Navigácia

Navigácia

O projekte Zmluva PEDAGOGICKÉ KLUBY Výzvy EXTRA HODINY EXKURZIE KRÚŽKY Školenie - mediálna a finančná gramotnosť

"Zvýšenie kvality vzdelávania na OA vo VT"

O projekte

Názov projektu:

Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii

vo Vranove nad Topľou

 

Kód projektu v ITMS2014+ :

312011Z675

 

Celkové trvanie projektu:      

10. 08. 2020  - 31. 07. 2022

 

Miesto realizácie projektu :   

Obchodná akadémia

Vranov nad Topľou

Prešovský kraj

Operačný program:    

Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:              

Európsky sociálny fond

 

Prioritná os:

Vzdelávanie

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok:        

126 455,21 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov:            

133 110,75 EUR

 

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, finančných, IKT zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

 

Hlavná aktivita:

Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce

Projekt je realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity  a rozdelený do 3 samostatných podaktivít :

1. Mimoškolská činnosť a extra hodiny

zamerané na zvýšenie prírodovedných, matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností.

1.1Mimoškolská činnosť - Krúžky  a Exkurzie

1.2 Extra hodiny

2. Zvýšenie kompetencií odborných zručností a skúsenosti pedagogických zamestnancov

ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov a IKT zručností.

 

2.1 Pedagogické kluby

2.2  Školenie pedagogických zamestnancov

 

3. Riadenie/Koordinácia projektu:

 

Ing. Daniela Sotáková - projektový manažér

Ing. Martina Sirníková - finančný manažér

Anna Tabaková - administratívny pracovník

 

Cez verejné obstarávanie sa zaobstaralo zariadenie a vybavenie školy:

PC jednotka, monitor            10 ks

notebook                                20 ks

dataprojektor                           3 ks

plátno                                      3 ks

multifunkčné zariadenie         3 ks

USB kľúč                              15 ks

keramická tabuľa                     3 ks

tablet                                        3 ks

sedací vak                              15 ks

kôš na triedený odpad            11 ks

 

Cez prieskum trhu sa zaobstaralo:

 

1.      Označenie projektu – informačná tabuľa a nálepky na označenie majetku

2.      Slovníky na anglický, nemecký a ruský jazyk 

 

Informácie o projekte

Informačná tabuľa

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44
    +421 057 44 646 92

Fotogaléria