• Novinky

      • Mesto Vranov nad Topľou ocenilo pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

      • Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie za Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou prevzali: 

       Mgr. Renáta Jakubčinová za tvorivú prácu pri zvyšovaní jazykových schopností mladej generácie a úspešné riešenie projektov Erasmus, 

       Ing. Martina Sirníková za kreatívny prístup pri výchove mladej generácie a výrazné úspechy získané na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem.

       Srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu ich práce! 

      • Zlatý Amos 2022

      • Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia. (Ján Amos Komenský)

       Učiteľstvo – povolanie, či poslanie? Ten správny učiteľ vníma svoje povolanie, ako poslanie, s láskou. Poslanie učiteľa by mal vykonávať len ten, kto má na to srdce a talent.

       Aj tento rok žiacka školská rada zorganizovala anketu Zlatý Amos, ktorá vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi. Vychovávajú ich, sú im oporou, pomáhajú im na ceste k úspechom.

       Aj naša tohtoročná anketa už pozná svojho víťaza. Cenu Zlatého Amosa za rok 2022 získala Ing. Martina Sirníková.

       Srdečne blahoželáme!

      • Deň učiteľov

      •  

       28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

       Dnešný sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca nie je povolaním, ale poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti trpezlivosť a obetu, úctu a poďakovanie.

       Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k rozvoju našej školy a našich študentov. Úprimne Vám želám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.

       Všetko najlepšie súčasným i bývalým pedagógom Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou!

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

      • 21. marca 2022 sa školského kola Olympiády podnikový hospodár zúčastnili žiaci - Anna Holoďáková, Erika Krajníková, Kristián Kucharský, Tomáš Tomčko, Matúš Tomko zo IV. A, Sofia Dargajová, Samuel Hermanovský, Jakub Jacko, Miriama Kurišková, Ján Malý, Alena Maťašovská, Rebeka Rozsypaná a Tamara Zakovičová zo IV. B.

       Olympiádu podnikový hospodár organizuje naša partnerská Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Jej cieľom je spopularizovať štúdium ekonómie ako atraktívny vedný a študijný odbor. Študenti v online testoch preukazovali svoje znalosti z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, účtovníctva, daňovej sústavy, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti.

       Do celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár postúpil a tým si zaistil bez povinnosti vykonania prijímacích skúšok prijatie na 1. stupeň štúdia na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach žiak Tomáš Tomčko zo IV. A.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, Tomášovi Tomčkovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a držíme palce v celoslovenskom kole súťaže.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Študentská kvapka krvi

      •  

       Naša škola pravidelne podporuje rôzne celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi z radov našich študentov - Kvapka krvi.

       25. marca 2022 sa naši maturanti pod pedagogickým dozorom Mgr. Štefana Gonosa zúčastnili dobrovoľného darovania krvi.

       Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z radov našich študentov, lebo ich rozhodnutie darovať krv môže zachrániť inému človeku život. 

      • Krajské kolo v cezpoľnom behu

      • 22. 03. 2022 sa náš žiak, Šimon Jackanič, zúčastnil krajského kola v cezpoľnom behu, ktoré sa uskutočnilo v Starej Ľubovni.

       Pri silnej konkurencii sa mu podarilo vybojovať pekné, pódiové, tretie miesto. V teplom a slnečnom počasí sme nabrali nové skúsenosti a získali pekný úspech pre našu školu.

       Do budúcnosti prajeme Šimonovi ešte veľa športových úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Ponožková výzva v podaní študentov OA

      • 21. marec - Svetový deň Downovho syndrómu

       Téma v roku 2022 - Inklúzia znamená...

       Cieľom tejto výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

       Prečo ponožky? 

       Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky.

       Dátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu.

      • Prečo študovať na OA?

      • Pre všetkých deviatakov, ktorí zatiaľ stále váhate nad výberom strednej školy... 

       - 53-ročná tradícia v poskytovaní stredoškolského vzdelávania a prípravy, 

       - kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom a ich potrebám, sme škola rodinného typu, 

       - absolventi školy sú schopní obstáť v tvrdom konkurenčnom boji, či už v pozícii zamestnanca, podnikateľa alebo vysokoškoláka, 

       - študentov učíme tvorivosti a schopnosti spájať teóriu s praxou, 

       - kolektív pedagógov spĺňa odborné, pedagogické a osobnostné predpoklady, 

       - kvalitné stredoškolské odborné vzdelávanie ekonomického zamerania, vysoká kvalita v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch, 

       - zaujímavé školské i mimoškolské aktivity, exkurzie, výlety, 

       - odborná prax v zahraničí v rámci programu Erasmus+, 

       - podľa inštitútu INEKO sme najlepšou strednou školu vo vranovskom okrese a najlepšou obchodnou akadémiou v Prešovskom kraji!

       Tešíme sa na Vás! 

      • MATURITA 2022

      • Milí naši maturanti,

       nadišiel čas, kedy sa začína Vaša „skúška dospelosti“. Maturitná skúška je v živote každého jedného stredoškoláka veľmi dôležitou udalosťou!

       Prajeme Vám veľa šťastia a úspešné zvládnutie prvej časti maturitnej skúšky – externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Veľa šťastia! 

      • Úspech robí radosť!

      • Koncepcia cvičnej firmy integrujúcim spôsobom rozvíja vedomosti zo všetkých odborných predmetov, ide hlavne o prepojenie teórie s praxou. Kvalita vedomostí a zručností našich študentov je našou najlepšou reklamou!

       O tom, že naši študenti majú široké spektrum znalostí, ktoré vedia aj prakticky uplatniť svedčí i to, že na celoslovenských i medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem každoročne dosahujú vynikajúce výsledky! 

      • Online kontraktačný deň CF Slovensko - Východ 2022

      • 9. marca 2022 sa uskutočnil Online kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ. Študenti cvičných firiem súťažili v kategóriách Naj logo a slogan, Naj katalóg a Naj elektronická prezentácia.

       Aj tentokrát naši študenti potvrdili svoje kvality a v konkurencii 25 cvičných firiem zo 14 stredných škôl z celého Slovenska získali tieto ocenenia:

       CF Bio Beauty, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej s predmetom podnikania výroba a predaj prírodnej kozmetiky získala 2. miesto v katagórii Naj katalóg a 3. miesto v kategórii Naj logo a slogan.

       CF Rožky na rožku, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov získala 2. miesto v kategórii Naj elektronická prezentácia.

       Našim študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelým výsledkom.

      • Zbierka pre žiakov z Ukrajiny

      • Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí podporili zbierku Pomôžme spoločne žiakom z Ukrajiny. Všetky školské pomôcky budú zaslané Spojenej škole T. Ševčenka do Prešova. Finančný výnos zbierky bude poukázaný na účet neziskovej organizácie spojenej školy.

       Ď A K U J E M E! 

      • XIV. Veľtrh cvičných firiem

      • 4. marca 2022 sa na našej škole uskutočnil už XIV. ročník veľtrhu cvičných firiem. Cvičná firma je jedným z najúčinnejších nástrojov ako žiakov voviesť do sveta podnikania. Predmet „Cvičná firma“ slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou. 

       O tom, že naši študenti majú široké spektrum znalostí, ktoré vedia i prakticky uplatniť svedčí aj to, že každoročne dosahujú úspechy v rámci MVCF. Naše školské cvičné firmy súťažili v kategóriách – Najlepšia cvičná firma, logo, slogan, katalóg, prezentácia, imidž stánku a najlepší reprezentant, reprezentantka cvičnej firmy.

       Výsledky v jednotlivých kategóriách:

       Najlepšia cvičná firma:

       1. miesto – Bio Beauty, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej s predmetom podnikania Výroba a predaj prírodnej kozmetiky,

       2. miesto – Rožky na rožku, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania Výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov,

       3. miesto – iSalt, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej s predmetom podnikania Spracovanie a predaj soli a soľných produktov.

       Logo - Rožky na rožku, s. r. o.

       Slogan - iSalt, s. r. o.

       Katalóg - Bio Beauty, s. r. o.

       Elektronická prezentácia - iSalt, s. r. o.

       Imidž stánku - iSalt, s. r. o.

       Najlepší reprezentant - Šimon Gdovec – Rožky na rožku, s. r. o.

       Najlepšia reprezentantka - Frederika Petričková – Bio Beauty, s. r. o.

        

       Oceneným cvičným firmám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentácii našej školy na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Už teraz sa tešíme na budúcoročný jubilejný XV. ročník.


        

      • Pomôžme spoločne žiakom z Ukrajiny

      • Zajtra 4. marca 2022‬ sa uskutoční charitatívna zbierka na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

       Spojená škola T. Ševčenka v Prešove (s vyučovacím jazykom ukrajinským) prijala do svojich tried žiakov z Ukrajiny, ktorí museli kvôli vojne opustiť svoje domovy. Títo žiaci nemajú potrebné pomôcky na vyučovanie a my im môžeme pomôcť zlepšiť túto situáciu.

       Pomôcť môžeme buď:

        finančným darom (v hotovosti priamo v budove OA)

       alebo môžete do zbierky doniesť:

        písacie potreby,

        kresliace potreby,

        kancelársky papier, zošity a iné učebné pomôcky.

       Aj vy môžete prejaviť solidaritu a pomôcť!