• Novinky

      • Exkurzia vo Faveo Healthcare, s. r. o.

      • Žiaci I. ročníka  Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 27. 10. 2022 zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Faveo Healthcare, s. r. o..

       Firma Faveo Healthcare Ltd. so sídlom v írskom Dublíne  bola založená v roku 2009 a v súčasnosti je vedúcou spoločnosťou skupiny Private Label v Európe, ktorá sa špecializuje na výrobu lekárskych textílií a tiež navrhuje a vyrába bezšvíkové pletené výrobky pre svojich zákazníkov v zahraničí. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú predovšetkým sociálne zariadenia a nemocnice so sídlom vo Francúzsku, Belgicku a v Nemecku.

       Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s celým výrobným procesom, od prípravy materiálu až po expedíciu hotových výrobkov,  ktorý prebieha v režime viaczmennej prevádzky.

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Ing. Martina Sirníková a Ing. Ľubica Smolejová.

       Ďakujeme Kataríne Sabolovej zo spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. za jej prístup pri sprevádzaní žiakov počas exkurzie. Ďakujeme spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. vo Vranove nad Topľou za ich odborný prístup a príležitosť našej škole spájať teóriu s praxou.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov

      • Dňa 27. 10. 2022 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili najväčšej online konferencie o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2022.

       Účasťou na konferencii žiaci mohli získať prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, o kľúčových zručnostiach pre 21. storočie a úspešný začiatok v práci i o dôležitosti kreativity pre podnikanie. V rámci konferencie sa naši študenti zúčastnili odborných relácií Financie v praxi a Obchod a služby v praxi.

       Získané informácie z tohto online podujatia našim žiakom môžu pomôcť v ich príprave na budúci svet práce a plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej kariére.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Hornozemplínska knižnica

      • V rámci prednášky „Príbeh knižnice, jednej z mnohých, a predsa výnimočný“ pod vedením historika PhDr. Martina Lupča, PhD. sa študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 24. októbra 2022 dozvedeli zaujímavé informácie o Hornozemplínskej knižnici od roku 1922 – 2022. Nechýbali interaktívne hry ako Hádaj na čo myslím a vedomostný kvíz, za ktoré boli študenti odmenení. Podujatie bolo realizované z projektu Na ceste do budúcnosti, poučme sa z minulosti pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022. 

       PaedDr. Mária Terpáková 

      • Fantastický úspech cvičnej firmy!

      • Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022, ktorý sa konal v dňoch 18. 10 – 19. 10. 2022 v priestoroch Vzdelávacieho strediska Kia Slovakia, s. r. o., Gbeľany – Žilina, získala naša cvičná firma Bio Beauty, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej v spolupráci s Ing. Ľubicou Smolejovou, výborné výsledky:

       3. miesto – Hlavná cena - Najlepšia cvičná firma,

       1. miesto - Najlepší stánok,

       3. miesto – Najlepší reklamný šot.

       Prezenčnú formu Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022 pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor SCCF a FG, ktorý bol v tomto školskom roku zameraný na tému „Etika v podnikaní“. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa zúčastnili cvičné firmy zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinska a Turecka.

       Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovali žiaci  IV. B triedy  Frederika Petričková, Emma Laura Vysoká, Lukáš Panko a Ondrej Rapčo. Žiakom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a tešíme sa z Vášho úspechu! Pedagógom patrí veľká vďaka za vynaložené úsilie pri príprave žiakov na veľtrh cvičných firiem! Veľké poďakovanie patrí aj žiačke Timei Melníkovej za vzornú prípravu podkladov, katalógov a cenníkov cvičnej firmy.

       Žiaci na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získali cenné skúsenosti z obchodovania medzi firmami, prezentovania firmy, vystavovania dokladov a komunikácie v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a úspešnej realizácii Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem  Slovensko 2022 a prajeme veľa zdravia a úspechov v ďalšom živote.

       Ing. Viera Kandalová

     • Ako si správne vybrať vysokú školu alebo zamestnanie
      • Ako si správne vybrať vysokú školu alebo zamestnanie

      • V dňoch 13. a 19. 10. 2022 sa žiaci IV. A a IV. B Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú s nimi realizovali psychologičky CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       V rozhovore so psychologičkou žiaci mali priestor na diskusiu o tom, ako vnímajú svoje silné stránky, na čo sa podľa nich hodia. Či sú skôr typy, ktoré radi pracujú s rukami, alebo radšej pomáhajú druhým, či sa radi učia nové veci, riešia intelektuálne problémy, alebo by radšej manažovali a zarábali peniaze? Či sú kreatívni, nemajú radi pravidlá alebo či majú radi prácu pravidelnú s jasnými pravidlami? Aké povolania by mohli týmto typom prostredí zodpovedať? Budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole? V čom sú dobrí?

       Rozhodovanie o tom, čo so životom po strednej škole, nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Veríme, že výsledky „Profesiogramu“ žiakom pomôžu naštartovať sa v serióznom premýšľaní o budúcnosti. Prajeme veľa úspechov, milí štvrtáci.

       Ďakujeme veľmi pekne za odbornú spoluprácu pani PhDr. Marte Mražikovej z CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Násilie na ženách

      • O špecifikách násilia na ženách a deťoch dňa 17. októbra 2022 diskutovali žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou s pracovníkmi intervenčného centra MY MAMY,  o.  z. Prešov.

       Ženy i deti sa stávajú obeťami domáceho násilia, ktoré je následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť. Často je podporovaný kultúrou popierania a mlčania.

       Za spoluprácu a výchovné aktivity vedené so žiakmi na danú tému ďakujeme PhDr.  Dáši Kožuchovej, Mgr. Petre Guntášovej, Mgr. Zuzane Vaščákovej, PhDr. Romane Radvanskej a Mgr. Jane Seman.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Imatrikulácia prvákov

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si svoj študentský život pravidelne spestrujú organizovaním kultúrno-zábavných podujatí, ktoré sa stávajú peknou školskou tradíciou. Jedným z nich je aj imatrikulácia prvákov. 14. októbra 2022 sa uskutočnila imatrikulácia prvákov, tzv. Uchaľak.

       Žiaci II. ročníka v spolupráci s ich triednymi učiteľkami Ing. Martinou Sirníkovou a Mgr. Lenkou Čižmarikovou pripravili pre prvákov zaujímavý program a súťaže. Po zložení slávnostného imatrikulačného sľubu boli prváci oficiálne prijatí do našej školskej obchodňarskej rodiny. Tohtoročnú imatrikuláciu sprevádzali zábava, smiech a tanec.

       Všetkým prvákom prajeme veľa študijných úspechov a veľa veselých chvíľ na našej škole.

       Nech sa Vám u nás páči!

      • Finančná sloboda

      • V pondelok 10. októbra 2022 a v piatok 14.10. 2022 nás navštívili certifikované lektorky hry Finančná sloboda z OVB Allfinanz Slovensko, a.s., Ing. Katarína Drienková a Ing. Janetta Verešpejová.

       Žiaci IV. A a IV. B sa počas hry starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny – manželského páru vo veku 30 rokov, ktorému mali pomôcť plniť si svoje ciele. Žiaci prechádzali s ich rodinou 30 rokov ich života, uzatvárali im finančné produkty a čelili rôznym nástrahám života.

       Ďakujeme za zvýšenie finančnej gramotnosti našich žiakov.

       Ing. Anna Černegová

      • Erasmus+ ,,Job shadowing“

      • V dňoch  03. 10. 2022 - 07. 10. 2022 sa pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková spolu s pedagógmi PaedDr. Máriou Kočikovou a Mgr. Štefanom Gonosom zúčastnili aktivity „Job shadowing“ pod názvom „My practice – my quality“ v Poľskom meste Sanok, kde navštívili školu Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Stretnutie prebehlo pod záštitou programu Erasmus+.

       Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre výmenu skúsenosti medzi pedagógmi v rôznych oblastiach.

       Počas stretnutia sme sa zúčastňovali hospitácií vyučovacích hodín v súlade s našimi aprobáciami.  Cieľom hospitácií a nášho pobytu v tejto škole bolo nie len porovnať rôzne didaktické metódy a postupy práce učiteľov, ale aj školské aktivity a udalosti školy a porovnať ich s našimi. Obohatením nášho pobytu bola imatrikulácia prvákov a pripomenutie si výročia patróna školy. Túto žiakmi a učiteľmi veľmi obľúbenú udalosť školy obohatil kultúrny program a spoločný tanec študentov a pedagógov školy.

       Dohodli sme na vzájomnej spolupráci a vedenie školy  Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego  v Sanoku prijalo naše pozvanie zúčastniť sa veľtrhu cvičných firiem. Našich zahraničných partnerov očakávame vo februári 2023.

       Mesto Sanok nás  očarilo a zároveň príjemne prekvapilo možnosťami vyžitia sa v rôznych oblastiach života, či už je to umenie, ľudová architektúra, sakrálne pamiatky, turistika, história, šport, ale aj skvelá gastronómia.

       Ďakujeme našim zahraničným partnerom za podnetné  skúseností, nápady a príjemnú atmosféru počas nášho pobytu,  a za krásne a hodnotné zážitky.

       PeadDr. Mária Kočiková

       Mgr. Štefan Gonos

      • Ponožkový október

      • Pomáhame už aj my!

       Darujte nové ponožky akejkoľvek farby a veľkosti a pomôžte ľuďom bez domova zostať v teple!

       Zberná škatuľa bude umiestnená na 2. poschodí pri riaditeľni, zbierajú sa len nové, nepoužité ponožky, ľubovoľnej farby a veľkosti, zbierku ukončíme 27. októbra 2022.

       #podajdalej#podajdalejpresov

       #ponozkovyoktober#ponozkovyoktober2022

       #ponozkovyoktoberpodajdalejpresov

        

       Ď A K U J E M E! 

        

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA VT

      • Blahoželanie k 70. výročiu

      • Celému kolektívu Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach prajeme do ďalších rokov tvorivé a priateľské akademické prostredie, kam sa každý deň tešia, kde môžu byť sami sebou a robiť to, čo ich baví!

       Vedeniu fakulty, zamestnancom, učiteľom a študentom fakulty zo srdca blahoželáme k 70. výročiu vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Štvrtáci si overili svoje teoretické poznatky v praxi

      • V čase od 26. 09. do 07. 10. 2022 sa uskutočnila odborná prax žiakov IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vykonalo 51 žiakov v 26 rôznych inštitúciách - na Mestskom úrade, Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na Okresnom úrade a Okresnom súde vo Vranove nad Topľou,  na 6 obecných úradoch a v 16 podnikateľských subjektoch – fyzických aj právnických osobách.

       Prax je súčasťou učebného plánu študijného odboru obchodná akadémia. Dopĺňa odbornú teoretickú prípravu a nadväzuje na odborné predmety. Jej cieľom je rozšírenie teoretických a praktických zručností a vedomostí v podmienkach reálnej praxe, ktorá dopĺňa odborné vzdelanie žiakov praktickým poznaním prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia.

       Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou ďakuje všetkým inštitúciám, ktoré prejavili záujem o vykonanie odbornej praxe našich žiakov.

       Ing. Ľubica Smolejová

     • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi
      • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi

      • Žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou 6. októbra 2022 sa zúčastnili besedy so sociálnou pedagogičkou PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Cieľom besedy bolo  upevniť pozitívnu klímu, atmosféru v triede.

       Študenti diskutovali a rozoberali samotné vzťahy v triede, vyjadrovali svoje  názory a postoje. Spoločne prišli k záveru, že oceňujú, keď majú možnosť vlastnej  sebarealizácie, keď prežívajú úspech a radosť zo svojej činnosti. Ak sú akceptovaní, ak si dokážu vzájomne pomáhať, ak sa viac poznajú a sú k sebe kamarátski, spolu s vyučujúcimi tak vytvoria tvorivú a pokojnú atmosféru pre prácu. Okrem vzdelania tak spoločne rozvíjajú svoje hodnoty, ako sú charakternosť, humánnosť, mravnosť, altruizmus, prosociálnosť a estetickosť.

       Táto aktivita bola pre študentov prínosom, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Výstava biblických artefaktov

      • Od papyrusu až po moderné formy Biblie, takto by sa dala nazvať výstava unikátnych artefaktov zo súkromnej zbierky pána Michala Lapčáka, ktorú dňa 30. 09. 2022 absolvovali žiaci I., II. a III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci prebiehajúcej akcie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou- Biblia kniha kníh a jej príbeh.

       Žiaci sa dozvedeli informácie o vzniku prvých kníh, o nájdení Kumránskych zvitkov, o Gutenbergovej Biblii a veľa ďalších zaujímavostí z unikátnej zbierky p. Lapčáka, ktorý nás touto výstavou aj sprevádzal.

       Za obohacujúce stretnutie veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová