• Novinky

     • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi
      • Vzťahy v triede – beseda s prvákmi

      • Žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou 6. októbra 2022 sa zúčastnili besedy so sociálnou pedagogičkou PhDr. Janou Lutašovou-Husťákovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Cieľom besedy bolo  upevniť pozitívnu klímu, atmosféru v triede.

       Študenti diskutovali a rozoberali samotné vzťahy v triede, vyjadrovali svoje  názory a postoje. Spoločne prišli k záveru, že oceňujú, keď majú možnosť vlastnej  sebarealizácie, keď prežívajú úspech a radosť zo svojej činnosti. Ak sú akceptovaní, ak si dokážu vzájomne pomáhať, ak sa viac poznajú a sú k sebe kamarátski, spolu s vyučujúcimi tak vytvoria tvorivú a pokojnú atmosféru pre prácu. Okrem vzdelania tak spoločne rozvíjajú svoje hodnoty, ako sú charakternosť, humánnosť, mravnosť, altruizmus, prosociálnosť a estetickosť.

       Táto aktivita bola pre študentov prínosom, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Výstava biblických artefaktov

      • Od papyrusu až po moderné formy Biblie, takto by sa dala nazvať výstava unikátnych artefaktov zo súkromnej zbierky pána Michala Lapčáka, ktorú dňa 30. 09. 2022 absolvovali žiaci I., II. a III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v rámci prebiehajúcej akcie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou- Biblia kniha kníh a jej príbeh.

       Žiaci sa dozvedeli informácie o vzniku prvých kníh, o nájdení Kumránskych zvitkov, o Gutenbergovej Biblii a veľa ďalších zaujímavostí z unikátnej zbierky p. Lapčáka, ktorý nás touto výstavou aj sprevádzal.

       Za obohacujúce stretnutie veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 26. septembra 2022 sme si na našej škole rôznymi aktivitami pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je podnietiť Európanov učiť sa cudzie JAZYKY.

       Veríme, že aj naši študenti si uvedomujú význam porekadla: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk je dnes už nevyhnutnosť.

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Uchaľak

      • Milou tradíciou našej školy je, že naši prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia do našej ,,obchodňarskej,, rodiny, imatrikulácia prvákov.

       Tešíme sa Vás, prváci!

       Vaši spolužiaci a pedagógovia 

      • Biela pastelka

      • 23. septembra 2022 ste v uliciach nášho mesta mohli stretnúť aj našich dobrovoľníkov.

       Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

       Prispieť ešte môžete aj pomocou SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €.

       Ďakujeme našim dobrovoľníkom za pomoc pri organizovaní zbierky.

       Ing. Martina Sirníková

      • Turistický kurz

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v dňoch 19. až 23. 09. 2022 zúčastnili turistického kurzu. Keďže predpoveď počasia nám veľmi nepriala, boli sme nútení pripraviť aj mokrý variant kurzu, ktorý sme nakoniec aj zrealizovali.

       Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Dominika Kahanovského a pedagogickým dozorom Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Lenky Čižmarikovej nič nezabránilo žiakom si ho užiť.

       Po týždni pekných zážitkov či už zo Slovenských opálových baní v obci Červenica, Kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach n. T. alebo Vihorlatskej hvezdárne v Humennom sa naši žiaci s úsmevom vracajú späť do školských lavíc.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Zlatý gaštan

      • Žiaci I., III. a IV. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa spolu so svojimi pedagógmi dňa 22. 09. 2022 zúčastnili 40. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Zlatý gaštan, ktorá sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

       V súťaži vystúpilo 12 nádejných speváčok z východného Slovenska a zo susedného Poľska. Vypočuli sme si piesne rozličných žánrov v rôznych jazykoch. Súťažiace predviedli vynikajúce výkony, ktoré boli odmenené zaslúženým potleskom. Srdečne ďakujeme za nádherný kultúrny zážitok a zúčastneným speváčkam prajeme mnoho ďalších úspechov.

       Mgr. Lenka Michalová

      • Kurz na ochranu života a zdravia

      • Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou dňa 14. 09. 2022 úspešne ukončili trojdňový Kurz na ochranu života a zdravia.

       Plní skúseností a elánu sa vracajú do školských lavíc a tešia sa na vlnu nových vedomostí. Veľa zdaru v ďalšom štúdiu milí žiaci.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Účelové cvičenia

      • Dňa 09. 09. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili účelových cvičení.

       Jednotlivé bloky boli kvôli zlému počasiu realizované v priestoroch OA. O realizáciu jednotlivých blokov sa postarali Mgr. Alexander Goľa, PaedDr. Mária Kočiková a Mgr. Mária Lipkošová. Žiaci nadobudli doposiaľ nepoznané vedomosti a už teraz sa tešia na nasledujúce kurzy.

       Mgr. Dominik Kahanovský

     • Slovo riaditeľky
      • Slovo riaditeľky

      • Čas letí!

       Ubehli dva mesiace a všetko nasvedčuje tomu, že leto a s ním aj prázdniny sú už nenávratne za nami.

       Začína sa nový školský rok 2022/2023 a ja verím, že ste si všetci dobre oddýchli, načerpali veľa síl a že máte znova chuť do učenia.

       Albert Einstein povedal: ,,Hodnota vzdelávania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť." V tejto chvíli ste na pravom mieste, v našej škole. Naša škola má tie najlepšie predpoklady na to, aby Vám takýto vstup do spoločnosti zabezpečila. Avšak k naplneniu tohto cieľa sú potrební dvaja - učitelia a žiaci a naša vzájomná a neustála interakcia.

       Tento školský rok je výnimočný pre 54 prvákov, ktorých chcem osobitne medzi nami privítať. Vitajte v našej rodine ekonómov! Vybrali ste si školu s veľmi dobrými výsledkami, ktoré boli potvrdené aj inštitútom INEKO, zaoberajúcim sa hodnotením základných a stredných škôl, kde sme sa v školskom roku 2020/2021 ocitli na 3. mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Prešovskom kraji.

       Výnimočný školský rok čaká aj Vás, milí štvrtáci. Želám Vám, aby tento školský rok naplnil Vaše očakávania a aby ste po jeho skončení mohli skonštatovať, že sa Vám všetko podarilo a mohli s pokojom v duši začať novú etapu svojho života na vysokej škole alebo v pracovnom procese.

       Želám nám všetkým, aby učenie a učenie sa nebolo pre nás vzájomným mučením a aby sme spoločnými silami prekonali všetky prekážky a na konci školského roka mohli skonštatovať, že to bol nádherný, úspešný a výnimočný školský rok.

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Milí žiaci,

       slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8.00 hodine v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

       Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách pripravilo dokument "Zelená otvoreným školám", ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí ÚVZ SR a rozhodnutí ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

       Pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní je potrebné predložiť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v tlačenej podobe alebo prostredníctvom Edupage.

       Tešíme sa na Vás 

      • Koniec šk. r. 2021/2022

      • Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

       Konečne! Tento povzdych bol azda najčastejším povzdychom dnešného rána. Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho sa školského roka 2021/2022 a prichádza obdobie letných prázdnin a zaslúženého odpočinku pre Vás žiakov i pre nás učiteľov.

       Milí kolegovia,

       chcem Vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší. Okrem zákonov, poučiek, pravidiel, odborných výrazov a cudzích slov učíme našich žiakov ľudskosti, humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, aby naša spoločnosť nebola iba internetovo vzdelaná, aby bola ľudská, aby našu spoločnosť neriadili počítače, ale rozum a srdce v symbióze, aby sme sa nenaháňali iba za peniazmi, ale vnímali okolo seba aj potreby iných. Viem, že je to beh na dlhé trate, kde nie sú výsledky okamžite viditeľné, ale každý kilometer, hoc aj maratónskeho behu sa začína tým povestným prvým krokom, ktorý robíme každý deň zas a znova. Ďakujem Vám za Vašu obetavú prácu, počas celého uplynulého školského roka a zároveň Vám prajem veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki!

       Milí žiaci,

       pre Vás sa končí ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých prvým rokom školských povinností na strednej škole, pre iných druhým, tretím. Pre všetkých rovnako sa dnes definitívne končí. Pracovali ste pod vedením svojich učiteľov, ktorí Vás vzdelávali, posmeľovali a posúvali vpred. Viem, že život žiaka je nielen radostný a krásny, ale aj náročný a vyčerpávajúci, dnes máte pred sebou dva mesiace, 66 dní krásnych prázdnin.

       Prajem Vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré obohatia vašu osobnosť. Nech sú Vaše prázdniny plné slnečných dní, radosti a úsmevov na tvári.

       Dúfam a verím, že aj v nasledujúcom školskom roku spolu budeme tvoriť jeden tím, ktorý presvedčí širokú verejnosť o našich kvalitách o opodstatnenosti titulu 3. najlepšia stredná odborná škola v Prešovskom kraji.

       Na záver želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

       Pekné prázdniny všetkým!

        

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • PROFESIONÁLNA ORIENTÁCIA ŽIAKOV

      • Dňa 28. júna 2022  žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou absolvovali odbornú psychologickú diagnostiku. Jej cieľom je  zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov žiakov ovplyvňujúcich ich sociálny a psychický vývin. Výsledky diagnostiky žiakom môžu pomôcť pri výbere ďalšieho štúdia na vysoké školy,  výbere zamestnania a uplatnenia sa na domácom a zahraničnom trhu práce.

       Testovanie profesijnej orientácie „Proforient“ prispieva ku zvýšeniu úspešnosti uplatnenia našich absolventov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia na trhu práce. 

       Psychologickú diagnostiku tretiaci absolvovali pod vedením školských psychologičiek 

       PhDr. Marty Mražikovej a Ing. Mgr. Ivany Lacušovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Vranov nad Topľou. Touto cestou im ďakujeme za ich profesionálny prístup a odbornú spoluprácu.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Odborná prax

      • Odborná dvojtýždňová prax žiakov III. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou prebiehala v čase od 13. 06. do 24. 06. 2022.

       V rámci programu ERASMUS+ vycestovalo 24 žiakov vykonávať odbornú prax do Írska a 28 žiakov vykonávalo prax v rámci okresu Vranov nad Topľou. Sme veľmi vďační a ďakujeme všetkým zainteresovaným obecným úradom, Mestskému úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresnému úradu, Okresnému súdu vo Vranove nad Topľou a podnikateľským subjektom - PROFIL INVEST SLOVAKIA, s. r. o., FONTÁNA BALKAN, spol. s r. o., Prvá stavebná sporiteľňa, Domov sociálnych služieb a Agrodružstvo Bystré, ktoré pomohli našim žiakom k získaniu cenných a jedinečných  pracovných zručnosti v dokladovej evidencii, v spracúvaní údajov na PC a k zlepšeniu ich východiskovej pozície pri hľadaní pracovných príležitosti na národnom aj európskom trhu práce.

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Súťaž z účtovníctva

      • Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci II. ročníka zúčastnili súťaže z predmetu Účtovníctvo. Úlohou žiakov bolo čo najrýchlejšie a najpresnejšie zaúčtovať základné účtovné prípady.

        

       Výsledky súťaže:

       1. miesto - Kisliková Tímea z II. A triedy,

       2. miesto - Marcinová Monika z II. B triedy,

       3. miesto - Gombitová Katarína z II. B triedy.

       Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

       Ing. Martina Sirníková, Ing. Anna Černegová

        

      • SÚŤAŽ V ODPISE TEXTU NA POČÍTAČI ŽIAKOV II. ROČNÍKA

      • 24. júna 2022 si zmerali svoj výkon a presnosť v  odpise textov na počítači žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou. Súťažný odpis textov v časovom limite 10 minút žiaci písali v týchto  kategóriách:

       • odpis textu v programe Word,

       • odpis textu - Tréning s verziou Taki od Medzinárodnej federácie pre spracovanie informácií a komunikácie Intersteno.

       Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania.

       V odpise textu v programe Word sú výsledky nasledovné:

       1. miesto – Oliver Čurlej, II. A – 293,2 čistých úderov/min; % chýb 0,06

       2. miesto –– Katarína Fedačková,  II. A  259,2 čistých úderov/min; % chýb 0,03

       3. miesto – Kristína Štovková, II. A – 200,2 čistých úderov/min; % chýb 0,14

        

       V odpise textu použitím Tréning verzie Taki – Intersteno sú výsledky nasledovné:

       1. miesto -  Oliver Čurlej, II. A – 326,8 znakov za minútu; % chýb 0,18

       2. miesto – Katarína Fedačková, II. A – 297,7 znakov za minútu; % chýb 0,17

       3. miesto – Katarína Gombitová, II. B – 218,6 znakov za minútu; % chýb 0,05

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za účasť a podané výkony.                                                                            

       Ing. Daniela Sabolová

      • Informačno-študijná návšteva inštitúcii Európskej únie v Bruseli

      • V dňoch 19. – 21. 06. 2022 sa dve učiteľky odborných ekonomických predmetov, Ing. Daniela Sotáková a Ing. Lenka Haritunová, spolu s ďalšími učiteľmi stredných škôl z okresu Vranov nad Topľou a Snina, zúčastnili informačno- študijnej návštevy inštitúcii Európskej únie v Bruseli.

       Účastníci návštevy si prezreli priestory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a absolvovali množstvo prednášok a diskusií. Zúčastnili sa prednášky o úlohe Európskej komisie ako výkonného politického orgánu Európskej únie, ktorú viedol Petr Mooz z Generálneho riaditeľstva pre rozpočet. Diskusiu na tému Energetická politika Európskej únie absolvovali s  Adelou Tesarovou z  Generálneho riaditeľstva pre energetiku. Peter Konrad zúčastneným priblížil environmentálnu politiku Európskej únie a predstavil novú Zelenú dohodu EÚ, ktorej cieľom je premena Európskej únie na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Na stretnutí s Jurajom Nociarom, vedúcim kabinetu Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, diskutovali o aktuálnych témach.

       Po prehliadkach priestorov inštitúcií EÚ v Bruseli a prednáškach si účastníci návštevy našli čas aj na spoznávanie veľkomesta - navštívili najznámejšie pamiatky Bruselu – Palais de Bruxelles, Grand-Place, Triumphal Arch, St Michael Cathedral a Manneken Pis.

        

      • Súťaž prvákov v písaní na počítači

      • Žiaci I. ročníka si 17. júna 2022 zmerali svoj výkon v písaní textov na počítači v programe Word a v programe All Ten Fingers – ATF.

       Súťažiaci písali v programe Word 10 minútový odpis textu. Výsledok súťaže ovplyvnila rýchlosť a presnosť písania. Výsledky súťaže sú nasledovné:

       1. miesto Simon Zajac – I. A - počet čistých úderov/min 238,8, % chýb 0,00,

       2. miesto Daniel Gregus – I. A - počet čistých úderov/min 190,6, % chýb  0,00,

       3. miesto Veronika Peržeľová – I. B - počet čistých úderov/min187,2, % chýb 0,00.

       Žiaci I. ročníka v programe All Ten Fingers mali v časovom limite 10 minút  splniť koncoročný limit písania v počte 150,0 čistých úderov za 1 minútu s čo najvyššou presnosťou. Dosiahli tieto výsledky:

       1. miesto Daniel Gregus  – I. A - počet čistých úderov/min 257, % chýb 0,65,

       2. miesto Adam Vysoký -  I. A - počet čistých úderov/min 233, % chýb 0,60,

       3. miesto Veronika Peržeľová – I. B - počet čistých úderov/min 178, % chýb 0,57.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom dakujeme za účasť a podané výkony.                                                                         

       Ing. Ľubica Smolejová

      • Erasmus+ v Írsku

      • Po vyčerpávajúcom cestovno-pracovnom týždni sme dobili energiu počas víkendu. V sobotu sme sa kochali výhľadmi na krásne útesy Slieve League, ktoré sme si konečne mohli vychutnať bez jedinej kvapky dažďa. Cestou sme sa zastavili na prekrásnej pláži Malin Beg, kde niektorí otužilci vyskúšali teplotu Atlantického oceánu. Nesmela chýbať fotka „s naším logom“.

       Posledná zastávka bola v Glen Bay – je to nádherný záliv s krásnou scenériou. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vydali na cestu „domov“. A zvyšky energie sme definitívne vyčerpali v zábavnom parku.

       V nedeľu sme v daždivom počasí absolvovali vyhliadkovú jazdu po írskom vidieku, všade krásna zeleň, pasúce sa ovečky, vôňa oceánu a úchvatná scenéria. Mali sme dve zastávky pri vodopádoch – Devil´s Chimney, ktorý dostal pomenovanie podľa toho, že v silnom vetre voda tečie smerom nahor a Glencar Waterfall, romantické miesto, ktoré sa stalo inšpiráciou pre báseň írskeho velikána Williama Butlera Yeatsa, „The Stolen Child“. Náš nedeľný výlet sme ukončili unesení pohľadom na burácajúci Atlantik na mieste zvanom Streedagh Point, miesto neslávne známe tým, že sa tu na skalách rozbili a potopili tri lode španielskej armády v roku 1588.

       Mgr. Renáta Jakubčinová