• Novinky

      • ERASMUS+

      • Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou sa aj tento školský rok zapojila do medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+, vďaka ktorému 24 žiakov IV. ročníka absolvovalo svoju odbornú prax vo firmách v Španielsku, v meste Barcelona.

       Zahraničná prax žiakov sa vykonávala v dvoch dvojtýždňových termínoch. Konkrétne od 08.11. do 19. 11. 2021 absolvovali prax žiaci IV. B triedy, ktorých sprevádzala pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková a koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová. Od 20. 11. do 03. 12. 2021 vykonávali prax žiaci IV. A triedy a sprevádzali ich Mgr. Alexander Goľa a Mgr. Štefan Gonos. Prax vo firmách pre žiakov zabezpečila sprostredkovateľská agentúra ESPAMOB v spolupráci s koordinátorkou projektu. Všetky náklady spojené s touto zahraničnou praxou boli hradené z grantu programu ERASMUS+. Účastníci stáže nezískali len doklady a certifikáty o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí, ale hlavne veľmi cenné skúsenosti a rady od zahraničných zamestnávateľov, ktoré im môžu zlepšiť východiskovú pozíciu na trhu práce. Študenti otestovali svoje jazykové schopnosti a vyskúšali si na vlastnej koži, čo to znamená pracovať v zahraničí a komunikovať len v cudzom jazyku. Nazbierali mnoho skúseností z administratívnej práce a pôsobení v medzinárodnom pracovnom kolektíve. Vo voľnom čase žiaci spoznávali novú kultúru, svetoznáme historické pamiatky, krajinu a nádhernú prírodu prímorského veľkomesta Barcelona.

       Odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, je rozhodnutá uchádzať sa o grant Európskej únie aj v budúcich školských rokoch a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

      • Matematický klokan 2022

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná súťaž určená pre všetky ročníky základných a stredných škôl. Súťaž prebehne 11. apríla v škole, no môžete sa jej zúčastniť aj online z domu. Štartovné je 5 € za žiaka každej kategórie.


       Podrobnejšie informácie nájdete na:    https://matematickyklokan.sk/


       Prihlásiť sa môžete do konca februára 2022 u Mgr. Štefana Gonosa na hodinách matematiky alebo v kabinete počas prestávok.

      • Najlepší podnikateľský plán

      • Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenské centrum cvičných firiem ocenili podnikateľský plán našej maturantky Viktórie Holoďákovej zo IV. B triedy. V kategórii Najlepší podnikateľský plán na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získala vynikajúce 2. miesto. Viktórii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Ing. Daniele Sabolovej za odborné konzultácie pri tvorbe podnikateľského plánu. 

      • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      • Dňa 14. 01. 2022 sa konalo okresné kolo OAJ. Súťaž prebiehala online. Obsahom súťaže bol online test, ktorý zahŕňal počúvanie a čítanie s porozumením a test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu.

       Našu školu reprezentovali: Stella Kačurová v kategórií 2A, Tomáš Kachman v kategórií 2B a Erik Jenča v kategórií 2D.

       Stella Kačurová z 2. A triedy sa umiestnila na druhom mieste a Tomáš Kachman z 3. A triedy na treťom mieste.

       Do krajského kola postupuje z prvého miesta Erik Jenča zo 4. A triedy.

       Ďakujeme všetkým trom súťažiacim, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu školu a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 08. 02. 2022.

        

       PaedDr. Mária Kočiková

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Odborná prax žiakov OA

      • Odborná prax rozvíja odborné a praktické zručnosti žiakov 3. a 4. ročníka štúdia, nadväzuje na získané vedomosti a zručnosti z odborných predmetov a je súčasťou klasifikácie žiaka - samostatná známka na vysvedčení.

       Žiaci si zabezpečujú miesto výkonu praxe individuálne alebo im ho zabezpečí škola, vo vopred stanovenom termíne v trvaní 10 pracovných dní. Uprednostňuje sa umiestnenie žiakov v súkromných organizáciách, v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy (daňové úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) a v iných organizáciách (banky), pričom je dôležité zameranie odbornej praxe – administratívne a ekonomické činnosti.

       Počas odbornej praxe získa žiak odborné poznatky nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia.

      • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek IV. B

      • Vieme byť vážni a vieme sa smiať, 

       dostávať lásku a priateľstvo dať.

       Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás, 

       mladosť je zázrakov čas.

       Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek.

       Naši maturanti zo IV. B triedy s triednou učiteľkou Ing. Lenkou Haritunovou. 

      • Šťastný nový rok 2022

      • Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria. Nechajte bokom starosti, sú tu chvíle radosti. Želáme Vám všetkým šťastný nový rok. PF 2022