• Novinky

      • Slovo riaditeľky školy

      • Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2022/2023 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2022/2023 svoj vlastný príbeh, svoje starosti i radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

       Milí kolegovia,

       bol to náročný školský rok, ale aj rok plný úspechov. Bolo, a je vidieť, že obchodná akadémia žije a vysiela dobré signály do sveta. Chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných.

       Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova.

       Ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki.

       Milí žiaci,

       pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, ale bol to rok plný zážitkov, v ktorom určite každý z vás iba získal a obohatil svoju osobnosť.

       Dnes sa školský rok 2022/2023 definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní  krásnych prázdnin.

       Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí a miest. Získajte nové skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách.

       Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, pod vedením ktorých tieto úspechy získali.

       Ďakujem aj tým žiakom, ktorí mali počas celého školského roka vzornú dochádzku a vynikajúci prospech. Dúfam a verím, že sa k týmto žiakom sa v nasledujúcom školskom roku pridajú aj ostatní a spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách a o tom, že máme miesto medzi najlepšími strednými odbornými školami v Prešovskom kraji.

       Na záver želám nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!

      • Šikana a kyberšikana – beseda

      • Dňa ‪28. 06. 2023‬ sa žiaci I. a II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili aktivity zameranej na prevenciu negatívneho správania.

       Žiaci v rámci svojich tried analyzovali tému šikany a kyberšikany ako vážneho problému vyskytujúceho sa v medziľudských vzťahoch. S odborníkom diskutovali o tejto forme agresie a jej prejavoch (ubližovanie, vyhrážanie, výsmech alebo zastrašovanie) a o trestnoprávnej zodpovednosti za tieto činy. Kybernetická šikana sa realizuje najmä zasielaním správ elektronickej komunikácie, zverejňovaním videí, fotografií, údajov a informácií na internete s cieľom ubližovať alebo obťažovať inú osobu.

       Za odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme Mgr. Martinovi Juricovi z Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Školské výlety

      • Školské výlety sú predzvesťou konca školského roka. Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou ich už majú úspešne za sebou. A kde boli?

       Naši prváci a tretiaci z III. A absolvovali túru na Kapušiansky hrad. Zrúcanina hradu je situovaná na skalnom výbežku andenzitového chrbta Spišsko-šarišského medzihoria nad obcou Kapušany.

       Druháci z II. A absolvovali náučnú plavbu loďou Bohemia po Domaši. Loď Bohemia sa v roku 2019 sa vydala na svoju strastiplnú cestu z Prahy na Domašu dlhú viac ako 3500 kilometrov. Po riekach a kanáloch preplávala stovkami miest a obcí cez sedem štátov Európy, aby zakotvila na Domaši, kde robí radosť ľuďom. Počas náučnej plavby sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o histórii vodného diela v kontexte doby. Hovorené slovo striedali autentické zvuky z dôb minulých, ale aj hudba vystihujúca obdobie vo vtedajšom Československu a neskôr v samostatnom Slovensku. Dozvedeli sa aj, ako vznikol názov Domaša, koľko stála výstavba vodného diela, čo prežívali ľudia, ktorí opúšťali svoje domovy, ako to bolo počas Pražskej jari, ako za čias normalizácie, aký vývoj nastal po Nežnej revolúcii a rozdelení Československa, ako skončili výletné lode plávajúce po Domaši, ale spoznali aj víziu rekreačnej oblasti na najbližšie roky.

       II. B sa poistila proti zlému počasiu a utorkové predpoludnie strávila v Klube mladých v priestoroch MsDK vo Vranove nad Topľou. Žiaci si zahrali stolové hry a vyskúšali si hru na klavíri.

       Žiaci III. B triedy spoznávali prírodné krásy okolia mesta Vranov nad Topľou.

       Naši žiaci si užili školské výlety a spoločný čas strávený mimo školských lavíc. So sebou si odniesli kopec zážitkov, nových skúseností, ešte aj utužili triedny kolektív.

      • Ako sa stať kadetom Policajného zboru SR

      • Dňa 28. júna 2023 žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali prednášku s pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou o možnosti ako sa stať kadetom Policajného zboru SR, o možnosti štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a o pomaturitnom štúdiu na Policajných stredných odborných školách.

       Študenti sa dozvedeli, čo všetko potrebujú zvládnuť  a aké podmienky musia spĺňať, ak chcú získať základné policajné vzdelanie a aké sú možnosti ich uplatnenia po jeho absolvovaní.

       Policajné stredné odborné školy pripravujú na výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba. Štúdium  v SR zabezpečujú školy patriace pod Ministerstvo vnútra SR:• Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok,

       • Stredná odborná škola Policajného zboru Košice,

       • Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (Devínska Nová Ves).Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátnou vysokou školou, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných a odborne spôsobilých špecialistov pre potreby Policajného zboru, štátne a neštátne bezpečnostné služby a verejnú správu a špecializované odbory MV SR.

       Za prednášku a odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme mjr. Ing. Jozefovi Hrehovi a kpt. Mgr. Jozefovi Velikému.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Súťaž z účtovníctva

      • Žiaci  II. a  III. ročníka sa 22. a 26. 6. 2023 zúčastnili súťaže z účtovníctva.

       U žiakov II. ročníka bola súťaž zameraná na rýchlosť a presnosť účtovania základných účtovných prípadov. Na 3. mieste sa umiestnil Samuel Ihnát z II. A triedy a Samuel Gurňak z II. B triedy, 2. miesto obsadila Viktória Antolová z II. A triedy. Víťazom sa stal Adam Levický z II. B triedy.

       U žiakov III. ročníka bola súťaž zameraná na logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní. Umiestnenie bolo nasledovné: 3. miesto získala Tímea Kisliková z III. A triedy a Nina Treciaková  z III. B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Stela Kačurová z III. A triedy. Víťazkou sa stala Monika Marcinová z III. B triedy.

       Srdečne blahoželáme.

       Ing. Lenka Haritunová

      • Mladý tvorca 2023

      • 30. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl sa konal v dňoch 21. 06. - 23. 06. 2023 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac ako 80 zapojených škôl z celého Slovenska predstavilo prednosti a možnosti štúdia na školách.

       Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovala cvičná firma EverGreen, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Daniely Sotákovej. Predmetom podnikania cvičnej firmy je pestovanie a predaj mikrozeleniny.

       Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

       Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

       Za reprezentáciu školy ďakujeme Tímei Krištanovej, Eme Madurovej, Tímei Kislikovej a Eme Jurovčákovej.

       Naše veľké poďakovanie patrí aj Petrovi Sotákovi za pomoc pri organizácii reprezentácie školy na tomto podujatí.

       Ing. Martina Sirníková

      • Beseda s pracovníčkami Všeobecnej úverovej banky

      • Študenti I. ročníka sa v piatok 23. júna 2023 zúčastnili besedy s pracovníčkami pobočky Všeobecnej úverovej banky, a. s.  vo Vranove nad Topľou. Témou besedy bol platobný styk a študentské účty. 

       VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu a firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, poradenstvo, firemné bankovníctvo, financovanie zahraničnoobchodných aktivít, lízing či faktoring.

       Okrem cenných rád dostali študenti priestor aj na otázky, pri ktorých si doplnili učivo týkajúce sa tuzemského platobného styku.

       Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity a spoluprácu v budúcom školskom roku.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Návšteva divadelného predstavenia

      •  

       Dňa 21. 06. 2023 sa žiaci a pedagógovia Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili divadelného predstavenia Zbabraná hra v DJZ v Prešove.

       Predstavenie je situačnou komédiou, stavanou na mnohých prekvapujúcich zvratoch, ktoré sú nečakané, ale nie prvoplánované a nesú v sebe objavné intelektuálne podtexty. Režisérovi Michalovi Náhlikovi sa podarilo synteticky pracovať nielen s obrazom, situáciou, prvkami absurdnej drámy, ale aj so zvukom a využiť potenciál veľmi talentovaných hercov, ktorí podali skvelé výkony.

       Možno konštatovať, že Zbabraná hra vôbec nebola ,,zbabraná", naopak, bola vynikajúco pripravená a veľmi zábavná.

       Ďakujeme tak za úžasný umelecký zážitok.

       PaedDr. Mária Terpáková

      • REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

      • Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan dnes ocenil úspešných reprezentantov, ktorí šíria dobré meno mesta Vranov nad Topľou. Aj Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou mala medzi ocenenými svoje zastúpenie. Ocenenia si prevzali:

       Adam Grigeľ

       Celoslovenské kolo olympiády PODNIKOVÝ HOSPODÁR – 2. miesto 

       Celoslovenské kolo súťaže MLADÝ ÚČTOVNÍK – 5. miesto

       1. kolo FINANČNEJ OLYMPIÁDY – 2. miesto

       Viktória Kleinová

       Krajské kolo  súťaže v SOČ - 2. miesto

       Celoslovenské kolo súťaže v SOČ – 4. miesto Názov práce : Zálohovanie PET a CAN fliaš – dopad na ekonomiku maloobchodu a ekológiu

       Marek Stanovčák

       Celoslovenské kolo olympiády PODNIKOVÝ HOSPODÁR – 1. miesto

       Úspešné cvičné firmy

       Úspechy cvičnej firmy Bio Beauty, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Žiline:

       1. miesto Najlepší stánok,

       3. miesto Najlepšia cvičná firma,

       3. miesto Najlepší reklamný šot.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Frederika Petričková, Emma Laura Vysoká, Lukáš Panko, Ondrej Rapčo a Timea Melníková.

       Úspechy cvičnej firmy Rožky na rožku, s. r. o.  pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach:

       1. miesto Najlepšia cvičná firma

       Úspechy na 4. MUB – line veľtrhu cvičných firiem v Prahe:

       2. miesto Najlepší vianočný leták,

       2. miesto Net working,

       3. miesto Najlepší stánok.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Šimon Gdovec, Daniel Beňo, Miroslava Hirková, Tomáš Kachman a Martin Hirka.

       Úspechy cvičnej firmy iSalt, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej na 14. Kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade:

       1. miesto Najlepší stánok,

       3. miesto Najlepší manažérsky tím.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Aneta Lukačinová, Ebubekr Abduraimi, Veronika Mehajová, Nela Krajníková, Tatiana Ihnátová a Adam Grigeľ.

       Blahoželáme oceneným a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

      • Ocenenia PSK

      • Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dnes udelil ocenenie Sophista pro regione Ing. Márii Chrapekovej a ocenenie Lux mentium Šimonovi Gdovcovi.

       Predseda PSK ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdávanie ocenení spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

       Srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu!

      • Súťaž prvákov v písaní na počítači

      • Žiaci I. ročníka si 19. júna 2023 zmerali svoj výkon v písaní textov na počítači v programe Word a v programe All Ten Fingers – ATF.

       Súťažiaci písali v programe Word 10-minútový odpis textu. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania. Výsledky súťaže sú nasledovné:

       1.  miesto - Béreš Adam – I. A, počet čistých úderov/min 212,9 a % chýb 0,04,

       2.  miesto – Goga Jakub – I. B, počet čistých úderov/min 201,8 a % chýb 0,00,

       3. miesto – Tóth Samuel – I. A, počet čistých úderov/min 188,2 a % chýb 0,10.

       Žiaci I. ročníka v programe All Ten Fingers mali v časovom limite 10 minút splniť koncoročný limit písania v počte 150 čistých úderov za 1 minútu s čo najvyššou presnosťou. Dosiahli tieto výsledky:

       1.  miesto – Goga Jakub – I. B, počet čistých úderov/min 206 a % chýb 0,46,

       2.  miesto – Tóth Samuel – I. A, počet čistých úderov/min 185 a % chýb 0,79,

       3.  miesto – Saraka Šimon – I. B, počet čistých úderov/min 225 a % chýb 0,96.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                                             

       Ing. Ľubica Smolejová

       Mgr. Mária Lipkošová

      • SÚŤAŽ V ODPISE TEXTU NA POČÍTAČI ŽIAKOV II. ROČNÍKA

      • 19. júna 2023 si zmerali svoj výkon a presnosť v odpise textov na počítači žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou.

       Súťažný odpis textov v časovom limite 10 minút žiaci písali v týchto  kategóriách:

       • odpis textu v programe Word,

       • odpis textu - Tréning s verziou Taki od Medzinárodnej federácie pre spracovanie informácií a komunikácie Intersteno.

       Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania.

       V odpise textu v programe Word sú výsledky nasledovné:

       1.  miesto – Zajac Simon, II. A – 235,2 čistých úderov/min; % chýb 0,16,

       2.  miesto – Daniel Gregus,  II. A - 199,7 čistých úderov/min; % chýb 0,19,

       3.  miesto – Levický Adam II. B – 197,2 čistých úderov/min; % chýb 0,00.

       V odpise textu použitím Tréning verzie Taki – Intersteno sú výsledky nasledovné:

       1.  miesto -  Zajac Simon, II. A – 245,2 znakov za minútu; % chýb 0,29,

       2.  miesto – Gurňak Samuel, II. B – 232,6 znakov za minútu; % chýb 0,43,

       3.  miesto – Petruš Alex, II. A – 216,1 znakov za minútu; % chýb 0,19.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                   

       Ing. Daniela Sabolová

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Výstava diel Františka Veselého

      • Dňa 15. 06. 2023 sa študenti II. A triedy zúčastnili výtvarnej vernisáže spojenej s besedou s názvom Spoločensko - environmentálne výzvy umeleckej tvorby Františka Veselého, ktorú zorganizoval Dom kultúry vo Vranove nad Topľou.

       Besedu viedol prof. Jaroslav Vencálek, ktorý pôsobí na Inštitúte politológie FF Prešovskej univerzity.

       Prof. Vencálek detailne analyzoval maliarovo dielo a pomenúval myšlienky, ktoré stáli pri zrode jednotlivých obrazov. Naši študenti sa tak dozvedeli, že environmentálne problémy nie sú len aktuálnou výzvou. Zhoršujúci sa stav životného prostredia totiž trápil  ľudí  už v 70. rokoch 20. storočia, teda v období, v ktorom autor pôsobil. Každá jeho maľba je toho dôkazom.

       Mgr. Jana Štovková

      • Po virtuálnom Vranove

      • Dňa 15. 06. 2023 sa niekoľkí žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou spolu s ďalšími vranovskými stredoškolákmi zúčastnili komentovanej prehliadky po Vranove nad Topľou, ktorou nás sprevádzal Mgr. Igor Kňazovický.

       Jej cieľom bolo predstaviť študentom virtuálny chodník a oboznámiť ich so zaujímavosťami a históriou mesta, v ktorom študujú.

       Prehliadku sme začali na mestskom cintoríne, kde sme si priblížili históriu pieskovcového kríža a vojenského cintorína z 1. svetovej vojny. Pokračovali sme k Bazilike minor Narodenia Panny Márie, k pamätnej tabuli židovskej synagógy a k Schwartzovmu domu. Prezreli sme si sochu od Břetislava Bendu, pozostatky Kostola sv. Štefana a schovali sa v tieni Lipy slobody. Naše putovanie sme zakončili pri pamätníku roľníckeho povstania a kalvínskom kostole.

       Na každej zastávke si mohli žiaci pomocou QR kódov prečítať alebo vypočuť zaujímavé informácie o danej pamiatke.

       Za obohacujúcu prehliadku veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

        

      • Tréning pamäti

      • Vymeniť sa dajú rôzne časti tela, ale čo urobíme so zlou pamäťou? V stredu 14. júna 2023 sme sa v Hornozemplínskej knižnici so žiakmi II. B triedy zúčastnili na seminári Fitnes pre mozog. Certifikovaná trénerka pamäti Mgr. Marianna Majzlíková nás poučila o dôležitosti trénovania ľudskej pamäti a na konkrétnych úlohách si ju žiaci precvičili a zregenerovali. Ponamáhali sme si pamäť a došli sme k záveru, že ľudský mozog na svoje správne fungovanie pravidelne potrebuje dávku cvičenia pamäti.

       Ďakujeme za príjemne a užitočne strávený čas!

       Mgr. Lenka Čižmariková

      • On-line seminár z Metropolitní univerzity Praha

      • Spolupráca obchodnej akadémie a Metropolitní univerzity Praha pokračuje aj v on-line verzii.

       Žiaci III. ročníka sa 13. 06. 2023 zúčastnili špeciálneho seminára na tému „Ako vytvoriť dobrý podnikateľský zámer“. O vlastné skúsenosti a postupy tvorby podnikateľského zámeru sa podelil Ing. Miroslav Bečka, generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti S&T CZ s. r. o. a absolvent Metropolitní univerzity Praha.

       Táto aktivita bola určená pre stredné odborné školy z Česka a Slovenka, ktoré sa zapájajú v rámci výučby predmetu Cvičná firma do už jedenásteho ročníka celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ a druhého ročníka s medzinárodnou účasťou. Celú aktivitu usmerňoval  Ing. Radek Maxa, Ph.D. z  Katedry mezinárodního obchodu a garant a koordinátor fiktívnej Metropolitní univerzitní banky, a.s., ktorému srdečne ďakujeme za spoluprácu.

       Ing. Ľubica Smolejová