• Novinky

      • Polročné hodnotenie

      • Posledný januárový deň je dňom bilancie dosiahnutých výsledkov. Polročné hodnotenie v elektronickej podobe si dnes prevzalo 210 žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Milí žiaci,

       blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa síl v ďalšom polroku. A ak vám polročné hodnotenie nevyšlo podľa vašich predstáv, pokúste sa ho brať ako informáciu, v ktorej oblasti sa ešte potrebujete zlepšiť.

       Po prevzatí výpisov polročných hodnotení zajtra kontinuálne pokračujeme v školskom vyučovaní už bez polročných prázdnin.

      • Karneval na ľade

      • Školský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval 31. januára 2024 Karneval na ľade.

       Podujatie sa konalo na ľadovej ploche STD Arény vo Vranove nad Topľou. Ani tento rok nechýbala súťaž o najlepšiu masku a najrýchlejšieho korčuliara.

       Pekná myšlienka zísť sa v maskách ako voľakedy prilákala na ľad našich študentov.

       Všetci veríme, že o rok sa stretneme na ďalšom ročníku tejto vydarenej akcie.

       Ing. Martina Sirníková

       https://vm.tiktok.com/ZGehudNY9/

      • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

      • Dňa 29. januára 2024 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zapojili do I. kola Finančnej olympiády.

       Táto online súťaž ponúka stredoškolákom možnosť porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž každoročne vyhlasuje Nadácia PARTNERS.

       Finančná olympiáda prebieha v troch kolách. O postupujúcich účastníkoch súťaže do druhého kola rozhodne automatizovaný generátor náhodného výberu. Rozhodujúci je počet správnych odpovedí a rýchlosť vypracovania on-line testu I. kola olympiády. V treťom - finálovom kole sa stretnú len tí najlepší študenti, ktorí budú riešiť konkrétne úlohy priamo v sídle Nadácie PARTNERS. 

       Výsledky I. kola Finančnej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto (19 b) – Timotej Hreháč - IV. B
       2. miesto (18 b), – Lukáš Balog, Ján Čupák, Viktor Vaľko - IV. B,
       Katarína Fedačková – IV. A
       3. miesto (17 b) – Tamara Mazanová, Dominik Tatarka - IV. A,
       Bianka Balogová – IV. B

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži.

       Ing. Daniela Sabolová, Ing. Ľubica Smolejová

      • MARKET OA spojený so zbierkou pre útulok vo Vranove nad Topľou

      • V predvianočnom období žiaci II. A triedy pod vedením triedneho učiteľa Mgr. Štefana Gonosa zorganizovali charitatívny bazár nepotrebných, no stále použiteľných vecí, pod názvom MARKET OA.

       Výťažok z predaja bol doplnený o dobrovoľnú zbierku materiálnych vecí a finančných prostriedkov pre psíkov v útulku vo Vranove nad Topľou.

       Študenti a profesori doniesli deky, staré koberce a mnoho potravy a výživových doplnkov pre útulok. Okrem toho študenti II. A triedy s radosťou odovzdali vedeniu útulku krásnych 140 €, ktoré budú použité na potrebnú starostlivosť pre psíkov a chod útulku.

       Ďakujeme študentom, ktorí sa do týchto činností zapojili a ukázali, že majú srdcia na správnom mieste.

       Mgr. Štefan Gonos 

       https://vm.tiktok.com/ZGerHJRQA/

      • N O V I N K A

      • ELEKTRONICKÁ  NÁSTENKA 

       Čo všetko môžeme zdielať našim žiakom? 

       • zobrazenie všetkých aktuálnych informácií zo života školy, 
       • rozvrh hodín, 
       • prehľad suplovanie, 
       • obedové menu v školskej jedálni, 
       • zvonenie, 
       • fotogaléria a videá z našich aktivít, 
       • kalendár podujatí, 
       • dôležité oznamy, 
       • predpoveď počasia,
       • dátum a čas, 
       • mimoriadne správy.

       Nájdete ju na 2. poschodí pri zborovni. 

      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 17. 01. 2024 sa na Gymnáziu generála L. Svobodu v Humennom konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku pre stredné školy. Naši žiaci súťažili v nasledujúcich kategóriách : 2.A, 2.B a 2.D.

       Písomné a ústne úlohy preverili vedomosti našich študentov z počúvania a čítania s porozumením, používania jazyka, gramatiky a slovnej zásoby. Súťaž skončila s nasledovnými výsledkami:

       1. miesto -   Balog Lukáš, zo IV.B triedy, ktorý získal 52.5 bodov zo všetkých súťažiacich v kategórii 2.D a postupuje do  krajského kola v Prešove,
       2. miesto -  Mikčo Robert, z II.A triedy, ktorý získal 58.5 bodov v kategórii 2.A,
       3. miesto -  Kmecová Nina, z III.B triedy, ktorá získala 47.5 bodov.

        Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov  a ďakujeme za účasť.

       Mgr. Alexander Goľa

      • Slovo riaditeľky

      • Každé jubileum je príležitosťou na spomienky a stretnutia, ale aj na bilancovanie dosiahnutých výsledkov. 55 rokov v dejinách ľudstva je iba zlomok času. 55 rokovv dejinách spoločnosti môže byť významným obdobím.

       Ako ovplyvnilo 55 rokov našu školu?

       Škola vekom nestarne, ale čerpá silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali pedagógovia a stále noví žiaci ju robia mladou a neustále sa rozvíjajúcou. Dovoľte mi teraz stručne nahliadnuť do histórie a pripomenúť niekoľko dôležitých medzníkov v živote našej školy. V roku 1969 sa po prvýkrát otvorili brány Strednej ekonomickej školy vo Vranove nad Topľou. Prvý rok bol jej riadením poverený vtedajší riaditeľ SVŠ Bartolomej Belas. Až ďalší rok jej priniesol samostatnú existenciu. V roku 1970 sa jej riaditeľom stal Mikuláš Čorňák a jeho zástupcom Ing. Michal Breznoščák.

       Na začiatku boli otvorené 3 triedy – dve triedy štvorročného štúdia odboru všeobecná ekonomika a jedna trieda dvojročného štúdia odboru hospodárska administratíva. Okrem denného štúdia boli v školskom roku 1969/1970 otvorené aj dve triedy trojročného štúdia popri zamestnaní. Ďalšie zmeny priniesol rok 1972, kedy bolo otvorené štúdium na učňovskej škole, ktorá bola s rôznymi odbormi, napr. automechanik, strojný zámočník, elektromontér, predavač a ďalšími, najprv začlenená pod vedenie SEŠ. Veľkosť školy a záujem o ňu zo strany rodičov a žiakov aj z iných okresov podmienili vznik domova mládeže. Od čias svojho vzniku prešla škola mnohými zmenami. Vystriedali sa v nej mnohí ľudia pred i za katedrou, ale aj veľa nepedagogických zamestnancov, ktorí tu zanechali kus svojho života.

       V laviciach sedeli tisícky žiakov, ktorí tu prežili nezabudnuteľné chvíle svojej mladosti. Prvé maturitné skúšky sa uskutočnili 15. a 16. júna 1972 pre študujúcich popri zamestnaní. V dennom štúdiu sa prvýkrát maturovalo v roku 1973. Odvtedy brány školy opustilo viac ako 4000 absolventov, ktorí šíria dobré meno našej školy, ale aj svojho mesta Vranov nad Topľou doma aj v zahraničí. Roky plynuli a prinášali so sebou aj zmeny v riadení školy:

       Riaditelia školy:

       1970 – 1987 Mikuláš Čorňák

       1987 – 2014 Vincent Joščák

       2014 – doteraz Ing. Mária Chrapeková

       Zástupcovia školy:

       1970 – 1988 Ing. Michal Breznoščák

       1988 – 1990 Mgr. Ján Brandobur

       1990 – 2014 Ing. Mária Chrapeková

       2014 – 2015 Mgr. Renáta Jakubčinová

       2015 – 2021 Ing. Viera Lakatová

       2021 – doteraz Ing. Daniela Sotáková

       Zmeny nastali aj v názve školy – od roku 1990, počínajúc prvým ročníkom, dostala Stredná ekonomická škola nový názov – Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou. V priebehu rokov dochádzalo aj k zmenám v učebných osnovách. Škola sa prispôsobovala stále sa meniacim podmienkam našej spoločnosti, ktoré po nežnej revolúcii nastali. Veľká výzva prišla v podobe rýchlo sa rozvíjajúcich informačných technológií a modernizácie v každom smere. Ani to našu školu nezastavilo v jej raste. Za 55 rokov sme dospeli k modernej, dynamickej škole vybavenej technikou, ale predovšetkým schopnými ľuďmi, ktorí svoje učiteľské pôsobenie nepovažujú iba za zamestnanie, ale je pre nich celoživotným poslaním.

       Akou školou je obchodná akadémia dnes?

       Škola sídli v centre mesta. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. V moderných odborných učebniach prepája teóriu s praxou. Simuluje reálne prostredie podnikov v cvičných firmách, s ktorými dosahuje výrazné úspechy na súťažiach CF v medzinárodnom meradle. Umožňuje duálne vzdelávanie vo verejnom aj súkromnom sektore. Kladie dôraz na jazykovú prípravu absolventov. Prostredníctvom projektu Erasmus+ majú žiaci možnosť absolvovať dvojtýždňové stáže v krajinách EÚ, kde si zlepšujú odborné a komunikačné zručnosti. Škola tradične patrí medzi najlepšie hodnotené školy inštitútom INEKO v rámci PSK.

       Vzdelanie a vzdelávanie je oddávna súčasťou ľudstva. J. A. Komenský povedal: „Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež.“ Naša škola stojí už 55 rokov na pevných základoch. Želám si, aby v duchu tradícií kráčala k ďalším úspechom a výzvam. S úctou a uznaním ďakujem všetkým bývalým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí písali stránky histórie našej školy. Moja úcta a poďakovanie patrí aj všetkým mojim kolegom, s ktorými sa v škole stretávame dnes.

       Ďakujem všetkým za podporu, spoluprácu a šírenie dobrého mena našej školy a vytváranie dobrých podmienok pre výchovu a vzdelávanie, predovšetkým nášmu zriaďovateľovi PSK, mestu Vranov nad Topľou, rodičom, priaznivcom a partnerom školy.

       Na záver mi dovoľte zaželať nám všetkým veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov a vysloviť nádej, že naša škola bude aj v budúcnosti vychovávať a formovať ďalšie generácie študentov dobre pripravených na svoj profesijný, ale aj osobný život.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy