Navigácia

Navigácia

VEĽTRH CF - výsledky Medzinárodný veľtrh CF Bratislava, Žilina Medzinárodný veľtrh CF krajín V4 v Košiciach Medzinárodné prehliadky CF- Svidník, Poprad Aktívne CF Výsledky CF Rádio REGINA Najlepší podnikateľský zámer

Cvičné firmy

VEĽTRH CF - výsledky

XIV. ročník - 2022

4. marca 2022 sa na našej škole uskutočnil už XIV. ročník veľtrhu cvičných firiem. Cvičná firma je jedným z najúčinnejších nástrojov ako žiakov voviesť do sveta podnikania. Predmet „Cvičná firma“ slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou. 

O tom, že naši študenti majú široké spektrum znalostí, ktoré vedia i prakticky uplatniť svedčí aj to, že každoročne dosahujú úspechy v rámci MVCF. Naše školské cvičné firmy súťažili v kategóriách – Najlepšia cvičná firma, logo, slogan, katalóg, prezentácia, imidž stánku a najlepší reprezentant, reprezentantka cvičnej firmy.

Výsledky v jednotlivých kategóriách:

Najlepšia cvičná firma:

  1. miesto – Bio Beauty, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej s predmetom podnikania Výroba a predaj prírodnej kozmetiky,

  2. miesto – Rožky na rožku, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania Výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov,

  3. miesto – iSalt, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej s predmetom podnikania Spracovanie a predaj soli a soľných produktov.

Logo - Rožky na rožku, s. r. o.

Slogan - iSalt, s. r. o.

Katalóg - Bio Beauty, s. r. o.

Elektronická prezentácia - iSalt, s. r. o.

Imidž stánku - iSalt, s. r. o.

Najlepší reprezentant - Šimon Gdovec – Rožky na rožku, s. r. o.

Najlepšia reprezentantka - Frederika Petričková – Bio Beauty, s. r. o.

Oceneným cvičným firmám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentácii našej školy na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Už teraz sa tešíme na budúcoročný jubilejný XV. ročník.

 

XIII. ročník - 2019

Dňa 13. decembra 2019 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal

XIII. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí a disemináciou projektu Erasmus+.

Veľtrh cvičných firiem, patrí k významným podujatiam našej školy, ktoré podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Žiaci tu majú možnosť prezentovať svoju kreativitu a flexibilitu, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať v materinskom a anglickom jazyku, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Práca v cvičnej firme ich zbavuje  „strachu“ z podnikania a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život.

Možnosť získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných ekonomických predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania mali aj žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ktorí v tento deň navštívili našu školu. Žiaci štvrtého ročníka im odovzdali svoje skúsenosti z návštevy Írska a Českej republiky v rámci programu Erasmus+.

Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty, zloženej zo zástupcov zamestnávateľov, podnikateľov,  zástupcov mesta, rodičov, učiteľov i žiakov.

Do súťaže sa zapojilo 9 cvičných firiem, z toho 4 domáce  a 5 hosťujúce cvičné firmy - z Giraltoviec, Popradu, Prešova, Trebišova a z Vranova nad Topľou.

Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

Najlepšia CF

1. miesto: CESTOVINKY, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Daniely Sotákovej,

2. miesto: Breakfast club, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej,

3. miesto: Retro VIBES, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej.

Najlepší stánok - Four Flowers Pavedidy, s. r. o., SOŠ služieb Prešov, pod vedením Ing. Petra Pavlíka.

Najlepšia prezentácia - Natureworld, s. r. o., OA Vranov n. Topľou, pod vedením Ing. Daniely Sabolovej.

Najlepší reprezentant/tka – Monika Vaľková, CF Natureworld, s. r. o., OA Vranov n. Topľou.

Najlepší katalóg - Retro VIBES, s. r. o., OA Vranov n. Topľou.

Najlepší slogan – Vidiecky dom Nevädza, s. r. o. OA Poprad, pod vedením Ing. Anny Čulákovej.

Najlepšie logo – Evička, s. r. o., OA Trebišov, pod vedením Ing. Márie Smandrovej.

Cena sympatie

Ruby, f. o., SOŠ A. Dubčeka Vranov n. Topľou, pod vedením Mgr. Anny Katinovej.

Elit’s, s. r. o., Súkromná SOŠ Giraltovce, zodpovedný učiteľ Ing. Dana Hajduková.

Ďakujeme všetkým účastníkom tohtoročného veľtrhu cvičných firiem – súťažiacim, pedagógom,  hosťom i návštevníkom a prajeme všetkým veľa úspechov. Už teraz sa tešíme na ďalší - XIV. vianočný veľtrh cvičných firiem a DOD Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

Ing. Daniela Sabolová

 

XII. ročník - 2018

Dňa 7. decembra 2018 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal XII. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí. Do súťaže sa zapojilo 8 cvičných firiem, z toho 5 domácich a 3 hosťujúce cvičné firmy - z Vranova nad Topľou, Prešova a Rožňavy.

 

Veľtrh cvičných firiem patrí k významným podujatiam našej školy.  Žiaci tu majú možnosť prezentovať svoju kreativitu a flexibilitu, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Na veľtrhu si zamestnanci cvičných firiem majú možnosť vyskúšať komunikáciu v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili.

 

Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať praktické skúsenosti. Zbavuje ich aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

 

Možnosť získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných ekonomických predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania mali možnosť aj žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ktorí v tento deň navštívili našu školu.

 

Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty, zloženej zo zástupcov zamestnávateľov, podnikateľov,  zástupcov mesta, rodičov, učiteľov i žiakov. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny v kategóriách –  najlepšia cvičná firma, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší reprezentant/reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy.

 

Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

 

Súťažná kategória

Víťaz

Najlepšia cvičná firma 1. miesto

Sweet Chloé, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sabolovej

Najlepšia cvičná firma 2. miesto

SFK, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej

Najlepšia cvičná firma 3. miesto

WAFFLE HOUSE, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej

Najlepší stánok

RUBY FO, SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou

Najlepší katalóg

SFK, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej

Najlepší slogan

CHAMP – ÉLYSEÉS, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej

Najlepší reprezentant/ reprezentantka

Bianka Zubková, WAFFLE HOUSE, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sotákovej

Najlepšia prezentácia

AUTOCENTRUM OA, s. r. o., OA Rožňava

Najlepšie logo

TripShip, s. r. o., SOŠ služieb Prešov

 

Ďakujeme cvičným firmám za účasť na tohtoročnom veľtrhu, prajeme im veľa úspechov a už teraz sa tešíme na ďalší - XIII. vianočný veľtrh cvičných firiem.

 

Ing. Daniela Sabolová

 

XI. ročník - 2017

V piatok 15. decembra 2017 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal XI. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí. Do súťaže sa zapojilo 8 cvičných firiem, z toho 6 domácich a 2 hosťujúce cvičné firmy (z Vranova nad Topľou a Prešova).

Veľtrh cvičných firiem  je školská akcia, kde si žiaci  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem. Cvičná firma je  špecifická organizačná forma vyučovania, pre  ktorú je charakteristický celý rad zvláštností. Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných situácií, ale aj nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov s obchodnými partnermi a zákazníkmi. Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny v kategóriách – hlavná súťaž - najlepšia cvičná firma, najlepší stánok, najlepšie logo, najlepší slogan, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy.

Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak spoznať prostredie, v ktorom sa budú môcť vzdelávať počas budúceho stredoškolského štúdia v prípade, že sa rozhodnú pre štúdium na obchodnej akadémii a zároveň získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania.  Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

Kategória

Víťaz

Najlepšia cvičná firma 1. miesto

Mr Jam, s. r. o., pod vedením Ing. M. Sirníkovej

Najlepšia cvičná firma 2. miesto

TAKE AND GO, s. r. o., pod vedením

Ing. D. Sabolovej

Najlepšia cvičná firma 3. miesto

CHAMP -ÉLYSEÉS, s. r. o., pod vedením

Ing. D. Sotákovej

Najlepší stánok

SQUEEZE, s. r. o., pod vedením

Ing. D. Sotákovej

Najlepší katalóg

DREVKO, s. r. o., pod vedením

Ing. Ľ. Smolejovej

Najlepší slogan

TripShip, s. r. o., SOŠ Prešov

Najlepší reprezentant

Branislav Bendas, TAKE AND GO, s. r. o., pod vedením Ing. D. Sabolovej

Najlepšia reprezentantka

Marianna Baranová, DREVKO, s. r. o., pod vedením Ing. Ľ. Smolejovej

Najlepšia prezentácia

Mr Jam, s. r. o., pod vedením Ing. M. Sirníkovej

Najlepšie logo

ELYSIUM, s. r. o., pod vedením

Ing. M. Sirníkovej

Cena poroty

Viktória Rudíková – CF RUBY, f. o. – SOŠ A. Dubčeka,  Vranov n. T.

 

Ďakujeme cvičným firmám za účasť na tohtoročnom veľtrhu, prajeme im veľa úspechov a už teraz sa tešíme na XII. Vianočný veľtrh cvičných firiem.

Ing. Mária Chrapeková

 

X. ročník - 2016

V piatok 16. decembra 2016 sa v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou uskutočnil X. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem spojený s Dňom otvorených dverí pre žiakov základných škôl.

Súťažilo 9 cvičných firiem, z toho 6 školských cvičných firiem a 3 hosťujúce cvičné firmy. Veľtrhu sa zúčastnila jedna cvičná firma pri OA z Košíc, dve cvičné firmy pri SOŠ, A. Dubčeka z Vranova nad Topľou.

Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak mohli vidieť žiakov pri získavaní praktických zručností  z jednotlivých oblastí podnikania.  Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Súťažilo sa v siedmych kategóriách.

Víťazi v daných kategóriách:

Kategória

Víťaz

Najlepší imidž stánku 1. miesto

Choccolocco, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

Najlepší imidž stánku 2. miesto

Gazela, s. r. o., SOŠ, A. Dubčeka, Vranov n. T.

Najlepší imidž stánku 3. miesto

Maroš Antuš, f. o. ,SOŠ, A. Dubčeka, Vranov n. T.

Najlepší katalóg 1. miesto

Čokošok, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova, Košice

Najlepší katalóg 2. miesto

Choccolocco, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

Najlepší katalóg 3. miesto

Elysium, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

Najlepší slogan

Drevko, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

Najlepší reprezentant

Filip Hudák -  Elysium, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

Najlepšia reprezentantka

Marianna Baranová  - Drevko, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

Najlepšia prezentácia

Wonder, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Lýdie Baranovej

Najlepšia cvičná firma 3.miesto

Elysium, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

Najlepšia cvičná firma 2.miesto

Choccolocco, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

Najlepšia cvičná firma 1.miesto

CAFÉ GALLERY, s. r. o., OA Vranov, pod vedením Ing. Lenky Haritunovej

 

 Víťazom X. vianočného veľtrhu cvičných firiem sa stala cvičná firma CAFÉ GALLERY, s. r. o. pod vedením Ing. Lenky Haritunovej s predmetom podnikania kaviareň. Táto firma  nás bude reprezentovať v budúcom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičná firma Choccolocco, s. r. o. pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania výroba a predaj čokolády, bude  Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovať v budúcom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach.     

 

IX. ročník - 2015

     V stredu 9. decembra 2015 sa na pôde Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou konal IX. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí. Do súťaže sa zapojilo 11 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 4 hosťujúce cvičné firmy (z Vranova nad Topľou, Košíc a Prešova).

     Veľtrh cvičných firiem  je školská akcia, kde si žiaci  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem.

     Cvičná firma je  špecifická organizačná forma vyučovania, pre  ktorú je charakteristický celý rad zvláštností.Nenahraditeľná je na veľtrhu možnosť komunikácie v cudzom jazyku, riešenie obchodných situácií, ale aj nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov s obchodnými partnermi a zákazníkmi.

    Obchodovanie zamestnancov jednotlivých cvičných firiem mali pod drobnohľadom členovia hodnotiacej poroty. Prítomné cvičné firmy súťažili o ceny v kategóriách – hlavná súťaž - najlepšia cvičná firma, najlepší stánok, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy.

     Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak spoznať prostredie, v ktorom sa budú môcť vzdelávať počas budúceho stredoškolského štúdia v prípade, že sa rozhodnú pre štúdium na obchodnej akadémii a zároveň získať pozitívnu motiváciu k štúdiu odborných predmetov a spoznať praktickú stránku jednotlivých oblastí podnikania.  

Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Odborné poroty rozhodli o víťazoch v daných kategóriách po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií takto:

Kategória

Víťaz

Najlepšia cvičná firma 1. miesto

TraAl, s. r. o., pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

Najlepšia cvičná firma 2. miesto

Wonder, s. r. o., pod vedením Ing. Emílie Buckovej

Najlepšia cvičná firma 3. miesto

Birra, s. r. o., pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

Najlepší stánok

Birra, s. r. o., pod vedením Ing. Martiny Sirníkovej

Najlepší katalóg

Erik  Karchňák, f. o., Reštaurácia U Východniara, SOŠ A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Najlepší slogan

Vodárik, s. r. o.,  OA Watsonova, Košice

Najlepší reprezentant

Pavol Kaľuha, OSA, s. r. o., pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

Najlepšia reprezentantka

Lívia Bankovičová, Super Service, s. r. o., pod vedením Ing. Daniely Sabolovej

Najlepšia prezentácia

TraAl, s. r. o., pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

 

      Ďakujeme cvičným firmám za účasť na tohtoročnom veľtrhu, prajeme im veľa úspechov a už teraz sa tešíme na jubilejný X. vianočný veľtrh cvičných firiem.

Ing. Mária Chrapeková

VIII. ročník - 2014

               Dňa 10. decembra 2014 sa na pôde Obchodnej akadémie konal VIII. ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 17 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 10 hosťujúcich cvičných firiem (z Vranova nad Topľou, Košíc, Prešova a Popradu) .

Domáce cvičné firmy

Hosťujúce cvičné firmy

Elysium, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

Roman Peter, Palacinkáreň – SOŠ  Vranov nad Topľou

Super servise, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

EUROHASS, s. r. o. – SOŠ  Vranov nad Topľou

Blizz, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

BIO LIVE, s. r. o.,  SOŠ  Vranov nad Topľou

Happy and fit, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

TOP – FOTO, s. r. o. ,  SOŠ Prešov

Smille wood, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

JOB4YOU, s. r. o. , SOŠ Prešov

Larme de Vin, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

HEALTY BODY AND MIND, s. r. o. , OA Košice

TraAl, s. r. o. , OA  Vranov nad Topľou

CRAZY, s. r. o. , OA Košice

 

Polarity reality, s. r. o. , OA Košice

 

Horolezecká škola, CF Tatry – OA Poprad

 

Autoškola OA, OA Poprad

             Veľtrh cvičných firiem  je školská akcia, kde si žiaci  môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem. Nádejní podnikatelia súťažili  v kategóriách o najlepší stánok, katalóg, reprezentant, reprezentantka,  prezentácia, slogan a najlepšia cvičná firma.

Výsledky

Kategória

Domáce CF

Hosťujúce  CF

Najlepšia cvičná firma

Smille wood, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

Horolezecká škola, CF Tatry –  OA Poprad

Katalóg

Larme de Vin, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

TOP – FOTO, s. r. o. , SOŠ Prešov

Najlepší stánok

Elysium, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

Roman Peter, Palacinkáreň – SOŠ  Vranov nad Topľou

Prezentácia

Larme de Vin, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

Roman Peter, Palacinkáreň – SOŠ  Vranov nad Topľou

Reprezentantka

HEALTY BODY AND MIND, s. r. o. , OA Košice

Reprezentant

Elysium, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

Slogan

Super servise, s. r. o. , OA Vranov nad Topľou

 

VII. ročník - 2013

Vo štvrtok 12. decembra 2013 sa v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou uskutočnil VII. ročník vianočného veľtrhu cvičných firiem.

Súťažilo 14 cvičných firiem, z toho 8 školských cvičných firiem  ak 6 hosťujúcich cvičných firiem. Veľtrhu sa zúčastnila jedna cvičná firma pri OA z Košíc, dve cvičné firmy  pri SOŠ z Prešova    a tri cvičné firmy  pri SOŠ A. Dubčeka z Vranova nad Topľou.

Veľtrh zaujal aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využili možnosť navštíviť školu a tak mohli vidieť žiakov pri získavaní praktických zručností  z jednotlivých oblastí podnikania.  Úroveň cvičných firiem bola veľmi vysoká. Súťažilo sa v ôsmych kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé kategórie osobitne pre školské a hosťujúce cvičné firmy.

Víťazi v daných kategóriách v školských cvičných firmách:

Kategória

Víťaz

Najlepší stánok

Larme de Vin, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Sotákovej

Najlepší katalóg

Santaplastic, s.r.o. pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

Najlepší slogan

Santaplastic, s.r.o. pod vedením Ing. Ľubice Smolejovej

Najlepšie logo

Blizz, s.r.o. pod vedením Ing. Daniely Sotákovej

Najlepší reprezentant

Ľubomír Kocák -  OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

Najlepšia reprezentantka

Mariana Ivanová  - Car - rental, s.r.o. pod vedením Ing. Emílie Buckovej

Najlepšia prezentácia

OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

Najlepšia cvičná firma 3.miesto

Car - rental, s.r.o. pod vedením Ing. Emílie Buckovej

Najlepšia cvičná firma 2.miesto

Elysium, s.r.o. pod vedením Ing. Márie Kostelníkovej

Najlepšia cvičná firma 1.miesto

OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej

 

Víťazi v daných kategóriach v hosťujúcich cvičných firmách:

 Kategória

Víťaz

Najlepší stánok

SkyWings, s.r.o.

Najlepší katalóg

JOB4YOU, s.r.o.

Najlepší slogan

EuroHASS, s.r.o.

Najlepšie logo

TOP - FOTO, s.r.o.

Najlepší reprezentant

Jozef Antol – GAZELA, s.r.o.

Najlepšia reprezentantka

Júlia Piskurová - TOP - FOTO, s.r.o.

Najlepšia prezentácia

GAZELA, s.r.o.

Najlepšia cvičná firma 3.miesto

EuroHASS, s.r.o.

Najlepšia cvičná firma 2.miesto

SkyWings, s.r.o.

Najlepšia cvičná firma 1.miesto

RUBY, f.o.

 Víťazom VII. Veľtrhu cvičných firiem sa stala cvičná firma OSA, s.r.o. pod vedením Ing. Aleny Ocilkovej s predmetom podnikania veľkoobchod a maloobchod s potravinárskymi výrobkami. Táto firma  nás bude reprezentovať v budúcom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičná firma Car - rental, s.r.o. pod vedením Ing. Emílie Buckovej bude  Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovať v budúcom roku na krajskom kole Veľtrhu cvičných firiem v Košiciach.                                                            

VI. ročník - 2012

Dňa 12. 12. 2012 sa na pôde OA vo Vranove nad Topľou uskutočnil VI. ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem. Žiaci stredných odborných škôl si vyskúšali v priamom kontakte so zákazníkom  všetko, čo sa naučili v simulovanom prostredí cvičných firiem.

Súťažilo 15 cvičných firiem, z toho 9 domácich CF a 6 hosťujúcich CF.   Veľtrhu sa zúčastnili CF bSecure, s. r. o. pri OA Polárna Košice, CF FlyAway, s. r. o. pri OA Watsonova Košice, CF AutoCOMFORT, s. r. o. pri SŠ Svidník, CF Gazela, s. r. o. pri SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou,  CF JOB4YOU, s. r. o.  a CF Europeanhairstyle, s. r. o. pri   SOŠ Košická Prešov.

Súťažilo sa v siedmich kategóriách: najlepší stánok, najlepší katalóg, najlepší slogan, najlepšie logo, najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, najlepšia prezentácia a  najlepšia cvičná firma.

Výsledky – Domáce cvičné firmy

Kategória

Víťaz

Predmet podnikania

Najlepší stánok

Osa, s. r. o.

Organizácia spoločenských akcií

Najlepší katalóg

SantaPlastic, s. r. o.

Predaj svadobných šiat a doplnkov

Najlepší slogan

XB Trans, s. r. o.

Preprava tovarov

Najlepšie logo

Elysium, s. r. o.

Welnes služby

Najlepší reprezentant

Roman Ocilka

CF Smile Wood, s.r.o.

Najlepšia reprezentantka

Nikoleta Janová

CF Smile Wood, s.r.o.

Najlepšia prezentácia

Blizz, s. r. o.

Odevná výroba

Najlepšia cvičná firma 1.miesto

Smile Wood, s. r. o.

Veľkoobchod a maloobchod s nábytkom

Najlepšia cvičná firma 2.miesto

Wonder, s. r. o.

Služby fitnescentra

Najlepšia cvičná firma 3.miesto

Osa, s. r. o.

Organizácia spoločenských akcií

 

Výsledky – Hosťujúce cvičné firmy

Kategória

Víťaz

Predmet podnikania

Najlepší stánok

FlyAway, s. r. o.

Cestovná kancelária

Najlepší katalóg

AutoCOMFORT, s. r. o.

Predaj doplnkových tovarov do áut

Najlepší slogan

Gazela, s. r. o.

Cateringové služby

Najlepšie logo

JOB4YOU, s. r. o.

Poskytovanie pracovných príležitostí a pracovníkov pre firmy

Najlepší reprezentant

Michal Mucha

CF bSecure, s.r.o.

Najlepšia reprezentantka

Ivana Karabášová

CF FlyAway, s.r.o.

Najlepšia prezentácia

FlyAway, s. r. o.

Cestovná kancelária

Najlepšia cvičná firma 1.miesto

bSecure, s. r. o.

Predaj a nákup bezpečnostnej techniky

Najlepšia cvičná firma 2.miesto

Gazela, s. r. o.

Cateringové služby

Najlepšia cvičná firma 3.miesto

FlyAway, s. r. o.

Cestovná kancelária

 

 

          

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou
    Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou
  • +421 057 44 236 44
    +421 057 44 646 92

Fotogaléria