• Cvičné firmy

     • Medzinárodné prehliadky CF- Svidník, Poprad

     • Poprad 2023

      Veľtrh cvičných firiem v podobe kontraktačného dňa, patrí k významným podujatiam každej školy. Rozvíja a podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. 15. februára 2023 sa na Obchodnej akadémii v Poprade uskutočnil 14. Kontraktačný deň cvičných firiem v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem.

      V konkurencii 12 cvičných firiem získala cvičná firma iSalt, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Ľubici Smolejovej 1. miesto v kategórii Najlepší stánok a 3. miesto v kategórii Najlepší manažérsky tím. Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj soli a výrobkov zo soli. Ďakujeme žiakom IV. B triedy Lukačinovej Anete, Ebubekrovi Abduraimimu, Mehajovej Veronike, Krajníkovej Nele, Ihnátovej Tatiane a Grigeľovi Adamovi za úspešnú reprezentáciu školy a všetkým, ktorí cvičnej firme akokoľvek pomohli.          

      Ing. Ľubica Smolejová

       

      Poprad 2019

      Študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou  úspešne reprezentovali  svoju školu na 11. kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade, ktorý sa konal 7. februára 2019. Organizátorom súťaže bola Obchodná akadémia v Poprade.

      Prihlásilo sa 19 cvičných firiem z celého Slovenska. Našu školu zastupovala cvičná firma Waffle House, s. r. o. - žiaci z III. A triedy V. Jančíková, S. Kozáková, V. Raková, K. Zajacová, L. Kmec, S. Leporis, A. Olejník pod vedením Ing. Daniely Sotákovej s predmetom podnikania výroba a predaj cukrárskych výrobkov. Vo veľkej konkurencii cvičných firiem študenti získali  v hlavnej kategórii 1. miesto za najkrajší výstavný stánok a 2. miesto za najlepší manažérsky tím. Preukázali schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, tvorivo riešiť problémy, rozhodovať sa, samostatne myslieť a používať moderné informačné a komunikačné technológie.

      Ďakujem všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a žiakom ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Ing. Daniela Sotáková

       

      Poprad 2018

      Študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou  úspešne reprezentovali  svoju školu na 10. kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade, ktorý sa konal 7. februára 2018. Organizátorom súťaže bola Obchodná akadémia v Poprade.

      Prihlásilo sa 20 cvičných firiem z 11 škôl nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Našu školu zastupovala cvičná firma CHAMPS-ÉLYSÉES, s. r. o. (žiaci z III. B triedy I. Batyánek, L. Feník, R. Gajdošová, Z. Gdovcová, A. Hermanová, K. Mezejová, T. Papcunová, K. Saxunová, V. Smolková, A. Zaremba) pod vedením Ing. Daniely Sotákovej s predmetom podnikania Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami hlavne predaj šampanského a šumivého vína.

      Súťažilo sa v kategóriách o najkrajší stánok, najlepší manažérsky tím, najzaujímavejší katalóg a najpútavejšiu elektronickú prezentáciu. Vo veľkej konkurencii cvičných firiem získala cvičná firma CHAMPS-ÉLYSÉES, s. r. o.  v hlavnej kategórii

      1. miesto za najkrajší výstavný stánok.

      Žiaci preukázali schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, tvorivo riešiť problémy, rozhodovať sa, samostatne myslieť a používať moderné informačné a komunikačné technológie.

      Ďakujem všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a žiakom ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Ing. Daniela Sotáková

       

      Svidník 2016

       Ako sa stať úspešným podnikateľom

      Študenti III. B a III. A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou 02. 03. 2016 reprezentovali školu na Medzinárodnej prehliadke cvičných firiem a študentských spoločností vo Svidníku. Táto prehliadka je názornou ukážkou schopnosti študentov aplikovať teoretické poznatky  v praxi, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, kriticky a samostatne myslieť, kreatívne tvoriť a využívať marketingové nástroje na uplatnenie sa na trhu. Študenti cvičných  firiem a študentských spoločností sa prezentovali v rôznych oblastiach obchodu, remesiel a služieb.

      Prehliadky sa zúčastnilo 16 cvičných firiem  a 3 študentské spoločnosti. Porota hodnotila celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti  cvičných firiem, katalóg cvičnej firmy, logo, slogan a elektronické prezentácie cvičnej firmy.

      Cvičná firma  žiakov 3. B triedy Obchodnej akadémie vo Vranove – Wonder, s. r. o.,  pod vedením odbornej poradkyne Ing. Emílie Buckovej získala v medzinárodnej konkurencii ocenenie za najlepší katalóg a v celkovom hodnotení cvičných firiem sa umiestnila v striebornom pásme. Predmetom podnikania tejto cvičnej firmy je predaj výrobkov v štyle vintage a shabby, úprava nábytku  v tomto štýle a výroba nábytku z paliet. Cvičná firma 3. A triedy Birra, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej sa umiestnila v bronzovom pásme. Predmetom podnikania je výroba predaj piva. Študenti  sa pripravovali na túto prehliadku veľmi zodpovedne. Patrí im uznanie za iniciatívny prístup pri získavaní a úprave materiálu aj za samotnú prezentáciu činnosti firmy.

      Veríme, že táto prehliadka mladých podnikateľov prispela k obohateniu odborných skúsenosti študentov ale aj k  nadviazaniu nových priateľstiev aj na medzinárodnej úrovni.

       

      Poprad 2015

      4. februára 2015 sa naša cvičná firma SMILE WOOD, s. r. o. zúčastnila  7. kontraktačného dňa cvičných firiem  v Obchodnej akadémii v Poprade, na ktorom sa zúčastnili aj  cvičné firmy z Prešova, Žiliny, Dolného Kubína a Popradu. Súčasťou kontraktačného dňa boli aj 3 súťaže, víťazmi ktorých sa stali:

      • súťaž o najkrajší výstavný stánok - SMILE WOOD, s. r. o., OA  Vranov nad Topľou,
      • súťaž o najlepší manažérsky tím - LKW Walter-CF, s. r. o., OA Poprad,
      • súťaž o najzaujímavejší katalóg - SMILE WOOD, s. r. o., OA Vranov nad Topľou.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci III.C – Alžbeta Hrehová, Petra Jakubová, Martin Milták, Frederika Nemcová a Zuzana Tӧrӧková.

      Cvičnú firmu SMILE WOOD, s. r. o. vedie Ing. Viera Lakatová.

      Poďakovanie patrí pani riaditeľke Ing. Márii Chrapekovej, za jej podporu a cenné rady. K úspechu blahoželáme.

      Ing. Viera Lakatová

      SMILEWOOD, s. r. o. zvíťazila nielen na domácej pôde

       

      Svidník 2011

      Študenti III.A Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 17. februára 2011 reprezentovali školu na VII. ročníku Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností o cenu riaditeľa Spojenej školy vo Svidníku. Táto akcia sa stretáva s mimoriadnym záujmom stredných odborných škôl a širokej verejnosti. Študenti stredných škôl majú možnosť vyskúšať si v priamom styku so zákazníkom riešenia obchodných prípadov, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov a kontaktov. 

      Prehliadky sa zúčastnilo 14 cvičných firiem z Vranova, Košíc, Svidníka a Prešova. Medzinárodným účastníkom tohtoročného veľtrhu bola cvičná firma z Poľska. Porota hodnotila celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti ,,zamestnancov,, cvičných firiem, katalóg cvičnej firmy, logo a slogan, ako aj elektronické prezentácie cvičnej firmy.

      Cvičná firma Obchodnej akadémie vo Vranove – Larme de Vin, s. r. o., pod vedením odbornej poradkyne Ing. Martiny Sirníkovej získala v medzinárodnej konkurencii 1. miesto. Predmetom podnikania tejto cvičnej firmy je výroba a predaj vína.

      Cvičná firma Elysium s. r. o., pod odborným vedením Ing. Márie Kostelníkovej získala 2. miesto a cenu za najlepšiu prezentáciu. Táto firma poskytuje wellness služby.

      Obidve cvičné firmy budú Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovať na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.