• Novinky

      • Halloween na obchodnej

      • Školský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval študentský piatok v podobe vydarenej akcie Halloween na obchodnej.

       Zástupcovia jednotlivých tried súťažili vo vyrezávaní tekvíc. Hodnotiaca porota zložená z členov študentského parlamentu našej školy mala naozaj ťažkú úlohu. Vybrať tú naj vyrezávanú tekvicu. Nakoniec sa zhodli na víťazoch:

       1. miesto - IV. B,

       2. miesto - II. B,

       3. miesto - III. B.

       Výhercom srdečne blahoželáme a ostatných súťažiach chválime za ich tvorivosť a kreativitu.

       Ing. Martina Sirníková

      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyhlásil k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc už 12. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Hrdinovia detektívnych románov. Jeho cieľom je vytvárať atmosféru, ktorá bude podnecovať a dokáže žiakov nadchnúť pre čítanie kníh, pre diskusiu o prečítaných príbehoch a pre výtvarné stvárnenie prečítaného na záložke. 

       Aj naša škola, Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou, sa pravidelne zapája do tohto projektu a nadväzuje nové kontakty so strednými školami na Slovensku. V tomto roku bola našou partnerskou školou Obchodná akadémia Veľká okružná Žilina, pre ktorú vytvorili žiaci 1. ročníka zaujímavé a kreatívne záložky. 

       Študentom I. A a I. B ďakujeme za pekné výtvory a spoluprácu.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Ponožkový október

      • Mesiac október sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou niesol v znamení zbierania ponožiek.

       Zmyslom tejto aktivity bolo pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí vnúdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Zistilo sa, že najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o takých ľudí sú ponožky, ktoré chránia pred chladom, infekciami a uľahčujú chôdzu.

       Študenti a zamestnanci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou odovzdali riaditeľke Slovenského Červeného kríža územného spolku Vranov nad Topľou, Bc. Dominike Zelikovej, 83 párov ponožiek.

       Veríme, že poslúžia tým, ktorí ich najviac potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto výzvy zapojili.

       Ing. Martina Sirníková

      • Silná ruka

      • Dňa 27. 10. 2023 sa žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili majstrovstiev východoslovenského kraja v armwrestlingu. Tento rok naši chlapci, bohužiaľ, nestačili na silnú konkurenciu a neumiestnili sa na stupňoch víťazov. Zo sútaže si ale odnášajú množstvo nových skúseností a my im ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa športových úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský 

      • 19. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM KRAJÍN V4 V  KOŠICIACH

      • V dňoch 25. 26. októbra 2023 cvičná firma Organic-Oil, s. r. o. úspešne reprezentovala Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorý organizovala Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice.

       Počas dvoch dní si v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach žiaci cvičných firiem preverili svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii cvičných firiem z obchodných akadémií a iných stredných odborných škôl zo Slovenska a Českej republiky.

       Cvičná firma Organic-Oil, s. r. o. získala

       1. miesto v kategórii Naj... stánok.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci IV. B triedy: Jana Matejová, Timea Šnajderová, Richard Tichý, Michaela Trebunová, Nina Treciaková a Viktor Vaľko.

       Študenti na veľtrhu vystupovali profesionálne a s vysokou odbornosťou predstavili predmet svojej činnosti, ktorým je výroba a predaj 100 % BIO olejov lisovaných za studena. Preukázali schopnosť prepojiť nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi,  pracovať v tíme, komunikovať v slovenskom a anglickom jazyku, samostatne sa rozhodovať, tvorivo riešiť problémy a používať moderné informačné a komunikačné prostriedky.

       Ďakujeme všetkým, ktorí cvičnú firmu Organic-Oil, s. r. o. akýmkoľvek spôsobom podporili a žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


       Ing. Daniela Sabolová

      • Exkurzia tretiakov v Košiciach

      • 26. októbra 2023 absolvovali naši tretiaci pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej prínosnú exkurziu v Košiciach.

       Na 19. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 podporili našu štvrtácku cvičnú firmu Organic-Oil, s. r. o.. Načerpali aj inšpiráciu pre vlastné novozaložené cvičné firmy. Práca v cvičnej firme podporuje podnikateľskú kreativitu a rozvoj schopnosti žiakov, aby sa v budúcnosti mohli stať úspešnými podnikateľmi, ale aj zamestnancami.

       Exkurzia tretiakov pokračovala v Steelparku. Park vedy a zábavy prináša zážitok zo spoznávania. Pri skúmaní vedeckých hypotéz a overovaní technických a prírodných zákonitostí sa študenti nenudili, ale zabávali.

       Ďakujeme pánovi Kosovi za bezpečnú autobusovú dopravu našich študentov.

       Ing. Martina Sirníková

      • Prednáška o požiarnej ochrane

      • V rámci predmetu Výchova k podnikaniu sa dňa 19. 10. 2023 žiaci II. ročníka duálneho vzdelávania zúčastnili prednášky s pplk. Ing. Petrom Gavaľom na tému Požiarna ochrana v podnikoch.

       Žiaci získali nielen odborné vedomosti z požiarnej ochrany, zásad prevencie proti požiarom, ale aj cenné rady do budúcnosti ako predísť požiarom a neželaným kontrolám vo svojich podnikoch.

       Za prínosnú prednášku pplk. Ing. Petrovi Gavaľovi veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • ERASMUS+ v Lipsku

      • Posledný septembrový a prvý októbrový týždeň roku 2023 patril praxi žiakov 4. ročníka. Časť z nich ju absolvovala v nemeckom Lipsku pod pedagogickým vedením Mgr. Lenky Čižmarikovej a Mgr. Jany Štovkovej.

       Zúčastnilo sa jej 12 žiakov 4. ročníka a 3 žiaci 3. ročníka obchodnej akadémie.  Areál, v ktorom boli všetci zúčastnení ubytovaní, zároveň poskytoval priestor pre vykonávanie praxe. Tá zahŕňala prácu so softvérom LibreOffice, Filemaker a Gimp, žiaci o. i. tvorili finančný plán, kalkulácie, rozpočet, vytvárali digitálne riešenia pre správu vlastnej firmy atď. Praktické vyučovanie prebiehalo každý pracovný deň v čase od 9. 00 do 15.00 h.

       Poobedňajší čas mohli tráviť individuálne v mestečku Schkeuditz, prípadne v neďalekom Lipsku. Lipsko mali možnosť spoznať aj formou skupinovej prehliadky mesta so sprievodcom. Voľný víkend žiaci a pedagogický dozor strávili v hlavnom meste Nemecka – Berlíne. Spoznali najznámejšie pamätihodnosti tohto veľkomesta, ktoré ich svojou dynamikou veľmi zaujalo.

       Žiaci nadobudli nové vedomosti, vyskúšali si svoje jazykové znalosti a v neposlednom rade sa naučili väčšej samostatnosti a tolerancii.

       Mgr. Lenka Čižmariková

      • ERASMUS+ v Sofii

      • V dňoch 22. septembra až 6. októbra 2023 sa pod vedením Ing. Márie Chrapekovej a Mgr. Renáty Jakubčinovej pätnásť žiakov Obchodnej akadémie 4. ročníka zúčastnilo programu Erasmus+ v hlavnom meste Bulharska, v Sofii.

       Žiaci si počas dvoch týždňov vyskúšali prácu v hoteli, v cestovnej kancelárii, či prekladateľskej firme. Zopár chlapcov si „popracovalo“ aj manuálne. Táto odborná prax im priniesla mnoho skúseností v oblasti administratívy, no žiaci sa obohatili aj v oblasti anglického či ruského jazyka, keďže ich na každom kroku počas pobytu v Sofii sprevádzala azbuka.

       Využili možnosti, ktoré Erasmus+ ponúka a odniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov, spoznali novú kultúru a ľudí, no predovšetkým ich táto skúsenosť naučila samostatnosti.

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Veľa! Študenti a zamestnanci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou už tri roky napĺňajú krabice od topánok dobrotami, maličkosťami a svoju láskou. Spoločne sme vytvorili už 230 krabíc plných lásky:

       - december 2022 - 73 krabíc,

       - december 2021 - 55 krabíc,

       - december 2020 - 102 krabíc.

       Sme oficiálnym partnerom zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2023.

       Krabičky budeme zbierať do 30. novembra 2023. Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci Vás aj ich!

       Viac informácií nájdete na stránke  www.kolkolasky.sk!

       Ing. Martina Sirníková

      • Bibliograficko-informatická výchova

      • V rámci hodín slovenského jazyka a literatúry navštívili študenti 1. ročníka dňa 12. 10. 2023 a 16. 10. 2023 Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou.

       Témou prednášky bola Bibliograficko-informatická výchova. Žiaci sa oboznámili so spôsobmi získavania a spracovania informácií, s informačnými prameňmi, so systémom slovenských knižníc a so spôsobmi vyhľadávania kníh v knižničnom katalógu. Žiaci si mohli prezrieť všetky oddelenia knižnice a prelistovať rozličné knihy.

       Za obohacujúcu prednášku ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Imatrikulácia prvákov

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si svoj študentský život pravidelne spestrujú organizovaním kultúrno-zábavných podujatí, ktoré sa stávajú peknou školskou tradíciou. Jedným z nich je aj imatrikulácia prvákov. V piatok, 13. októbra 2023 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov, tzv. Uchaľak.

       Žiaci II. ročníka v spolupráci s ich triednymi učiteľmi Mgr. Štefanom Gonosom a Ing. Vierou Kandalovou pripravili pre prvákov zaujímavý program a súťaže. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu boli prváci oficiálne prijatí do našej školskej obchodňarskej rodiny. Tohtoročnú imatrikuláciu sprevádzali zábava, smiech a tanec.

       Všetkým prvákom prajeme veľa študijných úspechov a veľa veselých chvíľ na našej škole.

       Nech sa Vám u nás páči!

      • Finančná sloboda

      • Žiaci IV. A a IV. B triedy si v stredu, ‪11. 10. 2023‬ zvýšili finančnú gramotnosť hrou. S hrou Finančná sloboda nás návštívila certifikovaná lektorka hry Ing. Katarína Drienková a certifikovaný lektor Ing. Stanislav Ditte z OVB Allfinanz Slovensko, a. s..

       Počas tejto hry sa žiaci starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny – manželského páru vo veku 30 rokov, ktorému mali pomôcť plniť si svoje ciele. Žiaci prechádzali s ich rodinou 30 rokov ich života, vyberali im finančné produkty a čelili rôznym nástrahám života.

       Ďakujeme za zvýšenie finančnej gramotnosti našich žiakov.

       Ing. Anna Černegová

      • Spájame teóriu s praxou

      • Súvislá odborná prax je súčasťou predmetu Prax, ktorú naši žiaci absolvujú počas štúdia v treťom a štvrtom ročníku, vždy v rozsahu desiatich pracovných dní. Žiaci absolvujú súvislú odbornú prax na takom pracovisku, ktorého činnosť je v súlade so študijným odborom a školským vzdelávacím programom.

       Obsahové okruhy vzdelávania žiakov na súvislej odbornej praxi rozširujú praktické špeciálne činnosti vykonávané v  organizáciách a tak rozširujú oblasť nadobudnutých praktických zručností žiakov.

       Ďakujeme Mgr. Miroslavovi Ondičovi, starostovi obce Vyšný Žipov, za pozitívne hodnotenie našej žiačky Tamary Havrilovej.

      • Prednáška v Hornozemplínskej knižnici

      • Dňa 06. 10. 2023 sa žiaci II. A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili prednášky na tému História vojenských cintorínov, ktorú odprezentoval prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek,CSc., autor rovnomennej knižnej publikácie. 

       V priestoroch Hornozemplínskej knižnice bola vytvorená príjemná atmosféra, v ktorej sa poslucháči dozvedeli o mnohých pozoruhodnostiach, týkajúcich sa 32 cintorínov z čias I. svetovej vojny, ktoré vytváral architekt Jurkovič. 

       Na podobné zážitky sa budeme tešiť aj v budúcnosti. 

       PaedDr. Mária Terpáková

      • Dvojtýždňová prax žiakov IV. ročníka

      • V čase od 25. 09. do 06. 10. 2023 sa uskutočnila odborná prax v rámci okresu Vranov nad Topľou, ktorú vykonalo 24 žiakov IV. ročníka v 21 rôznych inštitúciách - na Mestských úradoch vo Vranove a v Hanušovciach nad Topľou, na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou,  na 7 obecných úradoch a v 11 podnikateľských subjektoch – fyzických a právnických osobách.

       Praktické zručností napĺňajú profil absolventa obchodnej akadémie. Prax je určená na spájanie čiastkových teoretických vedomostí s ich praktickým využitím v reálnom živote. Žiaci získavajú praktické skúsenosti najmä z vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, oboznamujú sa s prácou na jednotlivých oddeleniach a útvaroch a začínajú rozumieť širším ekonomickým súvislostiam.

       Počas praxe dochádza k rozvíjaniu organizačných a komunikačných schopností našich žiakov.

       Ďakujeme všetkým firmám, verejným inštitúciám a organizáciám, v ktorých naši žiaci mohli získať praktické zručnosti a cenné skúsenosti.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • ŠTRBArace 2023

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 04. 10. 2023 zúčastnili Otvorených Majstrovstiev Slovenska v prekážkovom behu žiakov a žiačok SŠ ŠTRBArace 2023.

       Naša škola zostavila štvorčlenné družstvo v zložení Adamová Ester (II. A), Forgáč Nikolas (I. A), Jackanič Šimon (III. B) a Milá Drahoslava (II. B). Na takmer 2 km trati "posiatej" množstvom prekážok zo seba vydali naši reprezentanti úplne všetko a hoci to nestačilo na výraznejší úspech, celkový dojem z pretekov v nádhernom prostredí areálu bežeckého lyžovania pod skokanskými mostíkmi, bol aj vďaka nádhernému, slnečnému počasiu veľmi pozitívny. Sme preto vďační organizátorom tohto podujatia za možnosť zúčastniť sa tejto akcie a samozrejme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy na celoštátnej úrovni.

       Športu ZDAR!

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Deň nezábudiek

      • Pre duševné zdravie človeka je dobré mať možnosť vyrozprávať sa zo svojich trápení a problémov. Preto je dobré, aby Linka dôvery Nezábudka fungovala aj naďalej. Skúsme teda urobiť spolu niečo dobré a podporme finančne Linku dôvery Nezábudka. Veď konanie dobra prospieva nielen duševnému zdraviu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.

       Dokážme spolu, že dobra je skutočne viac a podporte Linku dôvery Nezábudka.

       Bezplatná a anonymná Linka dôvery Nezábudka je tu pre vás 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak sa cítite osamelo, v duševnej nepohode a nemá si vás kto vypočuť, vytočte Linku dôvery Nezábudka a porozprávajte sa s odborníkom na duševné zdravie. V tom momente bude na linke iba pre vás, aby vás počúval - 0800 800 566. 

       Ďakujeme vám za akékokoľvek malé či väčšie dobro vo forme príspevku:

       - prázdnou SMS na číslo 833 v hodnote 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov (Telekom, Orange, O2, 4ka (od 1. 10. do 31. 12. 2023),

       - platbou na účet zbierky Dni nezábudiek 2023SK30 6500 0000 0000 2057 1089 od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023,

       - počas zbierky v uliciach do prenosných pokladničiek od 4. 10. do 9. 10. 2023,

       - cez portál Darujme.sk.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky v uliciach nášho mesta i školy.

       Ing. Martina Sirníková

      • Dobrovoľníci vo vranovskej nemocnici

      • Dobrovoľnícke centrum Krajší deň je združenie, ktorého cieľom je spríjemniť dospelým a detským pacientom chvíle strávené vo vranovskej nemocnici. Dobrovoľníci prinesú do nemocnice pozitívnu atmosféru a to všetko nezištne v rámci svojho voľného času.

       Odmenou im bude nezaplatiteľný pocit, že urobili niečo zmysluplné. Celý priebeh návštevy dobrovoľníkov je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov.

       Veríme, že naši dobrovoľníci svojou prítomnosťou a aktivitami spríjemnia chvíle malým i veľkým pacientom vranovskej nemocnice.

       Ing. Martina Sirníková