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda. Pedagogickí zamestnanci po zaškolení budú tvorcami testov, interaktívnych cvičení, vzorových riešení pre cvičebnice v odborných predmetoch a odborných učebných textov anglického jazyka.

    Počas realizácie projektu budú zakúpené notebooky, interaktívny projektor, tabuľa, vizualizér a hlasovacie zariadenia. Po odbornom posúdení budú všetky vytvorené učebné materiály pilotne odskúšané vo vyučovacom procese.

Projekt bude pozostávať z dvoch hlavných aktivít:

1.1 Inovácia metód, obsahu vo vybraných predmetoch a obstaranie didaktických prostriedkov.

Aktivita pozostáva z troch podaktivít:

 • tvorba učebných materiálov,
 • zaobstaranie materiálno-technického vybavenia,
 • pilotné testovanie vo vyučovacom procese.

 

2.1 Zvýšenie kvality vzdelania pedagogických zamestnancov pri premene tradičnej školy na modernú.

 Aktivita bude pozostávať z dvoch školení:

 • školenie na prácu v systéme aScAgenda a správne techniky a postupy pri tvorbe testov
 • školenie na prácu s didaktickou technikou.

                                              

Cieľ projektu

 

Zvýšiť uplatniteľnosť žiakov Obchodnej akadémie na trhu práce prostredníctvom inovácie vyučovacieho procesu a školení pedagogických zamestnancov.  

Špecifické ciele projektu

 

 1. Modernizovať metódy a obsah vyučovacieho procesu a priblížiť ich čo najviac potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

 

 1. Pomocou školení dosiahnuť vyššiu odbornosť pedagogických zamestnancov na inovatívne spôsoby výučby.

 

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

18 mesiacov

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

1.1 Inovácia metód, obsahu vo vybraných predmetoch a obstaranie didaktických prostriedkov

03/2014

08/2015

2.1 Zvyšovanie kavlity vzdelania pedagogických zamestnancov pri premene tradičnej školy na modernú

03/2014

08/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

03/2014

08/2015

Publicita a informovanosť

03/2014

08/2015

 

 

 

 

 Členovia projektového tímu 

Funkcia

Meno a priezvisko

projektový manažér

Ing. Viera Lakatová

finančný manažér

Anna Tabaková

administratívny pracovník

Anna Ivanová

koordinátor odbornej aktivity č. 1.1

Ing. Mária Chrapeková

koordinátor odbornej aktivity č. 2.1

Ing. Martina Sirníková

pracovník pre verejné obstarávanie

Ing. Lýdia Baranová

úprava webstránok, portálov a údržba IS

Ing. Lýdia Baranová

manažér publicity

Ing. Martina Sirníková

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
  Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 236 44
  +421 057 44 646 92

Fotogaléria