• Novinky

      • SOFT SKILLS

      • 14. 09. 2023 žiaci 4. ročníka  absolvovali prednášku a  mali možnosť prihlásiť sa do  projektu Soft skills + finančná gramotnosť.

       Soft skills  alebo jemné zručnosti  sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže spolupracovať a komunikovať s inými, zvládať konflikty a stres, organizovať si čas a energiu.

       Veríme, že štvrtáci sa počas školského roka zapoja do projektu, získajú certifikát a potrebné zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

      • Študentský parlament OA VT

      • Prvé stretnutie členov Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2023/2024.

       Študentský parlament je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy. Prostredníctvom neho majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje názory a požiadavky. Vytvorenie a fungovanie študentského parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy.

       Náplň práce členov študentského parlamentu:

       - zastupovať a reprezentovať študentov,

       - spolupracovať s vedením školy,

       - podieľať sa na tvorbe školského poriadku,

       - organizovať školské akcie - napr. verejné zbierky, Študentský majáles, Deň študentstva, atď.

       - predsedníčka Študentského parlamentu OA VT Viktória Sabolová zastupuje žiakov školy v Rade školy OA VT.

       Veľké výzvy pred nami. Tešíme sa na spoluprácu.

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA VT

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • V dňoch 12. 09. 2023 až 14. 09. 2023 sa študenti III. A a III. B triedy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz prebiehal dochádzkovou formou v priestoroch Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, ale i mimo nej.

       Hlavným cieľom tohto kurzu bolo zopakovať si a otestovať vedomosti a zručnosti z predchádzajúcich účelových cvičení, ktoré boli realizované v minulých rokoch. V prvý deň kurzu študenti absolvovali prednášku z protichemickej prípravy, ktorú viedol Mgr. Dominik Kahanovský. Po nej nasledovala prednáška na tému dopravnej výchovy, ktorú realizoval pracovník OR PZ vo Vranove nad Topľou. Pracovníčka Slovenského červeného kríža odprezentovala žiakom veľmi zaujímavú, názornými ukážkami obohatenú, prednášku, pri ktorej si študenti mohli pod odborným dohľadom vyskúšať prvú pomoc na figuríne.

       Druhý deň kurzu, spolu s jednotlivými blokmi, sme realizovali v blízkom okolí hradu Brekov. V posledný deň kurzu sme navštívili OR HaZZ vo Vranove nad Topľou, kde nám ich pracovník predstavil techniku záchranných zložiek a tiež usmernil žiakov v problematike protipožiarnej ochrany.

       V priebehu kurzu nedošlo k žiadnym mimoriadnym a neočakávaným situáciám. Ciele kurzu študenti naplnili v plnom rozsahu, preto ho považujem za úspešný. Žiaci sa plní nových skúseností a elánu vracajú späť do vyučovacieho procesu.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 08. 09. 2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Kurz prebiehal v priestoroch školy a v blízkom okolí Troch krížov nad Sídliskom 1. mája vo Vranove nad Topľou.

       Obsahom kurzu prvého, aj druhého ročníka bola zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií (civilná ochrana) a posledným bodom kurzu bol pohyb a pobyt v prírode. Teoretická časť plánu bola realizovaná v priestoroch školy. Po presune do okolia Troch krížov sme zahájili praktickú časť účelových cvičení. PaedDr. Mária Kočiková mala na starosti objasniť problematiku riešenia mimoriadnych situácií. Na druhom stanovišti sa žiakom venovala Mgr. Mária Lipkošová, ktorá ich oboznámila so základmi zdravotnej prípravy a Mgr. Alexander Goľa žiakov usmerňoval v oblasti topografie.

       Každá z tried po realizácii praktickej časti kurzu absolvovala teoretický test, ktorý ohodnotil ich vedomosti, pozornosť i sústredenosť počas celého kurzu. Vďaka splneniu plánu, ktorý sme vopred vyhotovili, výsledkom testov a spätnej väzby žiakov, môžeme tento kurz hodnotiť pozitívne.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Hornozemplínska knižnica

      • Dňa 7. septembra 2023 sa naši prváci zúčastnili protokolárneho odovzdania staveniska multifunkčnej budovy Kultúrneho centra a knižnice vo Vranove nad Topľou za účasti predsedu PSK. 

      • Vítame medzi nami prvákov

      • Srdečne vítame prvákov v našej obchodňarskej rodine. Prajeme im úspešný štart do nového školského roka, veľa úspechov počas štúdia na našej škole a veľa radosti pri objavovaní a spoznávaní sveta ekonómov.

       Vitajte, prváci! Sme radi, že ste sa stali našou súčasťou. Cíťte sa tu s nami dobre! 

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Ani sme sa nenazdali a prázdniny sú za nami.

       Veríme, že žiakom i učiteľom leto poskytlo dostatok času na oddych a získanie nových síl do nového školského roka 2023/2024.

       V pondelok, 4. septembra 2023 sa brány našej školy opäť otvoria. Veríme, že nový školský rok bude pre našich žiakov obohacujúcim obdobím, počas ktorého im nebude chýbať chuť a energia do štúdia.

       Vstup do zasadačky Mestského úradu vo Vranove nad Topľou je možný z bočnej strany.

       Tešíme sa na Vás!

      • Slovo riaditeľky školy

      • Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2022/2023 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2022/2023 svoj vlastný príbeh, svoje starosti i radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

       Milí kolegovia,

       bol to náročný školský rok, ale aj rok plný úspechov. Bolo, a je vidieť, že obchodná akadémia žije a vysiela dobré signály do sveta. Chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných.

       Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu, sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova.

       Ďakujem vám za vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki.

       Milí žiaci,

       pre vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, ale bol to rok plný zážitkov, v ktorom určite každý z vás iba získal a obohatil svoju osobnosť.

       Dnes sa školský rok 2022/2023 definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní  krásnych prázdnin.

       Prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí a miest. Získajte nové skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári. Ďakujem všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách.

       Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili prevažne mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase na prípravu. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, pod vedením ktorých tieto úspechy získali.

       Ďakujem aj tým žiakom, ktorí mali počas celého školského roka vzornú dochádzku a vynikajúci prospech. Dúfam a verím, že sa k týmto žiakom sa v nasledujúcom školskom roku pridajú aj ostatní a spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách a o tom, že máme miesto medzi najlepšími strednými odbornými školami v Prešovskom kraji.

       Na záver želám nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!

      • Šikana a kyberšikana – beseda

      • Dňa ‪28. 06. 2023‬ sa žiaci I. a II. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili aktivity zameranej na prevenciu negatívneho správania.

       Žiaci v rámci svojich tried analyzovali tému šikany a kyberšikany ako vážneho problému vyskytujúceho sa v medziľudských vzťahoch. S odborníkom diskutovali o tejto forme agresie a jej prejavoch (ubližovanie, vyhrážanie, výsmech alebo zastrašovanie) a o trestnoprávnej zodpovednosti za tieto činy. Kybernetická šikana sa realizuje najmä zasielaním správ elektronickej komunikácie, zverejňovaním videí, fotografií, údajov a informácií na internete s cieľom ubližovať alebo obťažovať inú osobu.

       Za odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme Mgr. Martinovi Juricovi z Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Školské výlety

      • Školské výlety sú predzvesťou konca školského roka. Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou ich už majú úspešne za sebou. A kde boli?

       Naši prváci a tretiaci z III. A absolvovali túru na Kapušiansky hrad. Zrúcanina hradu je situovaná na skalnom výbežku andenzitového chrbta Spišsko-šarišského medzihoria nad obcou Kapušany.

       Druháci z II. A absolvovali náučnú plavbu loďou Bohemia po Domaši. Loď Bohemia sa v roku 2019 sa vydala na svoju strastiplnú cestu z Prahy na Domašu dlhú viac ako 3500 kilometrov. Po riekach a kanáloch preplávala stovkami miest a obcí cez sedem štátov Európy, aby zakotvila na Domaši, kde robí radosť ľuďom. Počas náučnej plavby sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o histórii vodného diela v kontexte doby. Hovorené slovo striedali autentické zvuky z dôb minulých, ale aj hudba vystihujúca obdobie vo vtedajšom Československu a neskôr v samostatnom Slovensku. Dozvedeli sa aj, ako vznikol názov Domaša, koľko stála výstavba vodného diela, čo prežívali ľudia, ktorí opúšťali svoje domovy, ako to bolo počas Pražskej jari, ako za čias normalizácie, aký vývoj nastal po Nežnej revolúcii a rozdelení Československa, ako skončili výletné lode plávajúce po Domaši, ale spoznali aj víziu rekreačnej oblasti na najbližšie roky.

       II. B sa poistila proti zlému počasiu a utorkové predpoludnie strávila v Klube mladých v priestoroch MsDK vo Vranove nad Topľou. Žiaci si zahrali stolové hry a vyskúšali si hru na klavíri.

       Žiaci III. B triedy spoznávali prírodné krásy okolia mesta Vranov nad Topľou.

       Naši žiaci si užili školské výlety a spoločný čas strávený mimo školských lavíc. So sebou si odniesli kopec zážitkov, nových skúseností, ešte aj utužili triedny kolektív.

      • Ako sa stať kadetom Policajného zboru SR

      • Dňa 28. júna 2023 žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou absolvovali prednášku s pracovníkmi Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou o možnosti ako sa stať kadetom Policajného zboru SR, o možnosti štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a o pomaturitnom štúdiu na Policajných stredných odborných školách.

       Študenti sa dozvedeli, čo všetko potrebujú zvládnuť  a aké podmienky musia spĺňať, ak chcú získať základné policajné vzdelanie a aké sú možnosti ich uplatnenia po jeho absolvovaní.

       Policajné stredné odborné školy pripravujú na výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba. Štúdium  v SR zabezpečujú školy patriace pod Ministerstvo vnútra SR:• Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok,

       • Stredná odborná škola Policajného zboru Košice,

       • Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava (Devínska Nová Ves).Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátnou vysokou školou, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných a odborne spôsobilých špecialistov pre potreby Policajného zboru, štátne a neštátne bezpečnostné služby a verejnú správu a špecializované odbory MV SR.

       Za prednášku a odbornú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme mjr. Ing. Jozefovi Hrehovi a kpt. Mgr. Jozefovi Velikému.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Súťaž z účtovníctva

      • Žiaci  II. a  III. ročníka sa 22. a 26. 6. 2023 zúčastnili súťaže z účtovníctva.

       U žiakov II. ročníka bola súťaž zameraná na rýchlosť a presnosť účtovania základných účtovných prípadov. Na 3. mieste sa umiestnil Samuel Ihnát z II. A triedy a Samuel Gurňak z II. B triedy, 2. miesto obsadila Viktória Antolová z II. A triedy. Víťazom sa stal Adam Levický z II. B triedy.

       U žiakov III. ročníka bola súťaž zameraná na logické myslenie, presnosť a zručnosť v účtovaní. Umiestnenie bolo nasledovné: 3. miesto získala Tímea Kisliková z III. A triedy a Nina Treciaková  z III. B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Stela Kačurová z III. A triedy. Víťazkou sa stala Monika Marcinová z III. B triedy.

       Srdečne blahoželáme.

       Ing. Lenka Haritunová

      • Mladý tvorca 2023

      • 30. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl sa konal v dňoch 21. 06. - 23. 06. 2023 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac ako 80 zapojených škôl z celého Slovenska predstavilo prednosti a možnosti štúdia na školách.

       Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovala cvičná firma EverGreen, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Daniely Sotákovej. Predmetom podnikania cvičnej firmy je pestovanie a predaj mikrozeleniny.

       Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

       Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

       Za reprezentáciu školy ďakujeme Tímei Krištanovej, Eme Madurovej, Tímei Kislikovej a Eme Jurovčákovej.

       Naše veľké poďakovanie patrí aj Petrovi Sotákovi za pomoc pri organizácii reprezentácie školy na tomto podujatí.

       Ing. Martina Sirníková

      • Beseda s pracovníčkami Všeobecnej úverovej banky

      • Študenti I. ročníka sa v piatok 23. júna 2023 zúčastnili besedy s pracovníčkami pobočky Všeobecnej úverovej banky, a. s.  vo Vranove nad Topľou. Témou besedy bol platobný styk a študentské účty. 

       VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu a firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, poradenstvo, firemné bankovníctvo, financovanie zahraničnoobchodných aktivít, lízing či faktoring.

       Okrem cenných rád dostali študenti priestor aj na otázky, pri ktorých si doplnili učivo týkajúce sa tuzemského platobného styku.

       Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity a spoluprácu v budúcom školskom roku.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Návšteva divadelného predstavenia

      •  

       Dňa 21. 06. 2023 sa žiaci a pedagógovia Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili divadelného predstavenia Zbabraná hra v DJZ v Prešove.

       Predstavenie je situačnou komédiou, stavanou na mnohých prekvapujúcich zvratoch, ktoré sú nečakané, ale nie prvoplánované a nesú v sebe objavné intelektuálne podtexty. Režisérovi Michalovi Náhlikovi sa podarilo synteticky pracovať nielen s obrazom, situáciou, prvkami absurdnej drámy, ale aj so zvukom a využiť potenciál veľmi talentovaných hercov, ktorí podali skvelé výkony.

       Možno konštatovať, že Zbabraná hra vôbec nebola ,,zbabraná", naopak, bola vynikajúco pripravená a veľmi zábavná.

       Ďakujeme tak za úžasný umelecký zážitok.

       PaedDr. Mária Terpáková

      • REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

      • Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan dnes ocenil úspešných reprezentantov, ktorí šíria dobré meno mesta Vranov nad Topľou. Aj Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou mala medzi ocenenými svoje zastúpenie. Ocenenia si prevzali:

       Adam Grigeľ

       Celoslovenské kolo olympiády PODNIKOVÝ HOSPODÁR – 2. miesto 

       Celoslovenské kolo súťaže MLADÝ ÚČTOVNÍK – 5. miesto

       1. kolo FINANČNEJ OLYMPIÁDY – 2. miesto

       Viktória Kleinová

       Krajské kolo  súťaže v SOČ - 2. miesto

       Celoslovenské kolo súťaže v SOČ – 4. miesto Názov práce : Zálohovanie PET a CAN fliaš – dopad na ekonomiku maloobchodu a ekológiu

       Marek Stanovčák

       Celoslovenské kolo olympiády PODNIKOVÝ HOSPODÁR – 1. miesto

       Úspešné cvičné firmy

       Úspechy cvičnej firmy Bio Beauty, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Žiline:

       1. miesto Najlepší stánok,

       3. miesto Najlepšia cvičná firma,

       3. miesto Najlepší reklamný šot.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Frederika Petričková, Emma Laura Vysoká, Lukáš Panko, Ondrej Rapčo a Timea Melníková.

       Úspechy cvičnej firmy Rožky na rožku, s. r. o.  pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach:

       1. miesto Najlepšia cvičná firma

       Úspechy na 4. MUB – line veľtrhu cvičných firiem v Prahe:

       2. miesto Najlepší vianočný leták,

       2. miesto Net working,

       3. miesto Najlepší stánok.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Šimon Gdovec, Daniel Beňo, Miroslava Hirková, Tomáš Kachman a Martin Hirka.

       Úspechy cvičnej firmy iSalt, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej na 14. Kontraktačnom dni cvičných firiem v Poprade:

       1. miesto Najlepší stánok,

       3. miesto Najlepší manažérsky tím.

       Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Aneta Lukačinová, Ebubekr Abduraimi, Veronika Mehajová, Nela Krajníková, Tatiana Ihnátová a Adam Grigeľ.

       Blahoželáme oceneným a ďakujeme všetkým za vzornú reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

      • Ocenenia PSK

      • Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dnes udelil ocenenie Sophista pro regione Ing. Márii Chrapekovej a ocenenie Lux mentium Šimonovi Gdovcovi.

       Predseda PSK ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné odovzdávanie ocenení spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia školského roka 2022/2023 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

       Srdečne blahoželáme k zaslúženému oceneniu!