• Novinky

      • Duálne vzdelávanie je tu !

      • Piatok, 24. 02. 2023, sa vybraní žiaci I. B triedy zúčastnili pohovoru so zamestnávateľkou, ktorá je zapojená do duálneho vzdelávania, s pani Mgr. Miladou Ivankovou, so spoločnosti Partners Group. Jej úlohou bolo vybrať dvoch žiakov, ktorí budú absolvovať odbornú prax na jej pracovisku počas celého štvorročného štúdia na obchodnej akadémii.

       Vybraní žiaci už od budúceho mesiaca budú  praxovať vo firme, kde prepoja teoretické vedomosti s odbornou praxou, čím sa zvýši ich šanca na uplatnenie na trhu práce.

      • Medzinárodný deň materinského jazyka

      • ,,Krajina bez jazyka, je ako krajina bez srdca." keltské príslovieŽiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si 21. 02. 2023 rôznymi aktivitami pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka. Zamýšľali sa nad otázkami: ,,Prečo je jazyk dôležitý? Na čo ho používame? Čo je materinský jazyk? Aký je váš materinský jazyk a čo pre vás znamená?"

       Bližšie sa pozreli aj na vývoj nášho materinského jazyka- slovenčiny (od hlaholiky/ cyriliky, cez Bernolákovu a Štúrovu podobu spisovného jazyka až po jej súčasnú formu).

       Hodnotu svojho materinského jazyka si málokedy uvedomujeme a pritom je jazyk jedným zo základných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva každého národa.Týmto dňom sme si uvedomili, že máme veľké šťastia, že sa vzdelávame v jazyku, ktorému rozumieme a bežne ním rozprávame.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Silná ruka

      • Dňa 17. 02. 2023 sa konal 27. ročník súťaže „SILNÁ RUKA“ základných a stredných škôl, ktorú každoročne usporadúva Slovenská asociácia pretláčania rukou.

       V tejto súťaži našu školu reprezentovali piati žiaci: Dvorský Martin z II. A triedy, Čechová Eva, Farbár  Július z II. B triedy, Šnajderová Timea a Marcinová Monika z III. B triedy.

       V tomto roku sa súťaže zúčastnilo vyše 120 súťažiacich z východného Slovenska. Aj napriek silnej konkurencii sa žiaci nenechali zahanbiť a podali obdivuhodné výkony.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Lyžiarky výcvik prvákov

      • Odhodlanie, túžba napredovať, či naučiť sa niečo nové sprevádzané dobrou náladou, aj týmito slovami by sme mohli vyjadriť pocity po týždennom pobyte žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou na lyžiarskom výcviku, ktorý sa uskutočnil 13. - 17. 02. 2023 v nádhernom prostredí národného parku Slovenský raj.

       Žiaci sa plní pozitívnej energie, nových skúseností a zručností vracajú domov s úsmevom na perách a my im želáme, aby im tieto nezabudnuteľné momenty navždy ostali v srdciach.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 16. 02. 2023 sme sa v Prešove zúčastnili  krajského kola olympiády v anglickom jazyku.  Našu školu reprezentoval Lukáš Balog z 3. B triedy, ktorý postúpil do krajského kola ako víťaz  obvodného kola. Súťažili sme v náročnej kategórii 2 B, žiaci tretieho a štvrtého ročníka gymnázii. 

       Zo všetkých obchodných akadémii prešovského kraja postúpila do krajského kola len OA Vranov nad Topľou a OA Prešov.  V tejto náročnej kategórii sa Lukáš Balog umiestnil na peknom 6. mieste.

       Lukášovi srdečne blahoželáme!   

       PaedDr. Mária Kočiková

      • 14. Kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade

      • Veľtrh cvičných firiem v podobe kontraktačného dňa, patrí k významným podujatiam každej školy. Rozvíja a podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. 15. februára 2023 sa na Obchodnej akadémii v Poprade uskutočnil 14. Kontraktačný deň cvičných firiem v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem.

       V konkurencii 12 cvičných firiem získala cvičná firma iSalt, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Ľubici Smolejovej 1. miesto v kategórii Najlepší stánok a 3. miesto v kategórii Najlepší manažérsky tím. Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj soli a výrobkov zo soli. Ďakujeme žiakom IV. B triedy Lukačinovej Anete, Ebubekrovi Abduraimimu, Mehajovej Veronike, Krajníkovej Nele, Ihnátovej Tatiane a Grigeľovi Adamovi za úspešnú reprezentáciu školy a všetkým, ktorí cvičnej firme akokoľvek pomohli.          

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Študium na AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika

      • Dňa 15. februára  2023 sa žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili prednášky o možnostiach štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  v Liptovskom Mikuláši.

       Táto vysoká škola ako jediná na Slovensku, pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov – dôstojníkov, pre potreby rezortu obrany, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu pre civilný sektor.

       Uchádzači prijatí na denné vojenské bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa v 1. platovom stupni.
       Štúdium je bezplatné. Bezplatne je poskytované aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia.

       Ďakujeme za prezentáciu o možnostiach vysokoškolského štúdia.

      • XV. Tradičný veľtrh cvičných firiem spojený s Dňom otvorených dverí

      • 10. februára 2023 usporiadala Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou už 15. ročník Tradičného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol spojený s Dňom otvorených dverí.

       Na pôde školy sme zorganizovali otvorené vyučovacie hodiny, disemináciu programu Erasmus+, besedu s úspešnými absolventmi našej  školy, predstavili sme odbor duálne vzdelávanie a deviatakov sme previedli priestormi školy. Veľký záujem vzbudili odborné prednášky určené pre našich žiakov i deviatakov základných škôl vranovského okresu. Naše veľké poďakovanie patrí Martinovi Menšíkovi (marketingovému  manažérovi spoločnosti Profesia), Dr. h. c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. (dekanovi Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach) a tiež Ing. Radekovi Maxovi, Ph.D. (garantovi a koordinátorovi projektu Metropolitní univerzitní banky, Katedra medzinárodného obchodu Metropolitní univerzity v Prahe).

       Privítali sme aj pedagógov a žiakov zo školy Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego v poľskom Sanoku. Cieľom stretnutia bola podpora vzájomnej spolupráce škôl v rámci programu Erasmus+.

       12 cvičných firiem súťažilo v kategóriách - TOP cvičná firma veľtrhu, Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok , Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší katalóg, Najlepšie logo a slogan, Najlepší reprezentant/tka.

       Na veľtrhu súťažilo 6 domácich a 6 hosťujúcich cvičných firiem – TOPFOTO, s. r. o. (SOŠ služieb Prešov), CARIA, s. r. o. (Súkromná SOŠ Giraltovce), Stylling&Seling, s. r. o., Speedy Gifts, s. r. o., Trieska - cf, s. r. o., SHAPE, s. r. o. (OA Poprad).

       Tohtoročný tradičný veľtrh už pozná svojich víťazov:

       • TOP cvičná firma veľtrhu – EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepšia cvičná firma – 1. miesto - CO&COCOA, s. r. o. – predmetom podnikania CF je výroba a predaj čokolády a produktov z čokolády, pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepšia cvičná firma – 2. miesto - EverGreen, s. r. o. – predmetom podnikania CF je pestovanie a predaj mikrozeleniny, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepšia cvičná firma – 3. miesto – Organic-Oil, s. r. o. – predmetom podnikania je výroba a predaj lisovaných olejov za studena, pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej, OA Vranov nad Topľou,
       • Najlepší stánok - Organic-Oil, s. r. o., OA Vranov n. T.,
       • Najlepšia elektronická prezentácia - EverGreen, s. r. o., OA Vranov n. T.,
       • Najlepší katalóg – SHAPE, s. r. o., OA Poprad,
       • Najlepšie logo a slogan – CARIA, s. r. o., SOŠ Giraltovce,
       • Najlepšia reprezentantka – Viktória Kleinová – reprezentantka CF CO&COCOA, s. r. o., OA Vranov n. T.,
       • Najlepší reprezentant – Kristián Krajčík – reprezentant CF Speedy Gifts, s. r. o., OA Poprad.

       Víťazným cvičným firmám srdečne blahoželáme, prajeme im veľa osobných, študijných a obchodných úspechov. Už teraz sa tešíme na budúci XVI. Tradičný veľtrh cvičný firiem.

       https://www.youtube.com/watch?v=gmgm1AbDMXo&t=12s

        

      • Krajské kolo SIP

      • V stredu, 8. februára 2023, sa Oliver Čurlej z III. A triedy a Erik Bombár zo IV. B triedy, pod vedením Mgr. Márie Lipkošovej, zúčastnili krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

       V školskom kole súťaže uspeli ako najlepší a preto postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii v Poprade.

       V kategórií 10 minútový odpis na počítači sa Oliver Čurlej z 18 súťažiacich umiestnil na peknom 5. mieste s počtom čistých úderov 247,1 a chybovosťou 0,14.

       Žiakom ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Karneval na ľade

      • Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval 1. februára 2023 Karneval na ľade.

       Podujatie sa konalo na ľadovej ploche STD Arény vo Vranove nad Topľou. Nechýbala súťaž o najlepšiu masku, najrýchlejšieho korčuliara a najpresnejšiu strelkyňu.

       Pekná myšlienka zísť sa v maskách ako voľakedy prilákala na ľad našich študentov.

       Všetci veríme, že o rok sa stretneme na ďalšom ročníku tejto vydarenej akcie.

       Ing. Martina Sirníková

       https://vm.tiktok.com/ZMYFM89sV/