• Novinky

      • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek IV. B

      • Vieme byť vážni a vieme sa smiať, 

       dostávať lásku a priateľstvo dať.

       Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás, 

       mladosť je zázrakov čas.

       Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek.

       Naši maturanti zo IV. B triedy s triednou učiteľkou Ing. Lenkou Haritunovou. 

      • Šťastný nový rok 2022

      • Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria. Nechajte bokom starosti, sú tu chvíle radosti. Želáme Vám všetkým šťastný nový rok. PF 2022

      • Vianočné prianie

      • Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy, 

       v mene celého kolektívu zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Vám chcem zaželať pokojné a požehnané sviatky, všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, osobných i študijných úspechov. 

       Dovoľte mi, aby som Vám na sklonku kalendárneho roka 2021 vyslovila úprimné poďakovanie. Žiakom za aktívnu reprezentáciu a zviditeľňovanie našej školy na verejnosti, kolegom - pedagógom za ich pracovné nasadenie a cieľavedomosť nielen vo vyučovacom procese a samozrejme všetkým Vám, ktorí sa podieľate na fungovaní našej školy. Vďaka nám všetkým spoločne budujeme školu, na ktorú sme patrične hrdí! 

       Pevne verím, že rok 2022 bude pre nás plný výziev, ktoré spoločnými silami zvládneme a všetky stanovené ciele a predsavzatia dotiahneme do úspešného konca! Veselé Vianoce a šťastný nový rok! 

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Virtuálny DOD VŠ

      • Zapíšte si do kalendára termín Virtuálneho dňa otvorených dverí a zistite všetko potrebné zo svojej izby, alebo zo svojej školy.

       Termíny a témy vysielaní:

       1. vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13. - 14. 10. 2021)

       2. vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24. - 25. 11. 2021)

       3. vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15. - 16. 12. 2021)

       4. vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19. - 20. 01. 2021)

       5. vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23. - 24. 02. 2021)

       Zaregistrujte sa na: https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod

       - dostanete pozvánku na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí

       - získate prístup k videu známej kariérnej poradkyni Zuzany Záhraníkovej Aká VŠ je pre mňa vhodná (videlo ho už viac ako 2000 končiacich študentov)

       - dostanete prístup k checklistu z videa, aby ste vedeli správne postupovať a na nič ste nezabudli.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Olympiáda v ruskom jazyku

      • Školské olympiády v našej škole pokračovali aj dnes, 15. 12. 2021 – v tento deň prebehlo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Približne polovica žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si za druhý cudzí jazyk zvolila ruštinu. Najlepší z nich si medzi sebou zasúťažili a poradie je nasledovné:

        v kategórii B1: 

       1. Kristína Štofková - 2. A

       2. Viktória Kleinová - 2. B

       3. Jana Maliková - 1. A,

        v kategórii B2: 

       1. Lukáš Panko - 3. B

       2. Tamara Zakovičová - 4. B

       3. Alexandra Pavlišková - 3. A.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich námahu a žiakom na prvých miestach želáme veľa úspechov v krajskom kole!

       Mgr. L. Čižmariková

       Mgr. A. Goľa

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 26. 11. 2021 sa konalo školské kolo ONJ. Súťaž prebiehala online formou prostredníctvom aplikácie Edupage. Obsahom súťaže bol online test, ktorý zahŕňal počúvanie a čítanie s porozumením a test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu. 

       Každý súťažiaci obdržal svoj kód, prostredníctvom ktorého mohol riešiť stanovené úlohy s časovým obmedzením 40 minút. Do súťaže sa zapojilo z našej školy 11 žiakov v kategórii 2A a 2C. Išlo o žiakov 1. a 2. ročníka. 

       Do okresného kola postúpili dvaja žiaci - Lukáš Balog a Lýdia Kocáková z 2. B a automaticky do krajského kola má zabezpečený postup Samuel Gurňák z 1. B triedy.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov.

       Mgr. I. Grominová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 26. 09. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení sa súťaž konala prezenčnou formou. Žiaci súťažili v kategórii 2A, 2B, 2D a 2C2. V písomnej časti súťažiaci vypracovali gramatický test. V ústnej časti preukázali svoje komunikačné zručnosti a schopnosti pri vytváraní príbehov a dialógov s vyučujúcimi. 

       V kategórii 2A sa víťazom stala Stella Kačurová z 2. A, 2. miesto získala Nina Kmecová z 1. B a  Lukáš Balog z 2. A triedy.

       V kategórii 2B sa víťazom stal Tomáš Kachman 3. A trieda, 2. miesto Marek Stanovčák 3. A trieda, 3. miesto Adam Grigeľ 3. B trieda.

       V kategórii 2D prvenstvo získal Erik Jenča IV. A trieda, 2. miesto Pavol Kostur IV. A trieda a 3. miesto Daniela Sabová IV.B trieda.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Víťaz z každej kategórie postupuje do obvodného kola.

       PaedDr. Mária Kočiková

      • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

      • 9. decembra 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Ekonomická olympiáda je celorepubliková trojkolová súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov, podporovať ich v rozvoji, ukázať im  možnosti pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

       V školskom kole súťažiaci riešili online test s náročnými otázkami, ktoré do súťaže pripravili ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

       Výsledky žiakov v školskom kole Ekonomickej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto  – Daniela Sabová – 84 % úspešnosť, IV. B
       2. miesto – Tomáš Tomčko – 76 % úspešnosť, IV. A
       3. miesto –  Alena Maťašovská, Anna Žotániová – 64 % úspešnosť, IV. B.

       Víťazom, ako aj všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. D. Sabolová, Ing. D. Sotáková

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov IV. A triedy prebiehala v čase od 22. 11. do 03. 12. 2021

      • Jej priebeh ovplyvnili mimoriadne opatrenia súvisiace s aktuálnou situáciou v okrese Vranov nad Topľou. Aj napriek týmto okolnostiam 12 žiakov vycestovalo vykonávať odbornú prax do Španielska a 18 žiakov vykonávalo prax v rámci okresu Vranov nad Topľou. Sme veľmi vďační a ďakujeme všetkým zainteresovaným obecným úradom, Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou a podnikateľským subjektom - UNIPLAST MH, s. r. o., LPP Group, s. r. o., COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Amido Exquisit, s. r. o. a RAMEKO, s. r. o., ktoré pomohli našim žiakom  k  získaniu cenných a jedinečných  pracovných skúseností a k zlepšeniu ich východiskovej pozície pri hľadaní pracovných príležitosti na národnom aj európskom trhu práce.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Aj tieto Vianoce potešíme darčekom seniorov, ktorí najmä v týchto časoch potrebujú lásku a pozornosť. Ďakujeme za 55 krabíc plných lásky od našich študentov, učiteľov, absolventov, zamestnancov a priateľov našej školy. Ďakujeme, že ste sa rozhodli zapojiť do zbierky a skrášlite tak Vianoce osamelým seniorom. 

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka žiackej školskej rady

      • Odborná prax v Barcelone

      • Pozdravujeme našich praxujúcich žiakov do ďalekej Barcelony! Novonadobudnuté skúsenosti, zručnosti, kompetencie a získané certifikáty, ale aj zážitky, to všetko sú benefity zahraničnej mobility Erasmus+! 

      • Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou

      • Aj v školskom roku 2021/2022 naša škola pokračuje v projekte Zvýšenie kvality vzdelávania na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou v rámci prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, finančných, IKT zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí.

       V tomto školskom roku prebiehajú samostatné podaktivity. Zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti, prepájať teóriu s praxou a vzbudiť záujem o dianie v spoločnosti u žiakov sa učiteľom darí v krúžkoch: Mladý účtovník, Život študenta v škole, Wordprocessing, Ekonomické minimum, Finančná gramotnosť, Ekologický krúžok, MČ odbornej a literárnej tvorivosti, Športový krúžok, Anglická komunikácia, Nemecká komunikácia. Vzhľadom k pandemickej situácii sa stretnutia krúžkov realizujú až od septembra 2021.

       Ďalšou poaktivitou projektu sú extra hodiny. Extra hodiny sú v rámci maturitných predmetov na podporu zlepšenia vedomostí a zručnosti žiakov. Extra hodiny vzniknú z delených hodín, kde dôjde k rozdeleniu 1 vyučovacej hodiny týždenne na 2 skupiny žiakov. Toto delenie prinesie viac priestoru na dôkladnejší výklad učebnej látky, na rozsiahlejšie odpovede učiteľov na otázky žiakov, na väčší priestor pri aplikovaní praktických príkladov z praxe, na dôkladnejšiu prípravu na maturitu. Extra hodiny sú zavedené v predmetoch: Podniková ekonomika IV. ročník, Účtovníctvo II. ročník, Slovenský jazyk a literatúra IV. ročník, Anglická komunikácia III. a IV. ročník.

       Exkurzie pre žiakov sa nám doposiaľ vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii nepodarilo zrealizovať. Exkurzie pre žiakov v Bratislave, Kremnici, Martine, Žiline a Starej Ľubovni sú naplánované v jarných mesiacoch budúceho roka. Veríme, že sa nám ich podarí zrealizovať.

       Ďalšou realizovanou podaktivitou v tomto projekte sú pedagogické kluby. Cieľom pedagogického klubu je vytvorenie priestoru na hľadanie a tvorbu námetov pre pedagogickú prax a výmenu skúseností v danej oblasti. Pedagógovia našej školy sa stretávajú v kluboch: Účtovníctvo v kocke, Ekonomický labyrint a Brána k cudzím jazykom. Učitelia tvoria písomné výstupy – prezentácie,  učebné materiály, pracovné listy pre žiakov, opakovacie testy, didaktické hry a analýzy s odporúčaniami. Pripravuje sa školenie pedagogických zamestnancov v oblasti zvyšovania  mediálnej a finančnej  gramotnosti.

       Tento projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, prioritná os – Vzdelávanie, operačný program – Ľudské zdroje. Projekt trvá od 10. 08. 2020 do 31. 07. 2022. Aj v tomto školskom roku projektový tím pracuje v zložení: Ing. Daniela Sotáková (projektová manažérka), Ing. Martina Sirníková (finančná manažérka), Anna Tabaková (administratívna pracovníčka).

       Veríme, že aj napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou Covid 19 sa nám podarí plánované aktivity v rámci projektu zrealizovať.

        

      • Odborná prax v Barcelone

      • Kde jedni končia, druhí začínajú! Áčkari striedajú Béčkarov na dvojtýždňovej odbornej praxi v rámci programu Erasmus+ v Španielsku s pedagogickým dozorom Mgr. Štefana Gonosa a Mgr. Alexandra Goľu.

       Hola Barcelona! 

      • Odborná prax

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov IV. B triedy prebiehala v čase od 08. 11. do 19. 11. 2021. Jej význam spočíva najmä v zlepšení východiskovej pozície budúcich absolventov  obchodnej akadémie na národnom aj európskom trhu práce. 12 žiakov vycestovalo vykonávať odbornú prax do Španielska a 11 žiakov vykonávalo prax v rámci okresu Vranov nad Topľou.  Aj touto cestou ďakujeme za ústretovosť všetkým zainteresovaným obecným úradom, mestskému úradu, Prvej stavebnej sporiteľni a podnikateľským subjektom – LESYBODOR, s. r. o., Betpres, s. r. o. a Knudsen Plast, s. r. o. za ich ústretovosť a zhovievavosť počas vykonávania odbornej praxe našich žiakov.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Výsledky Online MEDZINÁRODNEHO VEĽTRHU CVIČNÝCH FIRIEM 2021

      • Cvičné firmy IV. B triedy – Royal Health, s. r. o. a Sweet Galaxy, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Daniely Sabolovej v spolupráci s Ing. Lenkou Haritunovou, reprezentovali Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou na Online Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, v dňoch 15. – 16. novembra 2021. Veľtrh organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže.

       Počas týchto dní žiaci cvičných firiem – Juliána Cmarová, Tímea Jacková, Laura Kopková, Daniela Sabová, Simona Sopková, Simona Šimkaninová a Samuel Šnajder obchodovali online – nakupovali a predávali prostredníctvom web stránok, e-shopov a realizovali úhrady cez internetbanking.

       Súťažilo sa v online kategóriách: leták, instagram post, elektronická prezentácia, e-shop, reklamný šot a 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku. Študenti taktiež pripravili stánky cvičných firiem, ktoré si mohli prísť profesori a žiaci OA osobne pozrieť.

       V celkovom bodovom vyhodnotení sa cvičné firmy umiestnili nasledovne – Sweet Galaxy, s. r. o. na 4. mieste a Royal Health, s. r. o. na 5. mieste zo 72 cvičných firiem zo Slovenska a zo zahraničia.

       Kategória 90 sekúnd vo výťahu bola hodnotená samostatne, kde cvičná firma Royal Health, s. r. o. skončila na 6. mieste a Sweet Galaxy, s. r. o. na 10. mieste z 27 cvičných firiem.

       Súčasťou medzinárodného veľtrhu bolo aj vyhlásenie víťazov súťaže o najlepší podnikateľský zámer (PZ) žiakov cvičných firiem za školský rok 2020/2021. V tejto súťaži žiačky obchodnej akadémie Vranov nad Topľou zo IV. B získali 2. miesto – Viktória Holoďáková -  PZ PROVANS, s. r. o.  a na 4. mieste sa umiestnila Tamara Zakovičová – PZ ART ꝸ ME, s. r. o.

       Dni strávené prípravou, aj keď občas náročné, keďže časť členov cvičných firiem bola na odbornej praxi v Španielsku, boli dôkazom skvelej tímovej práce medzi našimi dvoma firmami aj našimi skvelými hore spomenutými profesorkami. Získané odborné vedomosti a zručnosti počas štúdia boli využité na sto percent. Táto skúsenosť je našou najväčšou odmenou a výhrou za prácu ktorú sme odviedli.

       Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zabezpečovaní a realizácii účasti na Online Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.

        

       Daniela Sabová

       zástupkyňa riaditeľky CF Royal Health, s. r. o.