• Novinky

      • Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

      • Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy,

       v mene celého kolektívu zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Vám chcem zaželať pokojné a požehnané vianočné sviatky, všetko dobré do nového roku, najmä pevné zdravie, veľa osobných, študijných a pracovných úspechov.

       Dovoľte mi, aby som Vám na sklonku kalendárneho roka 2022 vyslovila úprimné poďakovanie.

       Žiakom za ich aktívnu reprezentáciu, zviditeľňovanie a šírenie dobrého mena našej školy na verejnosti, kolegom - pedagógom za ich pracovné nasadenie a cieľavedomosť nielen vo vyučovacom procese a samozrejme všetkým Vám, ktorí sa podieľate na fungovaní našej školy. Vďaka nám všetkým spoločne budujeme školu, na ktorú sme patrične hrdí!

       Prajem nám všetkým, aby Vianoce zostali v našich srdciach po celý nasledujúci rok. Verím, že rok 2023 bude pre nás plný výziev, ktoré spoločnými silami zvládneme a všetky stanovené ciele a predsavzatia dotiahneme do úspešného konca!

       Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Vianočná akadémia

      • Predzvesťou Vianoc a vianočných prázdnin je v našej škole už tradične vianočná akadémia.

       22. decembra 2022 sa uskutočnila Vianočná akadémia žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Pod režisérskou taktovkou PaedDr. Márie Kočikovej sa predviedli naše školské talenty. Žiaci pripravili vinše, piesne, koledy a moderný tanec. Z každému rožka, troška, ale všetkým sa vianočná akadémia páčila.

       V závere sme ocenili najúspešnejších z našich študentov a naše úspešné cvičné firmy.

       Ďakujeme PaedDr. Márii Kočikovej za prípravu programu akadémie, Mgr. Dominikovi Kahanovskému za technickú podporu a všetkým žiakom a priateľom našej školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav vianočnej akadémie.

       Ď A K U J E M E ! 

      • Vianočný plagát

      • Každoročnou tradičnou vianočnou súťažou je súťaž o Naj vianočný plagát. Nezávislá komisia netriednych učiteľov a nepedagogických zamestnancov rozhodla o víťazoch:

       1. miesto - II. A - autorka plagátu Veronika Rozputinská,

       2. miesto - II. B - autorka plagátu Miriama Kalmanová,

       3. miesto - III. A - spoluautorka Tímea Miková.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

       Ing. Martina Sirníková

      • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      • Dňa 16. decembra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa v našej škole vyučuje ako druhý cudzí jazyk.

       Žiaci boli testovaní písomnou a ústnou formou. Výsledky sú nasledovné:

       • v kategórii B1 sa žiaci umiestnili takto:

       1.  Kristína Gurňáková z II. B

       2.  Eva Čechová z II. B

       3.  Martin Dvorský z II. A

       • v kategórii B2 boli najlepší títo žiaci:

       1.  Lukáš Panko zo IV. B

       2.  Alexandra Pavlišková zo IV. A

       3.  Kristína Štovková z III. A

       Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim do vyššieho kola prajeme veľa úspechov!

       Mgr. Lenka Čižmariková

       Mgr. Alexander Goľa

      • Školské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

      • V dňoch 15. a 16. decembra 2022 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády.

       Ekonomická olympiáda je celorepubliková trojkolová súťaž v znalostiach z ekonómie a financií. Súťažiaci v školskom kole riešili on-line test s náročnými otázkami. Koncepciu Ekonomickej olympiády a otázky do súťaže spoluvytvárali ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

       Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

       Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:
       1. miesto – Ján Banoci, IV. A – 80 % úspešnosť
       2. miesto – Adam Grigeľ, IV. B – 76 % úspešnosť
       3. miesto – Mikolaj Kapera, IV. A – 72 % úspešnosť

       Víťazom blahoželáme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za podané výkony a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Exkurzia v Hvezdárni a planetáriu v Prešove

      • Žiaci druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali 15. decembra 2022, v rámci predmetu Hospodárska geografia, odbornú prednášku na tému planetárna geografia.

       Pod pedagogickým vedením Mgr. Dominika Kahanovského, Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čirmarikovej sa v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove dozvedeli veľa nových, zaujímavých vecí a odnášajú si množstvo príjemných zážitkov.

       Zároveň chceme poďakovať aj personálu planetária za ich odbornosť a ústretovosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Exkurzia v DMJ MARKET, s. r. o.

      • Žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 14. decembra 2022 pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Daniely Sabolovej zúčastnili exkurzie v DMJ MARKET, s. r. o. vo Vranove nad Topľou. Spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom širokého sortimentu tovarov ako sú potraviny, nápoje, mäso a výrobky z neho, ryby a predaj drogistického tovaru.

       Žiaci sa oboznámili so spôsobom nákupu a predaja tovaru v tomto veľkoobchode, technologickým procesom v sklade a technickými prostriedkami používanými v skladových priestoroch. Zároveň si prakticky vyskúšali spôsob nákupu tovarov vo veľkoobchode.

       Ďakujeme vedeniu spoločnosti a pani Marcele Cerulovej za odborný prístup a sprevádzanie počas exkurzie.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Florbalový turnaj

      • Dňa 12. 12. 2022 organizovala Obchodná akadémia vo Vranove n. T., v spolupráci s Gymnáziom C. Daxnera, medziškolský florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo osem tímov.

       Popri veľkom odhodlaní a výborných výkonoch sa našim žiakom nepodarilo umiestniť na pódiových priečkach a tak si prvé tri priečky podelili žiaci gymnázia.

       Naše najlepšie družstvo, žiaci tretieho ročníka, skončilo po bojovnom výkone na štvrtom mieste. No aj napriek tomu ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a dúfame, že sa pri podobnej príležitosti už čoskoro opäť stretneme.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • ROŽKY NA ROŽKU DOBYLI PRAHU

      • 9. decembra 2022 sa v budove Metropolitní univerzity v Prahe uskutočnila prezenčná časť veľtrhu cvičných firiem, kde naše dve cvičné firmy súťažili v kategóriách najlepší stánok, najlepší predajca, top firma veľtrhu, najlepší vianočný katalóg.

       Veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 77 cvičných firiem zo 43 škôl 38 miest z Českej republiky a Slovenska. Veľtrh cvičných firiem zorganizovala Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka. V online časti veľtrhu v dňoch 30. novembra 2022 a 1. decembra 2022 cvičné firmy súťažili v kategóriách Elektronická prezentácia, Vianočný leták, Najlepšie logo a slogan.

       28 najlepších cvičných firiem postúpilo do prezenčnej časti veľtrhu, ktorá sa uskutočnila v budove Metropolitní univerzity v Prahe. Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy.

       Cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, získala na 4. MUB-line veľtrhu cvičných firiem v Prahe fantastické ocenenia:


       2. miesto v kategórii Najlepší vianočný leták,
       3. miesto v kategórii Najlepší stánok,
       2. miesto v kategórii Networking.


       Našu školu reprezentovala aj cvičná firma Bio Beauty, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej. Hoci cvičná firma nezískala medailové umiestnenie, získané skúsenosti a poznatky využijú v ďalšom odbornom raste. Zaslúžia si veľkú pochvalu, naše uznanie a poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy na tomto podujatí.

       Tešíme sa z veľkého úspechu a ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave na veľtrh cvičných firiem. Veľké poďakovanie patrí vedeniu školy, Ing. Márii Chrapekovej a Ing. Daniele Sotákovej, za pomoc pri organizovaní účasti na veľtrhu a v podpore cvičných firiem na veľtrhu.


       Ďakujeme našim sponzorom:
       Mesto Vranov nad Topľou
       Rodičovské združenie pri OA VT
       ITES Vranov, s. r. o. - Michal Fedor
       Autoškola Milan Madura
       AT personalistika, s. r. o. - Slávka Tekelyová
       EKOSPOL Vranov, s. r. o. - Ján Vargovič
       LPH, s. r. o.
       Bike pub - Jozef Jakubek
       Profil Invest, s. r. o. - Jozef Mehaj
       ELA Stavebniny - Jozef Martinček
       Andrea Lukičová
       Štefan Tichý
       Peter Goga
       Workstone, s. r. o. - Peter Sinčák
       DoorWin, s. r. o.
       Fontána Balkán - Ebubekr Abduraimi
       Edita Gajdošová
       Agáta Kertisová
       Alena Sciranková
       Stanislav Haritun
       Viera Obrinová


       Ď A K U J E M E !

      • Návšteva svätého Mikuláša

      • Predvianočný čas je tu. Je to čas tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení za naše konanie počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj žiaci našej školy. Svätý Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi.

       Priniesli nám veľkú radosť a pripomenuli nám, že tým najväčším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať je ľudská prítomnosť. Návštevu sv. Mikuláša si veľmi vážime, ďakujeme a prajeme mu, aby bolo vždy dosť dobrých ľudí, ktorých bude môcť obdarovávať.

       Ing. Martina Sirníková

      • Školské kolo súťaže v odpise textu

      • V mesiaci november sa žiaci II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A a IV. B triedy pod vedením Ing.
       Daniely Sabolovej, Ing. Daniely Sotákovej, Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej zúčastnili školského kola súťaže v odpise textu na 10 minút vo Worde.

       Výsledné poradie:

       1. Oliver Čurlej - III. A,

       2. Erik Bombár - IV. B,

       3. Adam Grigeľ - IV. B.

       Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


       Mgr. Mária Lipkošová

      • Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Veľa! Až 73 krabíc plných lásky odovzdáme tým, ktorí to najviac potrebujú, našim seniorom!

       Ďakujeme, že máte srdce na správnom mieste!  Obrovská vďaka patrí študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a priateľom našej školy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej výzvy a rozhodli sa potešiť niekoho, kto nečaká na Vianoce žiadny darček! Darček od Vás môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú!  

       Ď A K U J E M E

       Ing. Martina Sirníková

      • 4. MUB-line veľtrh cvičných firiem 2022

      • Úspechom druhého online súťažného dňa je umiestnenie cvičnej firmy Rožky na rožku, s. r. o. v TOP 10 v kategórii Najlepšie logo a slogan, v konkurencii 74 súťažiacich. Víťazi budú vyhlásení na prezenčnej časti veľtrhu v Prahe.

       Veľtrh cvičných firiem organizuje Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem.

       Obidve naše cvičné firmy, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Viery Kandalovej, postupujú medzi 27 najlepších cvičných firiem z Českej republiky a Slovenska.

       9. decembra 2022 sa v budove Metropolitní univerzity v Prahe uskutoční prezenčná časť veľtrhu cvičných firiem, kde budú naše cvičné firmy súťažiť v kategóriách najlepší stánok, najlepší predajca, top firma veľtrhu.

       Blahoželáme a držíme Vám palce!

      • Červené stužky – aktivita na tému HIV a AIDS

      •  

       Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes aktívne zapojili do XVI. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

       Aktivita študentov vyvrcholila dnes, 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS, pripínaním a nosením červenej stužky žiakmi školy.