• Novinky

      • Rozlúčka s maturantmi

      • Akokoľvek ťažké alebo ľahké boli stredoškolské roky, tak piatkom sa pre našich maturantov definitívne zaradili do kategórie minulosť. 

       Prajeme Vám veľa síl a trpezlivosti pri opakovaní učiva počas nasledujúceho akademického týždňa a veľa šťastia pri maturitnom stole. 

      • Vdýchni druhý život textilu

      • Žiaci I. A triedy Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dňa 18. mája 2023 zúčastnili workshopu Vdýchni druhý život textilu, ktorý zorganizoval Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou.

       Žiaci si uvedomili, že možností ako sa zodpovedne zbaviť starého oblečenia je hneď niekoľko - od výmeny, cez darovanie až po recykláciu noseného oblečenia. Vo výstavnej miestnosti kultúrneho domu si mali možnosť vyskúšať maľovanie na oblečenie a vdýchli tak oblečeniu nový život.

       Ďakujeme našej absolventke, Ing. Alžbete Hrabčákovej, za zaujímavý sprievod workshopom.

       Ing. Martina Sirníková

      • Absolventi OA Vranov nad Topľou a trh práce

      • 18. mája 2023 sa žiaci IV. A a IV. B  Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili odbornej prednášky s  pracovníkmi EURES, oddelenia poradenstva a vzdelávania a z oddelenia služieb pre občana Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou.

       Cieľom besedy bolo poskytnúť žiakom informácie, ako  využiť možnosti súčasného trhu práce, ako postupovať pri hľadaní práce či brigády na Slovensku a v zahraničí, ako získať finančnú pomoc pri začiatku podnikania, na dochádzku za prácou, pri absolventskej praxi, kedy a prečo sa registrovať na ÚPSV a R.

       Za prínosnú aktivitu veľmi pekne ďakujeme Ing. Ľubici Štefaňákovej, Bc. Márii Polaščíkovej, Ing. Jozefovi Vagaskému a Ing. Štefanovi Repčinovi – vedúcemu oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSV a R vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

      • MUP přivítala a ocenila nejlepší vyučující fiktivních firem 2022!

      • 15. 05. 2023 Autor: Radek Maxa, Metropolitní univerzita Praha

       "Až z dalekého slovenského Vranova nad Topľou přicestovala k nám na univerzitu Ing. Martina Sirníková, NEJLEPŠÍ VYUČUJÍCÍ FIKTIVNÍ FIRMY 2022- ocenění, které získala v rámci 3. ročníku Ankety Metropolitní univerzity Praha a České pošty, s.p. o nejlepšího vyučujícího fiktivních firem za rok 2022.

       Z rukou PhDr. Jana Bureše, Ph.D., prorektora MUP a prof. Ing. Josefa Šímy, Ph.D. vedoucího katedry mezinárodního obchodu MUP, převzala diplom a pohár pro vítěze. Více o anketě a oceněných.Pořadatelé Ankety o nejlepšího vyučujícího fiktivních firem s podporou Centra fiktivních firem při NPI ČR a Slovenského centra cvičných firem při SIOV Slovensko se na základě došlých nominací od studentů z různých koutů Česka a Slovenska rozhodli udělit první místo Ing. Martině Sirníkové, vyučující ekonomických předmětů a fiktivních firem na OA Vranov nad Topľou a to za „skvělou práci a vedení fiktivních firem a přínos ve výchově a vzdělávání v oblasti podnikatelské gramotnosti mladé generace“. Rozhodující pro udělení tohoto prestižního ocenění byla samozřejmě nominace, kterou zaslali studenti z OA Vranov nad Topľou v čele se Šimonem Gdovcem, ředitelem fiktivní firmy Rožky na Rožku, který též osobně zavítal k nám na univerzitu, a to společně s Ing. Márií Chrapekovou, ředitelkou OA Vranov nad Topľou, za což jsme byli velmi rádi!

       Ze zaslané nominace vybíráme: „Nám študentom je vždy nápomocná, prepája teoretické vedomosti s praxou. Svojím nadšením pre cvičné firmy nakazila aj nás. Na jej vyučovacie hodiny sa vždy tešíme a s nadšením pracujeme na našej cvičnej firme. Aktivizujúcim spôsobom nám otvára dvere do sveta podnikania, motivuje nás, necháva nám priestor na našu kreativitu a tvorivosť. Vždy nás vypočuje, poradí a usmerní.  Je milá, trpezlivá, ústretová, chápavá, prívetivá a má zmysel pre humor. Predmet Cvičná firma je v jej podaní Komenského škola hrou. Nie je len niekto, kto odovzdáva vedomosti druhým, jej rola je oveľa dôležitejšia. Je prototypom priateľského, empatického a profesionálneho učiteľa cvičnej firmy, vďaka ktorému majú študenti tento vyučovací predmet radi a vždy sa na neho tešia a veľa sa naučia.“

       Slavnostní akt ocenění nejlepší vyučující fiktivní firmy roku 2022 se odehrál v pracovně rektora MUP za účasti vzácných hostů z OA Vranov nad Topľou, prorektora MUP dr. Jana Bureše, vedoucího katedry mezinárodního obchodu prof. Josefa Šímy a garanta a koordinátora projektu fiktivních firem na MUP dr. Radka Maxy. Po proslovu Dr. Maxy převzala Ing. Martina Sirníková z rukou prorektora MUP a vedoucího katedry MO DIPLOM s udělením ocenění NEJLEPŠÍ VYUČUJÍCÍ FIKTIVNÍ FIRMY 2022, POHÁR a věcné dary od MUP a České pošty. Oceněná Ing. Sirníková poděkovala za cenu, které si váží a je pro ni závazkem i do budoucna. Ing. Chrapeková, ředitelka OA Vranov nad Topľou připomněla důležitost fiktivních firem při výuce podnikatelské a finanční gramotnosti.  Při milém a přátelském rozhovoru se vzpomínalo na prosincový 4. MUB-line veletrh fiktivních firem 2022 i na 15. Veletrh fiktivních firem ve Vranove nad Topľou, kterého se osobně zúčastnil dr. Maxa v roli porotce.

       OA Vranov nad Topľou a MUP se rozhodli uzavřít memorandum o vzájemné spolupráci, kterou následně svým podpisem stvrdili Ing. Mária Chrapeková, ředitelka OA Vranov nad Topľou a JUDr. Marek Beneš, ředitel MUP, o.p.s.

       Děkujeme, těšíme se na spolupráci a gratulujeme za Metropolitní univerzitu Praha, Českou poštu a obě národní centrály fiktivních firem. 4. ročník Ankety o nejlepšího vyučujícího fiktivní firmy 2023 bude vyhlášen na 5. MUB-line veletrhu, který se uskuteční 08. 12. 2023.

      • Štvrtáci OA Vranov nad Topľou si vypočuli praktické rady odborníka

      • Dňa 16. mája 2023 sa náročnej a zároveň veľmi zaujímavej téme poisťovníctva venovali žiaci 4. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Ako mať správne nastavené životné poistenie? Na čo všetko má vplyv výška hrubej mzdy? Čo všetko by malo obsahovať poistenie bytu alebo domu? Je poistenie dôležité? Pre koho áno a pre koho nie? 

       Odpovede na tieto otázky im pomohla nájsť Mgr. Milada Ivanková, Senior Consultant zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorej veľmi pekne ďakujeme za uvedenú aktivitu.

       Študenti zároveň dostali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“, nakoľko nám veľmi záleží na tom, aby naši absolventi získali čo najlepšie uplatnenie na súčasnom trhu práce.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Záchrana života trvá len 15 minút – darujte krv!

      • Posledná študentská kvapka krvi v tomto školskom roku sa uskutočnila dňa 16. 05. 2023.

       Študenti tretieho a štvrtého ročníka sa spolu s pedagogickým dozorom rozhodli darovať najcennejšiu tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú.

       Ďakujeme študentom za odhodlanie a účasť na tejto dobrosrdečnej školskej akcii.

       Mgr. Dominik Kahanovský a Mgr. Štefan Gonos

      • Hosťujúce prednášky kenskej expertky

      • 12. mája 2023 sa pre žiakov II. a III. ročníka zorganizovali prednášky v rámci projektu organizácie Hekima. Projekt je zameraný na rozvojové vzdelávanie s hosťujúcou prednášajúcou expertkou Karen, ktorá pochádza z Kene.

       Prednášky boli zamerané na témy ako môžu zodpovedné firmy prispieť k zlepšeniu postaveniu žien a komunít na pobreží v Keni, prečo je zodpovedné podnikanie dôležité, čo je cirkulárna ekonomika a ako sa dajú plasty využiť v hodnotových reťazcoch.

       Prednášky boli hodnotným doplnkom k učebnému plánu školy a poskytli žiakom jedinečný pohľad na globálne problémy. Účasťou žiaci získali hlbšie pochopenie dôležitosti zodpovedného a udržateľného podnikania a taktiež praktické nástroje ako môžu tieto koncepty aplikovať vo vlastnej cvičnej firme.

       Naše veľké poďakovanie patrí projektovej manažérke Miroslave Liškovej a spíkerke Karen za prínosné prednášky.

       Ing. Martina Sirníková

        

      • ÚSPECH ŽIAKOV OBCHODNEJ AKADÉMIE V CELOSLOVENSKOM KOLE OLYMPIÁDY PODNIKOVÝ HOSPODÁR

      • 27. apríla 2023 sa konalo celoslovenské kolo 4. ročníka Olympiády podnikový hospodár, do ktorého postúpili aj žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou - Erik Tomáš, Marek Stanovčák – zo IV. A, Veronika Mehajová, Martina Oľhová, Adam Grigeľ, Timotej Čeremšák, Nela Krajníková – zo IV. B.

       V tejto celoslovenskej súťaži si žiaci Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou viedli vynikajúco. Gratulujeme! V kategórii obchodné akadémie a SOŠ podnikania a SOŠ ekonomické

       1.  miesto získal Marek Stanovčák,

       2.  miesto obsadil Adam Grigeľ.

       Študenti riešením úloh preukázali svoje znalosti z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, účtovníctva, daňovej sústavy, Európskej únie a finančnej gramotnosti. Olympiádu podnikový hospodár organizuje naša partnerská vysoká škola -  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Cieľom súťaže je spopularizovať štúdium ekonómie ako atraktívneho vedného a študijného odboru.

       Účastníci celoslovenského kola si  zaistili v prípade záujmu prijatie na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na PHF Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

       BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy, víťazom srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a želáme veľa osobných a študijných úspechov.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Študentský majáles

      • 5. mája 2023 Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zorganizoval pre študentov a priateľov školy Študentský majáles.

       Po predošlom úspešnom roku sa tohtoročný majáles uskutočnil v Kultúrnom dome v Čemernom. Študentský majáles je oslavou študentstva a patrí k najkrajším akciám pre študentov obchodnej akadémie.

       Krásne šaty a dlhé róby, chlapci v sakách. To všetko dodáva neuveriteľnú atmosféru tejto nezabudnuteľnej akcie. Je to naozaj výnimočná akcia plná hudby, tanca, skvelej zábavy, dobrého jedla a bohatej tomboly.

       Naše veľké poďakovanie patrí sponzorom: 

       Autoškola Madura Milan 

       DMJ MARKET 

       Jazykové centrum FINESSE 

       Hotel Zelená Lagúna

       Laser Game Michalovce 

       Victoriy Sweets - Viktória Biliková 

       Profil Invest Slovakia 

       EKOSPOL Vranov 

       ATYP INTERIÉR 

       Železiarstvo Fober 

       Vinotéka Zolota 

       Vlasové štúdio Mária 

       Bike pub - Jozef Jakubek 

       Sundance - Jozef Folly Petriľák 

       Alex Nus 

       Cukráreň Fontána Balkán 

       Šport centrum ALIO 

       JOŽIMIN - zdravo hravo 

       Body and Blood fitness štúdio 

       TOP drogéria 

       Culinary gang 

       Pizzéria Vulkano 

       Silné reči 

       Retro gym Vranov 

       Salón Kvetka - Kveta Šimková 

       Lucia Vysoká 

       Požičovňa ebajkov Macko 

       Ján Krajňák 

       Vlasové štúdio Terry.

       Ďakujeme organizačnému tímu za prípravu majálesu, Michalovi Madejovi za spoluprácu pri organizácii, našim DJom - BeTón a Bonxi, kolektívu zamestnancov Kultúrneho domu v Čemernom, sponzorom, študentom a priateľom školy, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy za skvelú atmosféru a nezabudnuteľný večer. 

       Už teraz sa tešíme na budúcoročný majáles.

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu

      • Piaty najlepší Mladý účtovník Slovenska 2023 – Adam Grigeľ

      • Spoločnosť KROS, a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov zorganizovala 20. 04. 2023 druhé kolo olympiády Mladý účtovník 2023.

       V druhom kole súťažilo 32 najlepších mladých účtovníkov z celého Slovenska. Účastníci druhého kola olympiády mali za úlohu vypracovať súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom programe Omega.

       Našu školu vo finálovom kole reprezentoval Adam Grigeľ zo IV. B triedy, ktorý získal krásne 5. miesto.

       Žiaka na súťaž pripravovala Ing. Lenka Haritunová.

       Ďakujeme Adamovi za vzornú reprezentáciu školy.

       Ing. Mária Chrapeková

      • Celoštátne kolo súťaže v SOČ

      • V dňoch 26. - 27. 04. 2023 sa v Modre, v priestoroch SOŠ vinársko - ovocinárskej, uskutočnilo celoštátne kolo v Stredoškolskej odbornej činnosti.

       Študenti súťažili v 17 odboroch, pričom v každom si konkurovalo 16 prác. Každý kraj zastupovali dve práce.

       V odbore č. 15 - Ekonomika a riadenie našu školu reprezentovala Viktória Kleinová z III. B triedy, pod metodickým vedením PaedDr. Márie Terpákovej.

       Konkurenčné práce dosahovali vynikajúcu úroveň a študenti ich prostredníctvom prezentovali nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj praktické riešenia a nápady. Význam tohto podujatia je aj vo vzájomnom obohacovaní sa v rozvoji vlastných schopností, komunikačných a spoločenských zručností, v motivovanosti stanovovať si stále vyššie ciele.

       Dôkazom toho, že vo všetkom patríme k tým najlepším je to, že Viktória Kleinová sa umiestnila v silnej konkurencii na výbornom 4. mieste.

       Úprimne jej blahoželáme, ďakujeme za  reprezentáciu a želáme aj naďalej veľa úspechov a šťastia pri dosahovaní ďalších cieľov.

       PaedDr. Mária Terpáková

      • Tretiaci si overili svoje teoretické vedomosti v praxi

      • V čase od 17. 04. do 28. 04. 2023 sa uskutočnila odborná prax žiakov III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ktorú vykonalo 42 žiakov v 20 rôznych inštitúciách - na Mestskom úrade, Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na Okresnom úrade a Okresnom súde, v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou, na 5 obecných úradoch a v 10 podnikateľských subjektoch – fyzických aj právnických osobách.

       Bez praktických zručností by nebol naplnený profil absolventa obchodnej akadémie. Prax je súčasťou učebného plánu nášho študijného odboru. Dopĺňa odbornú teoretickú prípravu a nadväzuje na odborné predmety. Jej cieľom je rozšírenie teoretických a praktických zručností a vedomostí v podmienkach reálnej praxe, ktorá dopĺňa odborné vzdelanie žiakov praktickým poznaním prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia.

       Obchodná akadémie vo Vranove nad Topľou ďakuje všetkým inštitúciám, ktoré umožnili vykonanie odbornej praxe našim žiakom.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • DEŇ ZEME

      • 28. apríl 2023 patril na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou Dňu Zeme.

       Deň Zeme sa stal globálnym fenoménom, ale stále sa počíta s miestnymi iniciatívami, ktoré demonštrujú silu zmeny na úrovni jednotlivca.

       Naši študenti sa zapojili do 6. ročníka enviro - podujatia mesta Vranov nad Topľou - Poupratujme Vranov. Cieľom našich študentov bolo vyzbierať odpad na Dobrianskeho ulici, v okolí Strelnice.

       Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších.

       Ing. Martina Sirníková

      • Exkurzia na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou

      • Dňa 27. apríla 2023 sa žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili exkurzie na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou. Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej si prezreli pojednávaciu miestnosť, eskortnú miestnosť, archív okresného súdu a zúčastnili sa verejného súdneho pojednávania priamo v súdnej miestnosti.

       Veľké poďakovanie patrí sudcovi JUDr. Matúšovi Kalaninovi za zaujímavú diskusiu, poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti a objasnenie postupov pri súdnych pojednávaniach. Naše poďakovanie tiež patrí Mgr. Jane Bankovičovej a Jane Hajdúchovej za  organizáciu exkurzie.

       Veríme, že exkurzia, ktorá bola organizovaná v rámci predmetu právna náuka, bola prínosom pre našich žiakov.

      • Odborná prax v Írsku

      • Prvý týždeň je za nami!

       Dvanásť žiakov tretieho ročníka našej obchodnej akadémie dostalo možnosť absolvovať svoju povinnú dvojtýždňovú odbornú prax v meste Sligo v Írsku.

       Pod pedagogickým vedením PaedDr. Márie Kočikovej a Mgr. Štefana Gonosa žiaci už týždeň pracujú v miestnych firmách a zdokonaľujú svoje komunikačné schopnosti a nadobudnuté vedomosti v zahraničných kolektívoch.

       Počas tohto týždňa a hlavne počas víkendu navštívili spolu s pedagógmi zaujímavé miesta v okolí a absolvovali prehliadku mesta Galway. Získavajú teda nielen pracovné skúsenosti, ale taktiež spoznávajú kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti mesta Sligo a jeho okolia.

       Druhý týždeň sa už začal a nové skúsenosti a zážitky na nás len čakajú.

       PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Štefan Gonos

      • Deň narcisov

      • 20. apríla 2023 ste v uliciach nášho mesta mohli podporiť zbierku Deň narcisov, ktorú každý rok organizuje Liga proti rakovine.

       Život občas "bodne", obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

       Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany. Veľké poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Študentský majáles

      • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že v piatok, 05. 05. 2023, sa Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou zabáva!

       Čaká na Vás bohatá tombola, chutné pohostenie a o skvelú zábavu sa postará DJ BeTón!

       Už od pondelka si môžete zakúpiť lístky u Šimona Gdovca a Daniela Beňa.

       Tešíme sa na Vás!