• Novinky

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 hodine v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách pripravilo dokument "Zelená otvoreným školám", ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       Pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní je potrebné predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v tlačenej podobe alebo prostredníctvom Edupage.

       Tešíme sa na Vás