• Novinky

      • ERASMUS+

      • Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou sa aj tento školský rok zapojila do medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+, vďaka ktorému 24 žiakov IV. ročníka absolvovalo svoju odbornú prax vo firmách v Španielsku, v meste Barcelona.

       Zahraničná prax žiakov sa vykonávala v dvoch dvojtýždňových termínoch. Konkrétne od 08.11. do 19. 11. 2021 absolvovali prax žiaci IV. B triedy, ktorých sprevádzala pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková a koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová. Od 20. 11. do 03. 12. 2021 vykonávali prax žiaci IV. A triedy a sprevádzali ich Mgr. Alexander Goľa a Mgr. Štefan Gonos. Prax vo firmách pre žiakov zabezpečila sprostredkovateľská agentúra ESPAMOB v spolupráci s koordinátorkou projektu. Všetky náklady spojené s touto zahraničnou praxou boli hradené z grantu programu ERASMUS+. Účastníci stáže nezískali len doklady a certifikáty o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí, ale hlavne veľmi cenné skúsenosti a rady od zahraničných zamestnávateľov, ktoré im môžu zlepšiť východiskovú pozíciu na trhu práce. Študenti otestovali svoje jazykové schopnosti a vyskúšali si na vlastnej koži, čo to znamená pracovať v zahraničí a komunikovať len v cudzom jazyku. Nazbierali mnoho skúseností z administratívnej práce a pôsobení v medzinárodnom pracovnom kolektíve. Vo voľnom čase žiaci spoznávali novú kultúru, svetoznáme historické pamiatky, krajinu a nádhernú prírodu prímorského veľkomesta Barcelona.

       Odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, je rozhodnutá uchádzať sa o grant Európskej únie aj v budúcich školských rokoch a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

      • Matematický klokan 2022

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná súťaž určená pre všetky ročníky základných a stredných škôl. Súťaž prebehne 11. apríla v škole, no môžete sa jej zúčastniť aj online z domu. Štartovné je 5 € za žiaka každej kategórie.


       Podrobnejšie informácie nájdete na:    https://matematickyklokan.sk/


       Prihlásiť sa môžete do konca februára 2022 u Mgr. Štefana Gonosa na hodinách matematiky alebo v kabinete počas prestávok.

      • Najlepší podnikateľský plán

      • Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenské centrum cvičných firiem ocenili podnikateľský plán našej maturantky Viktórie Holoďákovej zo IV. B triedy. V kategórii Najlepší podnikateľský plán na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získala vynikajúce 2. miesto. Viktórii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Ing. Daniele Sabolovej za odborné konzultácie pri tvorbe podnikateľského plánu. 

      • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      • Dňa 14. 01. 2022 sa konalo okresné kolo OAJ. Súťaž prebiehala online. Obsahom súťaže bol online test, ktorý zahŕňal počúvanie a čítanie s porozumením a test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu.

       Našu školu reprezentovali: Stella Kačurová v kategórií 2A, Tomáš Kachman v kategórií 2B a Erik Jenča v kategórií 2D.

       Stella Kačurová z 2. A triedy sa umiestnila na druhom mieste a Tomáš Kachman z 3. A triedy na treťom mieste.

       Do krajského kola postupuje z prvého miesta Erik Jenča zo 4. A triedy.

       Ďakujeme všetkým trom súťažiacim, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu školu a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 08. 02. 2022.

        

       PaedDr. Mária Kočiková

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Odborná prax žiakov OA

      • Odborná prax rozvíja odborné a praktické zručnosti žiakov 3. a 4. ročníka štúdia, nadväzuje na získané vedomosti a zručnosti z odborných predmetov a je súčasťou klasifikácie žiaka - samostatná známka na vysvedčení.

       Žiaci si zabezpečujú miesto výkonu praxe individuálne alebo im ho zabezpečí škola, vo vopred stanovenom termíne v trvaní 10 pracovných dní. Uprednostňuje sa umiestnenie žiakov v súkromných organizáciách, v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy (daňové úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) a v iných organizáciách (banky), pričom je dôležité zameranie odbornej praxe – administratívne a ekonomické činnosti.

       Počas odbornej praxe získa žiak odborné poznatky nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia.

      • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek IV. B

      • Vieme byť vážni a vieme sa smiať, 

       dostávať lásku a priateľstvo dať.

       Vo vlasoch hviezdy a dni plné krás, 

       mladosť je zázrakov čas.

       Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek.

       Naši maturanti zo IV. B triedy s triednou učiteľkou Ing. Lenkou Haritunovou. 

      • Šťastný nový rok 2022

      • Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria. Nechajte bokom starosti, sú tu chvíle radosti. Želáme Vám všetkým šťastný nový rok. PF 2022

      • Vianočné prianie

      • Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy, 

       v mene celého kolektívu zamestnancov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Vám chcem zaželať pokojné a požehnané sviatky, všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia, osobných i študijných úspechov. 

       Dovoľte mi, aby som Vám na sklonku kalendárneho roka 2021 vyslovila úprimné poďakovanie. Žiakom za aktívnu reprezentáciu a zviditeľňovanie našej školy na verejnosti, kolegom - pedagógom za ich pracovné nasadenie a cieľavedomosť nielen vo vyučovacom procese a samozrejme všetkým Vám, ktorí sa podieľate na fungovaní našej školy. Vďaka nám všetkým spoločne budujeme školu, na ktorú sme patrične hrdí! 

       Pevne verím, že rok 2022 bude pre nás plný výziev, ktoré spoločnými silami zvládneme a všetky stanovené ciele a predsavzatia dotiahneme do úspešného konca! Veselé Vianoce a šťastný nový rok! 

       Ing. Mária Chrapeková

       riaditeľka školy

      • Virtuálny DOD VŠ

      • Zapíšte si do kalendára termín Virtuálneho dňa otvorených dverí a zistite všetko potrebné zo svojej izby, alebo zo svojej školy.

       Termíny a témy vysielaní:

       1. vysielanie: Čo sa u nás študuje a aké je uplatnenie (13. - 14. 10. 2021)

       2. vysielanie: Študentský život na našej VŠ (24. - 25. 11. 2021)

       3. vysielanie: Ako zvládnuť prvý semester (rady a odporúčania) (15. - 16. 12. 2021)

       4. vysielanie: Aké sú možnosti ubytovania pre prvákov (19. - 20. 01. 2021)

       5. vysielanie: Koľko ma bude stáť štúdium a študentský život (23. - 24. 02. 2021)

       Zaregistrujte sa na: https://www.narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod

       - dostanete pozvánku na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí

       - získate prístup k videu známej kariérnej poradkyni Zuzany Záhraníkovej Aká VŠ je pre mňa vhodná (videlo ho už viac ako 2000 končiacich študentov)

       - dostanete prístup k checklistu z videa, aby ste vedeli správne postupovať a na nič ste nezabudli.

       Ing. Daniela Sabolová

      • Olympiáda v ruskom jazyku

      • Školské olympiády v našej škole pokračovali aj dnes, 15. 12. 2021 – v tento deň prebehlo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Približne polovica žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou si za druhý cudzí jazyk zvolila ruštinu. Najlepší z nich si medzi sebou zasúťažili a poradie je nasledovné:

        v kategórii B1: 

       1. Kristína Štofková - 2. A

       2. Viktória Kleinová - 2. B

       3. Jana Maliková - 1. A,

        v kategórii B2: 

       1. Lukáš Panko - 3. B

       2. Tamara Zakovičová - 4. B

       3. Alexandra Pavlišková - 3. A.

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich námahu a žiakom na prvých miestach želáme veľa úspechov v krajskom kole!

       Mgr. L. Čižmariková

       Mgr. A. Goľa

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 26. 11. 2021 sa konalo školské kolo ONJ. Súťaž prebiehala online formou prostredníctvom aplikácie Edupage. Obsahom súťaže bol online test, ktorý zahŕňal počúvanie a čítanie s porozumením a test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu. 

       Každý súťažiaci obdržal svoj kód, prostredníctvom ktorého mohol riešiť stanovené úlohy s časovým obmedzením 40 minút. Do súťaže sa zapojilo z našej školy 11 žiakov v kategórii 2A a 2C. Išlo o žiakov 1. a 2. ročníka. 

       Do okresného kola postúpili dvaja žiaci - Lukáš Balog a Lýdia Kocáková z 2. B a automaticky do krajského kola má zabezpečený postup Samuel Gurňák z 1. B triedy.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov.

       Mgr. I. Grominová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • 26. 09. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení sa súťaž konala prezenčnou formou. Žiaci súťažili v kategórii 2A, 2B, 2D a 2C2. V písomnej časti súťažiaci vypracovali gramatický test. V ústnej časti preukázali svoje komunikačné zručnosti a schopnosti pri vytváraní príbehov a dialógov s vyučujúcimi. 

       V kategórii 2A sa víťazom stala Stella Kačurová z 2. A, 2. miesto získala Nina Kmecová z 1. B a  Lukáš Balog z 2. A triedy.

       V kategórii 2B sa víťazom stal Tomáš Kachman 3. A trieda, 2. miesto Marek Stanovčák 3. A trieda, 3. miesto Adam Grigeľ 3. B trieda.

       V kategórii 2D prvenstvo získal Erik Jenča IV. A trieda, 2. miesto Pavol Kostur IV. A trieda a 3. miesto Daniela Sabová IV.B trieda.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Víťaz z každej kategórie postupuje do obvodného kola.

       PaedDr. Mária Kočiková

      • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

      • 9. decembra 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou.

       Ekonomická olympiáda je celorepubliková trojkolová súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov, podporovať ich v rozvoji, ukázať im  možnosti pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

       V školskom kole súťažiaci riešili online test s náročnými otázkami, ktoré do súťaže pripravili ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

       Výsledky žiakov v školskom kole Ekonomickej olympiády sú nasledovné:

       1. miesto  – Daniela Sabová – 84 % úspešnosť, IV. B
       2. miesto – Tomáš Tomčko – 76 % úspešnosť, IV. A
       3. miesto –  Alena Maťašovská, Anna Žotániová – 64 % úspešnosť, IV. B.

       Víťazom, ako aj všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme a prajeme veľa ďalších študijných a osobných úspechov.

       Ing. D. Sabolová, Ing. D. Sotáková