• Novinky

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • 26. september bol vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov. Cieľom je podnietiť Európanov, bez ohľadu na vek, učiť sa cudzie jazyky.  Na školách si študenti tento deň pripomínajú rôznymi aktivitami.  Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie – dňa 27. 09. 2021 učitelia cudzích jazykov pripravili výstavu cudzojazyčnej literatúry, informovali študentov o histórii tohto dňa a priniesli veľa zaujímavých faktov o jazykoch všeobecne. 

       Zároveň v tento deň prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pod vedením PaedDr. Márie Kočikovej a Mgr. Alexandra Goľu. Výsledky budú vyhlásené pri najbližšej slávnostnej príležitosti.

       Veríme, že študenti si uvedomia význam štúdia cudzích jazykov, ktoré rozširuje nielen osobnosť človeka, ale poskytuje aj väčšie možnosti v ich profesijnom uplatnení.

       Mgr. Irena Grominová

      • Exkurzia v UNIPLAST MH, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 24. septembra 2021, zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku
       UNIPLAST MH, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.
       Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a montáž výrobkov z plastu. Zaoberajú sa aj odborným poradenstvom v oblasti lisovania plastov a skúšaním foriem, dodávajú technické a estetické dielce pre výrobcov bielej a dopravnej techniky, automobilový a elektrotechnický priemysel, stavebníctvo. Činnosť firmy predstavil jej výkonný riaditeľ - Ing. Slavomír Tirpák, ktorý prostredníctvom kamier a premietnutím cez dataprojektor žiakom priblížil prevádzku podniku a jej organizáciu a výsledky výrobného procesu.
       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a výkonnému riaditeľovi firmy za prínosnú exkurziu a odborný prístup.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Veľká vďaka patrí darcom i našim dobrovoľníkom, žiakom III. ročníka. Ďakujeme, že pomáhate s nami. 

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka žiackej školskej rady

      • Erasmus+ na Cypre

      • CREATE THE FUTURE LEADERS & INNOVATORS IN YOUR CLASSROOM -  ako sa stať dobrým lídrom, ako vychovať budúcich lídrov, kreativita, vlastnosti, dôležitosť riadiacej práce nielen vo vedení školy, ale aj v triede - to boli základné motívy medzinárodného kurzu v rámci projektu Erasmus +, ktorý sa konal v dňoch 30. 08. 2021 – 03. 09. 2021 v meste Limassol na Cypre. Kurzu sa zúčastnili riaditeľka Obchodnej akadémie vo Vranove n/T Ing. M. Chrapeková a vyučujúce cudzích jazykov Mgr. R. Jakubčinová a Mgr. I. Grominová. Pracovnú skupinu tvorili vedúci pracovníci a pedagógovia z rôznych európskych krajín - Portugalska, Bulharska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rakúska a zo Slovenska. Tento pobyt zastrešovala spoločnosť ShipCon, ktorá sa zameriava na projekty financované EÚ s dôrazom na celoživotné vzdelávanie a partnerstvo s nadnárodnými spoločnosťami v celej Európe i mimo nej. Svoje hlavné sídlo má práve na Cypre.

       Kurz viedla skúsená líderka, manažérka a konzultantka v oblasti stratégie manažmentu Angela Winstanley. Počas svojej dlhej kariéry pracovala v britských sociálnych službách, v zdravotníctve i v britskej väzenskej službe. Absolvovala množstvo televíznych a rozhlasových rozhovorov a publikovala v časopisoch. Od roku 2012 žije na Cypre a je kľúčovou osobou školení v rámci 3-ročného projektu Erasmus+ na Cypre, v Chorvátsku a Macedónsku.

       Kurz pod jej vedením ubehol veľmi rýchlo, jej hodiny boli zaujímavé, veľmi tvorivé, podnetné, kreatívne a určite si všetci odniesli veľa dobrých  nápadov pre prácu vo svojich školách a triedach.

       Mgr. Irena Grominová

      • Prednáška v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n. T.

      • Žiaci III. B Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 6. septembra 2021 zúčastnili prednášky na tému „Čo ženy pamätajú a muži zabúdajú“. Žiaci prednášku hodnotili veľmi pozitívne. Mali možnosť získať viac informácií o pamäti a o poznávacích funkciách mozgu, aké sú odlišnosti medzi mužmi a ženami a tom, ako je potrebné využívať poznávacie funkcie mozgu v každodennom živote. Prednášku viedla Jana Vejsadová, certifikovaná trénerka ČR a autorka mnohých publikácií, napr. „Mozkohrádky – trénink paměti nejen pro děti“ (2019) a „Fitness pro mozek – využití textu v tréninku paměti“ (2018), e-learningového programu „Cvičení a zdokonalování paměti“ (2008) a spoluautorka ďalších publikácií a článkov v časopisoch.

       Ďakujeme veľmi pekne vedeniu Hornozeplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou za možnosť zúčastniť sa tejto vydarenej akcie.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 08. 09. 2021 až 10. 09. 2021 sa študenti III. A a III. B triedy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz prebiehal dochádzkovou formou v priestoroch Obchodnej akadémie, ale i mimo nej.

       Hlavným cieľom tohto kurzu bolo zopakovať si a otestovať vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich účelových cvičení, ktoré boli realizované v minulých rokoch. V prvý deň kurzu študenti absolvovali prednášku z protichemickej prípravy, ktorú viedla Mgr. Renáta Jakubčinová (triedna učiteľka III. A) a Mgr. Dominik Kahanovský im zasa pripomenul základy dopravnej výchovy a uviedol do problematiky streleckej prípravy. Ďalej si študenti vypočuli veľmi zaujímavý výklad pracovníkom HaZZ vo Vranove nad Topľou, ktorého súčasťou boli aj názorné ukážky. Počas druhého dňa našu školu navštívila pani Kertisová, pracovníčka Červeného kríža, ktorá našim študentom prezentovala zásady, ktorých sa majú pridržiavať pri poskytovaní prvej pomoci rôznych typov zranení a mnoho iných užitočných rád zo zdravotnej prípravy. Počas tohto dňa žiaci absolvovali aj prednášku zo základov topografie Mgr. Irenou Grominovou (teoretická časť) a táborovú prípravu, ktorú realizoval Mgr. Dominik Kahanovský (teoretická časť). V posledný deň kurzu bol podľa plánu realizovaný presun a výstup na hrad Brekov. Pobyt v okolí zrúcanín hradu ponúkal priestor k realizácii praktickej časti topografickej (Mgr. Grominová) a táborovej (Mgr. Kahanovský a Ing. Kandalová) prípravy.

       V priebehu kurzu nedošlo k žiadnym mimoriadnym a neočakávaným situáciám. Ciele kurzu študenti naplnili v plnom rozsahu, preto ho považujem za úspešný. Žiaci sa plní nových skúseností a elánu vracajú späť do vyučovacieho procesu.

       Mgr. Dominik Kahanovský, vedúci kurzu

      • Účelové cvičenie prvákov a druhákov

      • Dňa 06. 09. 2021 sa žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení. Kurz prebiehal v priestoroch školy a v blízkom okolí Troch krížov nad Sídliskom 1. mája vo Vranove nad Topľou.

       Obsahom kurzu prvého, aj druhého ročníka bola zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií (civilná ochrana) a posledným bodom kurzu bol pohyb a pobyt v prírode. Teoretická i praktická časť plánu ako aj vyhodnotenie boli realizované v teréne. Presunom do okolia Troch krížov sme zahájili účelové cvičenia. PaedDr. Mária Kočíková mala na starosti objasniť problematiku riešenia mimoriadnych situácii. Na druhom stanovišti sa žiakom venovala Ing. Viera Kandalová, ktorá ich oboznámila zo základmi zdravotnej prípravy a Mgr. Alexander Goľa žiakov usmerňoval pri základoch topografie.

       Každá z tried, po realizácii praktickej časti kurzu absolvovala teoretický test, ktorý ohodnotil ich vedomosti, pozornosť i sústredenosť počas celého kurzu. Vďaka splneniu plánu, ktorý sme vopred vyhotovili, výsledkom testov a odozvy žiakov, môžeme tento kurz hodnotiť pozitívne.

       Mgr. Dominik Kahanovský, vedúci kurzu

      • Petícia za zachovanie akútnej nemocnice v okrese Vranov nad Topľou

      • Študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa zapojili do zbierania podpisov v petičnej akcii za zachovanie akútnej nemocnice v našom okrese, za zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu v akom sa poskytuje v súčasnosti.

       Pre zber podpisov sú v meste vytvorené štyri podpisové miesta, a to pri AOC, pred autobusovou stanicou, vo vestibule Domu kultúry vo Vranove nad Topľou a svoj podpis môžete odovzdať aj na recepcii vo Vranovskej nemocnici.

       Samozrejme, petíciu môžete svojim podpisom podporiť aj elektronicky:

        https://www.peticie.com/…ov_nad_topou

       POZOR stále platí, že občan nad 18 rokov môže petíciu podpísať iba 1 x (buď papierovú alebo elektronickú verziu).

       https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6008488445888121&id=100001810746516

      • Školský rok 2021/2022

      • Milí žiaci, kolegyne a kolegovia,

       dnes sa začal školský rok 2021/2022. Všetci chceme veriť, že to bude lepší školský rok vo všetkých ohľadoch, že ho strávime oveľa viac v škole ako doma, že budeme k sebe tolerantnejší, milší a budeme kráčať k spoločnému cieľu:

       "Učitelia učiť a žiaci naučiť sa opäť niečo nové."

       Želám vám všetkým veľa zdravia, životného elánu, optimizmu a v neposlednom rade múdrosti. Nech nový školský rok je pre nás všetkých novým a úspešným začiatkom. Všetko dobré do nového školského roka 2021/2022.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy