• Novinky

      • Deň učiteľov

      • Zatvorené školy, dištančné vyučovanie a učenie sa v domácich podmienkach mnohým pomáha pochopiť, aká významná a dôležitá je práca učiteľov.Je obdivuhodné, čo všetko ste Vy, učitelia, museli pri online vyučovaní zvládnuť v záujme toho, aby škola aj v čase pandémie plnila svoje poslanie. Je to mimoriadne náročný školský rok, preto Vám patrí poďakovanie za úsilie a námahu, ktorú ste pri vykonávaní svojej práce vynaložili.

       Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorej píše sám pedagóg s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je jeho údel. Sám si ho zvolil, veriac, že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal, že „vyučovanie je prácou pováh vznešených“.  

       Všetkým učiteľom želám, nech učenie je pre nich výzvou, radosť hnacím motorom, tvorivosť krídlami a škola hrou.

       Všetko najlepšie súčasným i bývalým pedagógom Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou!

       Ing. Mária Chrapeková, riaditeľka školy

     • STAŇ SA VYSOKOŠKOLÁKOM na PHF EU so sídlom V KOŠICIACH
      • STAŇ SA VYSOKOŠKOLÁKOM na PHF EU so sídlom V KOŠICIACH

      • 24. marca 2021 sa žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili online prezentácie o možnostiach štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity Bratislava a na jej Pedagogickom pracovisku Michalovce.

       Ako jediná fakulta na východnom Slovensku poskytuje komplexné vysokoškolské vzdelávanie budúcich podnikových ekonómov a manažérov v dennej a externej forme štúdia.

       Žiaci boli  oboznámení so študijným programom bakalárskeho štúdia - Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie, ktorých pokračovaním sú inžinierske študijné programy a III. stupeň štúdia.

       Širokou škálou benefitov PHF EU so sídlom v Košiciach  je - možnosť získať bakalársky diplom na britskej univerzite, zahraničné študijné pobyty a stáže, prednášky popredných slovenských i svetových expertov, vybavenosť modernými informačno-komunikačnými technológiami, aktivity v oblasti mimoškolského študentského života a mnoho ďalších.

       Online informačné stretnutie prečo ísť študovať na VŠ - PHF EU s odbornou garanciou predstavili Ing. Slavomíra Stašková, PhD., prodekanka pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou a Ing. Jozef Lukáč, PhD., za čo im veľmi pekne ďakujeme.

       Uchádzači o štúdium do termínu 31. marca 2021 môžu poslať prihlášku elektronicky prostredníctvom informačného systému EU v Bratislave (AiS2): https://eprihlaska.euba.sk.

       Ing. Daniela Sabolová, výchovná poradkyňa

     • Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021
      • Školské kolo Olympiády Mladý účtovník 2021

      • Žiaci 4. ročníka sa 08. 03. 2021 zúčastnili školského kola Olympiády Mladý účtovník 2021. Riešením súvislého príkladu si žiaci preverili logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní. 

       Na 3. mieste sa umiestnila Tímea Bindasová zo IV. A triedy, na 2. mieste Simona Palfiová zo IV. B triedy a víťazom sa stal Samuel Palenek zo IV. A triedy. 

       Títo žiaci budú našu školu reprezentovať na Olympiáde Mladý účtovník 2021, celoslovenskej súťaži v účtovníctve, ktorá sa tohto roku uskutoční online.

       Ing. Lenka Haritunová

     • Online kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ 2021
      • Online kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ 2021

      • Žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zapojili svoje štyri cvičné firmy do tohtoročného online kontraktačného dňa cvičných firiem. Organizátormi súťaže boli Slovenské centrum cvičných firiem v Bratislave a Obchodná akadémia v Poprade. 

       Súťažilo sa online v kategóriách: logo, katalóg, slogan, e-prezentácia.

       Cvičná firma Breakfast club, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, získala 1. miesto v kategórii Naj logo. Cvičná firma Cestovinky, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Daniely Sotákovej, získala 2. miesto v kategórii Naj katalóg.

       Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy. 

       Ing. Martina Sirníková