• Novinky

      • Vianočné prianie

      • Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy, 

       v mene celého kolektívu zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Vám chcem zaželať pokojné a požehnané sviatky, všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, osobných i študijných úspechov. 

       Dovoľte mi, aby som Vám na sklonku kalendárneho roka 2021 vyslovila úprimné poďakovanie. Žiakom za aktívnu reprezentáciu a zviditeľňovanie našej školy na verejnosti, kolegom - pedagógom za ich pracovné nasadenie a cieľavedomosť nielen vo vyučovacom procese a samozrejme všetkým Vám, ktorí sa podieľate na fungovaní našej školy. Vďaka nám všetkým spoločne budujeme školu, na ktorú sme patrične hrdí! 

       Pevne verím, že rok 2022 bude pre nás plný výziev, ktoré spoločnými silami zvládneme a všetky stanovené ciele a predsavzatia dotiahneme do úspešného konca! Veselé Vianoce a šťastný nový rok! 

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Virtuálny DOD VŠ

      • Zapíšte si do kalendára termín Virtuálneho dňa otvorených dverí a zistite všetko potrebné zo svojej izby, alebo zo svojej školy.

       Termíny a témy vysielaní:

       1. vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13. - 14. 10. 2021)

       2. vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24. - 25. 11. 2021)

       3. vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15. - 16. 12. 2021)

       4. vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19. - 20. 01. 2021)

       5. vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23. - 24. 02. 2021)

       Zaregistrujte sa na: https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod

       - dostanete pozvánku na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí

       - získate prístup k videu známej kariérnej poradkyni Zuzany Záhraníkovej Aká VŠ je pre mňa vhodná (videlo ho už viac ako 2000 končiacich študentov)

       - dostanete prístup k checklistu z videa, aby ste vedeli správne postupovať a na nič ste nezabudli.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Olympiáda v ruskom jazyku

      • Školské olympiády v našej škole pokračovali aj dnes, 15. 12. 2021 – v tento deň prebehlo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Približne polovica žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si za druhý cudzí jazyk zvolila ruštinu. Najlepší z nich si medzi sebou zasúťažili a poradie je nasledovné:

        v kategórii B1: 

       1. Kristína Štofková - 2. A

       2. Viktória Kleinová - 2. B

       3. Jana Maliková - 1. A,

        v kategórii B2: 

       1. Lukáš Panko - 3. B

       2. Tamara Zakovičová - 4. B

       3. Alexandra Pavlišková - 3. A.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich námahu a žiakom na prvých miestach želáme veľa úspechov v krajskom kole!

       Mgr. L. Čižmariková

       Mgr. A. Goľa

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 26. 11. 2021 sa konalo školské kolo ONJ. Súťaž prebiehala online formou prostredníctvom aplikácie Edupage. Obsahom súťaže bol online test, ktorý zahŕňal počúvanie a čítanie s porozumením a test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu. 

       Každý súťažiaci obdržal svoj kód, prostredníctvom ktorého mohol riešiť stanovené úlohy s časovým obmedzením 40 minút. Do súťaže sa zapojilo z našej školy 11 žiakov v kategórii 2A a 2C. Išlo o žiakov 1. a 2. ročníka. 

       Do okresného kola postúpili dvaja žiaci - Lukáš Balog a Lýdia Kocáková z 2. B a automaticky do krajského kola má zabezpečený postup Samuel Gurňák z 1. B triedy.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov.

       Mgr. I. Grominová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 26. 09. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení sa súťaž konala prezenčnou formou. Žiaci súťažili v kategórii 2A, 2B, 2D a 2C2. V písomnej časti súťažiaci vypracovali gramatický test. V ústnej časti preukázali svoje komunikačné zručnosti a schopnosti pri vytváraní príbehov a dialógov s vyučujúcimi. 

       V kategórii 2A sa víťazom stala Stella Kačurová z 2. A, 2. miesto získala Nina Kmecová z 1. B a  Lukáš Balog z 2. A triedy.

       V kategórii 2B sa víťazom stal Tomáš Kachman 3. A trieda, 2. miesto Marek Stanovčák 3. A trieda, 3. miesto Adam Grigeľ 3. B trieda.

       V kategórii 2D prvenstvo získal Erik Jenča IV. A trieda, 2. miesto Pavol Kostur IV. A trieda a 3. miesto Daniela Sabová IV.B trieda.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Víťaz z každej kategórie postupuje do obvodného kola.

       PaedDr. Mária Kočiková

      • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

      • 9. decembra 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Ekonomická olympiáda je celorepubliková trojkolová súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov, podporovať ich v rozvoji, ukázať im  možnosti pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

       V školskom kole súťažiaci riešili online test s náročnými otázkami, ktoré do súťaže pripravili ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

       Výsledky žiakov v školskom kole Ekonomickej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto  – Daniela Sabová – 84 % úspešnosť, IV. B
       2. miesto – Tomáš Tomčko – 76 % úspešnosť, IV. A
       3. miesto –  Alena Maťašovská, Anna Žotániová – 64 % úspešnosť, IV. B.

       Víťazom, ako aj všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. D. Sabolová, Ing. D. Sotáková

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov IV. A triedy prebiehala v čase od 22. 11. do 03. 12. 2021

      • Jej priebeh ovplyvnili mimoriadne opatrenia súvisiace s aktuálnou situáciou v okrese Vranov nad Topľou. Aj napriek týmto okolnostiam 12 žiakov vycestovalo vykonávať odbornú prax do Španielska a 18 žiakov vykonávalo prax v rámci okresu Vranov nad Topľou. Sme veľmi vďační a ďakujeme všetkým zainteresovaným obecným úradom, Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou a podnikateľským subjektom - UNIPLAST MH, s. r. o., LPP Group, s. r. o., COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Amido Exquisit, s. r. o. a RAMEKO, s. r. o., ktoré pomohli našim žiakom  k  získaniu cenných a jedinečných  pracovných skúseností a k zlepšeniu ich východiskovej pozície pri hľadaní pracovných príležitosti na národnom aj európskom trhu práce.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Aj tieto Vianoce potešíme darčekom seniorov, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť. Ďakujeme za 55 krabíc plných lásky od našich študentov, učiteľov, absolventov, zamestnancov a priateľov našej školy. Ďakujeme, že ste sa rozhodli zapojiť do zbierky a skrášlite tak Vianoce osamelým seniorom. 

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka žiackej školskej rady

      • Odborná prax v Barcelone

      • Pozdravujeme našich praxujúcich žiakov do ďalekej Barcelony! Novonadobudnuté skúsenosti, zručnosti, kompetencie a získané certifikáty, ale aj zážitky, to všetko sú benefity zahraničnej mobility Erasmus+!