• Novinky

      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Spôsobov, ako nadviazať kontakty medzi školami a podporovať čítanie u študentov, je veľa. Jedným z nich je aj celoslovenský projekt Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave Záložka do knihy spája slovenské školy.

       Téma pre 11. ročník bola: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto....

       Aj naša škola, Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou, sa pravidelne zapája do tohto projektu a získava nové kontakty so strednými školami na Slovensku. Partnerskou školou v tomto roku sa pre nás stala Obchodná akadémia v Michalovciach, pre ktorú žiaci 1. ročníka vytvorili zaujímavé záložky a následne získali od svojich spolužiakov z Michaloviec podobné.

       Veríme, že každá zo záložiek si našla svojho majiteľa a perspektívneho čitateľa.

       Študentom I. A  a I. B ďakujeme za zaujímavé nápady a spoluprácu.

       Mgr. Irena Grominová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Tak ako aj po iné roky, aj v tomto školskom roku sa dňa 16. 11. 2022 študenti našej  školy zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku pod vedením Mgr. R. Jakubčinovej, Mgr. J. Štovkovej a Mgr. A. Goľu.

       Študenti boli rozdelení do troch kategórií – 2 A, 2 B a 2 D a už tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú čítanie s porozumením, zvládnutie gramatiky, ovládanie primeranej lexiky a rozprávanie. Po absolvovaní písomnej časti sa pokračovalo ústnou odpoveďou v kategórii opis obrázku a situačný dialóg.

       V kategórii 2 A sa na prvom mieste umiestnila Kmecová Nina z II. B triedy, druhé miesto obsadil Mikčo Róbert z  I. A triedy a tretie miesto Levický Adam z II. B triedy.

       V kategórii 2 B sa na prvom mieste umiestnil Balog Lukáš z III. B triedy, druhé miesto obsadila Kocáková Lýdia z III. B triedy a tretie miesto Kačurová Stela z III. A triedy.

       V kategórii 2 D sa na prvom mieste umiestnil Kachman Tomáš zo IV. A triedy, na druhom mieste sa umiestnil Čeremšák Timotej zo IV. B a na treťom Stanovčák Marek zo IV. A triedy.

       Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola súťaže. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za účasť a predvedený výkon. Želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácii k štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka.


       Mgr. Alexander Goľa

      • Deň študentstva

      • 18. novembra 2022 zorganizoval Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Deň študentstva.

       V zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou si žiaci školy pripomenuli 17. november ako pamätný deň. Ústrednou témou boli udalosti z rokov 1939 a 1989.

       Vo vedomostnej súťaži Múdra hlavička si trojčlenné družstvá tried overili svoje vedomosti a ukázali, že naši žiaci sú veľmi súťaživí. Výsledky súťaže Múdra hlavička:

       1. miesto - IV. B - Aneta Lukačinová, Ondrej Tokár, Adam Grigeľ,

       2. miesto - I. A - Ester Adamová, Gabriel Saxun, Vladimír Zeleňák,

       3. miesto - IV. A - Andrea Faková, Ján Banoci, Marek Stanovčák.

       Diseminácia medzinárodného projektu Erasmus+ poukázala na to, že odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. 24 žiakov absolvovalo odbornú prax v meste Sligo, v Írsku. Traja pedagógovia sa zúčastnili aktivity „Job shadowing“ pod názvom „My practice – my quality“ v poľskom meste Sanok, kde navštívili školu Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Stretnutie prebehlo tiež pod záštitou programu Erasmus+.

       Slovenský Červený kríž opäť oslovil verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň V krvi sa zachová tá naša stužková - Študentská kvapka krvi bola zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Naši darcovia sa stále vedia zapáliť pre dobrú vec a vedia inšpirovať darcovstvom ďalších spolužiakov.

       Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie tohtoročného Dňa študenstva.

       Ing. Martina Sirníková

      • 17. NOVEMBER

      • Človek je tvor zábudlivý, ale sú momenty, na ktoré zabudnúť nesmieme. Preto si ich musíme stále pripomínať. Keď sa povie 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, ktorá v slovenských dejinách zohrala významnú rolu. Uplynulo 33 rokov, odkedy sa na námestiach štrngalo kľúčmi za slobodu slova, otvorenie hraníc a demokraciu.

       Dnešný deň je aj Medzinárodným dňom študentstva.

       Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených 9 študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen.

       17. november pre študentov predstavuje deň voľna a mnohí pravdepodobne ani netušia vďaka akému kontextu udalostí tomu tak je. Netreba však na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali zabúdať. Či už tie v roku 1939, tak aj o päť desaťročí neskôr v roku 1989. Je dôležité si byť týchto historických udalostí vedomí, pripomínať si ich a vzdať im patričnú pamiatku.

      • V krvi sa zachová tá naša stužková - študentská kvapka krvi

      • Dňa 15. novembra 2022 sa žiaci Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou pri príležitosti Dňa študenstva – Deň boja za slobodu a demokraciu, zúčastnili darovania krvi na Hematologicko – transfúziologickom pracovisku Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

       Nemocnica Svet zdrvia pripravila pre darcov krvi – maturantov symbolickú stužkovú, ktorú si môžu zachovať v pamäti darovanou krvou. Hudba a piesne v podaní zamestnancov nemocnice, odznak, fotodokumentácia a pripravené občerstvenie bolo poďakovaním za to, že myslia na ostatných.

       Drahocennú tekutinu darovali žiaci z triedy p. prof. Mgr. Renáty Jakubčinovej - Cichá Laura, Magulák Sebastián, Malá Juliána, Marjová Monika, Kachman Tomáš, Stanovčák Marek, Tóth Marek, Vašková Dominika (IV. A), žiaci z triedy p. prof. Mgr. Ireny Grominovej - Bartko Martin, Krajníková Nela, Lukačinová Aneta, Panko Lukáš, Starjatová Zuzana, Žulkovičová Viktória (IV. B). Z III. A triedy daroval krv Jakub Červeňák.

       Všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEME!

       Ing. Daniela Sabolová

      • Deň študentstva

      • 17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si v našej spoločnosti pripomíname. Je to deň štátneho sviatku, Deň boja za slobodu a demokraciu, Deň študentstva.

       Členovia Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pozývajú všetkých pedagógov a žiakov pripomenúť si udalosti z roku 1939 a 1989.

       Piatok, 18. 11. 2022, bude dňom oslavy študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti.

       Tešíme sa Vás!

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA

      • Sme najlepší!

      • Cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej získala na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 1. miesto v hlavnej kategórii Naj cvičná firma!

       Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov. V konkurencii 19 cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky získala naša cvičná firma top cenu. 

       Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy Šimonovi Gdovcovi, Danielovi Beňovi, Miroslave Hirkovej, Tomášovi Kachmanovi a Martinovi Hirkovi.

       Sme na Vás hrdí a tešíme sa z Vášho fantastického úspechu!

       Ing. Martina Sirníková 

      • Exkurzia v Košiciach

      • Dňa 09. 11. 2022 sa žiaci III. ročníka zúčastnili exkurzie na 18. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Spoločenskom pavilóne, v Košiciach. Pod pedagogickým dozorom Ing. Daniely Sabolovej a Mgr. Márie Lipkošovej sa žiaci zúčastnili exkurzie ako jednej z možností zmysluplného učenia.

       Našu školu na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 úspešne reprezentovala cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o., ktorú prišli spolužiaci podporiť. Žiaci mali príležitosť prezrieť si prezentáciu už fungujúcich cvičných firiem a zároveň získať inšpiráciu pre ďalší rozvoj svojich cvičných firiem.

       Svoju energiu a čas žiaci ďalej venovali zábavnému technickému centru SteelPark. V rámci expozície ich na každom poschodí čakali nové exponáty z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyzicky, chémie a pod.. Žiaci mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať ochranné oblečenie využívané v strojárskom priemysle, potrápiť sa nad hlavolamami, či vyskúšať si rôzne technické vychytávky a hračky.

       Pevne veríme, že celá exkurzia bola pre žiakov prínosom a domov si odniesli pekné zážitky.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Spájame teóriu s praxou

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 2. novembra 2022, zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku UNIPLAST MH, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Daniely Sabolovej išlo o prenesenie vyučovacieho procesu Podnikovej ekonomiky z prostredia triedy do reálneho prostredia.

       Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a montáž výrobkov z plastu. Zaoberajú sa aj odborným poradenstvom v oblasti lisovania plastov a skúšaním foriem, dodávajú technické a estetické dielce pre výrobcov bielej a dopravnej techniky, automobilový a elektrotechnický priemysel, stavebníctvo.

       Činnosť firmy predstavil jej výkonný riaditeľ Ing. Slavomír Tirpák, ktorý žiakom priblížil prevádzku podniku, jej organizáciu a výsledky výrobného procesu.

       Ďakujeme Richardovi Hrubovskému za organizáciu prínosnej exkurzie a Ing. Slavomírovi Tirpákovi a Mgr. Jaroslavovi Šandalovi za ich odborný prístup vedenia exkurzie.

      • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      • Žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v druhej polovici októbra zapojili do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

       Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

       V okresnom kole šampionátu sa mimoriadne darilo I. B triede, ktorá v silnej konkurencii obsadila 1. miesto a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole!

       Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky.

       Mgr. Jana Štovková
       Mgr. Alexander Goľa

      • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

      • Cieľom kampane OZ Podaj ďalej Prešov bolo darovať ponožky a pomôcť ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.

       Študentský parlament pri Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou vyzbieral 48 párov ponožiek a odovzdal ich Komunitnému centru mesta Vranov nad Topľou, ktoré to rozdelí pre ľudí bez domova nachádzajúcich sa v Útulku mesta Vranov nad Topľou a Charitnému domu vo Vranove nad Topľou.

       Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli ponožkami do zbierky za ich ľudskosť a dobro!

       48 x Ď A K U J E M E ! 

       Ing. Martina Sirníková

      • Exkurzia vo Faveo Healthcare, s. r. o.

      • Žiaci I. ročníka  Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa 27. 10. 2022 zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Faveo Healthcare, s. r. o..

       Firma Faveo Healthcare Ltd. so sídlom v írskom Dublíne  bola založená v roku 2009 a v súčasnosti je vedúcou spoločnosťou skupiny Private Label v Európe, ktorá sa špecializuje na výrobu lekárskych textílií a tiež navrhuje a vyrába bezšvíkové pletené výrobky pre svojich zákazníkov v zahraničí. Hlavnými odberateľmi výrobkov sú predovšetkým sociálne zariadenia a nemocnice so sídlom vo Francúzsku, Belgicku a v Nemecku.

       Žiaci sa počas exkurzie oboznámili s celým výrobným procesom, od prípravy materiálu až po expedíciu hotových výrobkov,  ktorý prebieha v režime viaczmennej prevádzky.

       Pedagogické vedenie počas exkurzie vykonávali Ing. Martina Sirníková a Ing. Ľubica Smolejová.

       Ďakujeme Kataríne Sabolovej zo spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. za jej prístup pri sprevádzaní žiakov počas exkurzie. Ďakujeme spoločnosti Faveo Healthcare, s. r. o. vo Vranove nad Topľou za ich odborný prístup a príležitosť našej škole spájať teóriu s praxou.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov

      • Dňa 27. 10. 2022 sa žiaci IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili najväčšej online konferencie o budúcnosti trhu práce a trendoch vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2022.

       Účasťou na konferencii žiaci mohli získať prehľad v aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, o kľúčových zručnostiach pre 21. storočie a úspešný začiatok v práci i o dôležitosti kreativity pre podnikanie. V rámci konferencie sa naši študenti zúčastnili odborných relácií Financie v praxi a Obchod a služby v praxi.

       Získané informácie z tohto online podujatia našim žiakom môžu pomôcť v ich príprave na budúci svet práce a plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej kariére.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Hornozemplínska knižnica

      • V rámci prednášky „Príbeh knižnice, jednej z mnohých, a predsa výnimočný“ pod vedením historika PhDr. Martina Lupča, PhD. sa študenti Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 24. októbra 2022 dozvedeli zaujímavé informácie o Hornozemplínskej knižnici od roku 1922 – 2022. Nechýbali interaktívne hry ako Hádaj na čo myslím a vedomostný kvíz, za ktoré boli študenti odmenení. Podujatie bolo realizované z projektu Na ceste do budúcnosti, poučme sa z minulosti pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022. 

       PaedDr. Mária Terpáková 

      • Fantastický úspech cvičnej firmy!

      • Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022, ktorý sa konal v dňoch 18. 10 – 19. 10. 2022 v priestoroch Vzdelávacieho strediska Kia Slovakia, s. r. o., Gbeľany – Žilina, získala naša cvičná firma Bio Beauty, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej v spolupráci s Ing. Ľubicou Smolejovou, výborné výsledky:

       3. miesto – Hlavná cena - Najlepšia cvičná firma,

       1. miesto - Najlepší stánok,

       3. miesto – Najlepší reklamný šot.

       Prezenčnú formu Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2022 pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor SCCF a FG, ktorý bol v tomto školskom roku zameraný na tému „Etika v podnikaní“. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem sa zúčastnili cvičné firmy zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Slovinska a Turecka.

       Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou reprezentovali žiaci  IV. B triedy  Frederika Petričková, Emma Laura Vysoká, Lukáš Panko a Ondrej Rapčo. Žiakom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a tešíme sa z Vášho úspechu! Pedagógom patrí veľká vďaka za vynaložené úsilie pri príprave žiakov na veľtrh cvičných firiem! Veľké poďakovanie patrí aj žiačke Timei Melníkovej za vzornú prípravu podkladov, katalógov a cenníkov cvičnej firmy.

       Žiaci na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získali cenné skúsenosti z obchodovania medzi firmami, prezentovania firmy, vystavovania dokladov a komunikácie v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a úspešnej realizácii Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem  Slovensko 2022 a prajeme veľa zdravia a úspechov v ďalšom živote.

       Ing. Viera Kandalová

     • Ako si správne vybrať vysokú školu alebo zamestnanie
      • Ako si správne vybrať vysokú školu alebo zamestnanie

      • V dňoch 13. a 19. 10. 2022 sa žiaci IV. A a IV. B Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dozvedeli výsledky psychologickej diagnostiky, ktorú s nimi realizovali psychologičky CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       V rozhovore so psychologičkou žiaci mali priestor na diskusiu o tom, ako vnímajú svoje silné stránky, na čo sa podľa nich hodia. Či sú skôr typy, ktoré radi pracujú s rukami, alebo radšej pomáhajú druhým, či sa radi učia nové veci, riešia intelektuálne problémy, alebo by radšej manažovali a zarábali peniaze? Či sú kreatívni, nemajú radi pravidlá alebo či majú radi prácu pravidelnú s jasnými pravidlami? Aké povolania by mohli týmto typom prostredí zodpovedať? Budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole? V čom sú dobrí?

       Rozhodovanie o tom, čo so životom po strednej škole, nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Veríme, že výsledky „Profesiogramu“ žiakom pomôžu naštartovať sa v serióznom premýšľaní o budúcnosti. Prajeme veľa úspechov, milí štvrtáci.

       Ďakujeme veľmi pekne za odbornú spoluprácu pani PhDr. Marte Mražikovej z CPPPaP vo Vranove nad Topľou.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Násilie na ženách

      • O špecifikách násilia na ženách a deťoch dňa 17. októbra 2022 diskutovali žiaci III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou s pracovníkmi intervenčného centra MY MAMY,  o.  z. Prešov.

       Ženy i deti sa stávajú obeťami domáceho násilia, ktoré je následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť. Často je podporovaný kultúrou popierania a mlčania.

       Za spoluprácu a výchovné aktivity vedené so žiakmi na danú tému ďakujeme PhDr.  Dáši Kožuchovej, Mgr. Petre Guntášovej, Mgr. Zuzane Vaščákovej, PhDr. Romane Radvanskej a Mgr. Jane Seman.

       Ing. Daniela Sabolová