• Novinky

      • Online kontraktačný deň CF Slovensko - Východ 2022

      • 9. marca 2022 sa uskutočnil Online kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko - Východ. Študenti cvičných firiem súťažili v kategóriách Naj logo a slogan, Naj katalóg a Naj elektronická prezentácia.

       Aj tentokrát naši študenti potvrdili svoje kvality a v konkurencii 25 cvičných firiem zo 14 stredných škôl z celého Slovenska získali tieto ocenenia:

       CF Bio Beauty, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej s predmetom podnikania výroba a predaj prírodnej kozmetiky získala 2. miesto v katagórii Naj katalóg a 3. miesto v kategórii Naj logo a slogan.

       CF Rožky na rožku, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov získala 2. miesto v kategórii Naj elektronická prezentácia.

       Našim študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k skvelým výsledkom.

      • Zbierka pre žiakov z Ukrajiny

      • Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí podporili zbierku Pomôžme spoločne žiakom z Ukrajiny. Všetky školské pomôcky budú zaslané Spojenej škole T. Ševčenka do Prešova. Finančný výnos zbierky bude poukázaný na účet neziskovej organizácie spojenej školy.

       Ď A K U J E M E! 

      • XIV. Veľtrh cvičných firiem

      • 4. marca 2022 sa na našej škole uskutočnil už XIV. ročník veľtrhu cvičných firiem. Cvičná firma je jedným z najúčinnejších nástrojov ako žiakov voviesť do sveta podnikania. Predmet „Cvičná firma“ slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností i odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej firmy. Integruje teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, je mostom medzi teóriou a praxou. 

       O tom, že naši študenti majú široké spektrum znalostí, ktoré vedia i prakticky uplatniť svedčí aj to, že každoročne dosahujú úspechy v rámci MVCF. Naše školské cvičné firmy súťažili v kategóriách – Najlepšia cvičná firma, logo, slogan, katalóg, prezentácia, imidž stánku a najlepší reprezentant, reprezentantka cvičnej firmy.

       Výsledky v jednotlivých kategóriách:

       Najlepšia cvičná firma:

       1. miesto – Bio Beauty, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Viery Kandalovej s predmetom podnikania Výroba a predaj prírodnej kozmetiky,

       2. miesto – Rožky na rožku, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej s predmetom podnikania Výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov,

       3. miesto – iSalt, s. r. o. – pod odborným vedením Ing. Ľubice Smolejovej s predmetom podnikania Spracovanie a predaj soli a soľných produktov.

       Logo - Rožky na rožku, s. r. o.

       Slogan - iSalt, s. r. o.

       Katalóg - Bio Beauty, s. r. o.

       Elektronická prezentácia - iSalt, s. r. o.

       Imidž stánku - iSalt, s. r. o.

       Najlepší reprezentant - Šimon Gdovec – Rožky na rožku, s. r. o.

       Najlepšia reprezentantka - Frederika Petričková – Bio Beauty, s. r. o.

        

       Oceneným cvičným firmám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentácii našej školy na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Už teraz sa tešíme na budúcoročný jubilejný XV. ročník.


        

      • Pomôžme spoločne žiakom z Ukrajiny

      • Zajtra 4. marca 2022‬ sa uskutoční charitatívna zbierka na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou.

       Spojená škola T. Ševčenka v Prešove (s vyučovacím jazykom ukrajinským) prijala do svojich tried žiakov z Ukrajiny, ktorí museli kvôli vojne opustiť svoje domovy. Títo žiaci nemajú potrebné pomôcky na vyučovanie a my im môžeme pomôcť zlepšiť túto situáciu.

       Pomôcť môžeme buď:

        finančným darom (v hotovosti priamo v budove OA)

       alebo môžete do zbierky doniesť:

        písacie potreby,

        kresliace potreby,

        kancelársky papier, zošity a iné učebné pomôcky.

       Aj vy môžete prejaviť solidaritu a pomôcť! 

      • Deň otvorených dverí

      • Milí deviataci,

       ak stále váhate, ktorú strednú školu si vybrať, možno práve Deň otvorených dverí v našej škole vám vaše rozhodovanie uľahčí.

       V piatok 4. marca 2022 vám radi odpovieme na vaše otázky o prijímacom konaní, o štúdiu v našej škole, prevedieme vás priestormi školy, pozriete si otvorené hodiny, oboznámite sa s programom Erasmus+.

       A aby toho nebolo málo, čaká vás beseda s našimi absolventmi, ktorí vás len utvrdia v tom, že študovať na najlepšej vranovskej strednej škole sa oplatí! 

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je povolený po predložení Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka a prekrytí horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. 

       Tešíme sa Vás! 

      • Lyžiarsky výcvik

      • V dňoch 14. 02. 2022 až 18. 02. 2022 sa prváci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Žiaci boli ubytovaní v peknom a príjemnom prostredí hotela Villa Siesta v Novom Smokovci. Samotný výcvik prebiehal v dopoludňajších hodinách v lyžiarskom stredisku SKI Strednica – Ždiar pod vedením kvalifikovaných lyžiarskych inštruktorov počas celého týždňa.

       O popoludňajší a večerný program sa denne starali Mgr. Dominik Kahanovský, Ing. Martina Sirníková, Mgr. Lenka Čižmariková a Bc. Ľubomír Ondov, či už prechádzkami v peknom prostredí Nového Smokovca a Tatranskej Lomnice alebo odbornými prednáškami v priestoroch hotela. Navštívili sme aj Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici a Beliansku jaskyňu v Tatranskej Kotline. Krásne počasie a dobrá nálada sprevádzalo skupinu našich mladých lyžiarov počas celého pobytu v našich veľhorách. Dúfame, že si žiaci z lyžiarskeho výcviku odniesli len tie najkrajšie spomienky.

       Mgr. Dominik Kahanovský

       vedúci LV

      • Darujte 2 % z dane

      • Milí rodičia a priatelia školy,

       zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

        skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

        skvalitnenie vybavenia školy. 

       https://oavranov.edupage.org/percenta2/

       Ď A K U J E M E!

      • ERASMUS+

      • Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou sa aj tento školský rok zapojila do medzinárodného projektu Európskej únie ERASMUS+, vďaka ktorému 24 žiakov IV. ročníka absolvovalo svoju odbornú prax vo firmách v Španielsku, v meste Barcelona.

       Zahraničná prax žiakov sa vykonávala v dvoch dvojtýždňových termínoch. Konkrétne od 08.11. do 19. 11. 2021 absolvovali prax žiaci IV. B triedy, ktorých sprevádzala pani riaditeľka Ing. Mária Chrapeková a koordinátorka projektu Mgr. Renáta Jakubčinová. Od 20. 11. do 03. 12. 2021 vykonávali prax žiaci IV. A triedy a sprevádzali ich Mgr. Alexander Goľa a Mgr. Štefan Gonos. Prax vo firmách pre žiakov zabezpečila sprostredkovateľská agentúra ESPAMOB v spolupráci s koordinátorkou projektu. Všetky náklady spojené s touto zahraničnou praxou boli hradené z grantu programu ERASMUS+. Účastníci stáže nezískali len doklady a certifikáty o absolvovaní odbornej praxe v zahraničí, ale hlavne veľmi cenné skúsenosti a rady od zahraničných zamestnávateľov, ktoré im môžu zlepšiť východiskovú pozíciu na trhu práce. Študenti otestovali svoje jazykové schopnosti a vyskúšali si na vlastnej koži, čo to znamená pracovať v zahraničí a komunikovať len v cudzom jazyku. Nazbierali mnoho skúseností z administratívnej práce a pôsobení v medzinárodnom pracovnom kolektíve. Vo voľnom čase žiaci spoznávali novú kultúru, svetoznáme historické pamiatky, krajinu a nádhernú prírodu prímorského veľkomesta Barcelona.

       Odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. Riaditeľka školy a zároveň manažérka projektu, Ing. Mária Chrapeková, je rozhodnutá uchádzať sa o grant Európskej únie aj v budúcich školských rokoch a umožniť tak aj ďalším žiakom získať pozitívnu skúsenosť so zahraničnou odbornou praxou.

      • Matematický klokan 2022

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná súťaž určená pre všetky ročníky základných a stredných škôl. Súťaž prebehne 11. apríla v škole, no môžete sa jej zúčastniť aj online z domu. Štartovné je 5 € za žiaka každej kategórie.


       Podrobnejšie informácie nájdete na:    https://matematickyklokan.sk/


       Prihlásiť sa môžete do konca februára 2022 u Mgr. Štefana Gonosa na hodinách matematiky alebo v kabinete počas prestávok.

      • Najlepší podnikateľský plán

      • Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenské centrum cvičných firiem ocenili podnikateľský plán našej maturantky Viktórie Holoďákovej zo IV. B triedy. V kategórii Najlepší podnikateľský plán na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem získala vynikajúce 2. miesto. Viktórii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Ing. Daniele Sabolovej za odborné konzultácie pri tvorbe podnikateľského plánu. 

      • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      • Dňa 14. 01. 2022 sa konalo okresné kolo OAJ. Súťaž prebiehala online. Obsahom súťaže bol online test, ktorý zahŕňal počúvanie a čítanie s porozumením a test zameraný na gramatiku a slovnú zásobu.

       Našu školu reprezentovali: Stella Kačurová v kategórií 2A, Tomáš Kachman v kategórií 2B a Erik Jenča v kategórií 2D.

       Stella Kačurová z 2. A triedy sa umiestnila na druhom mieste a Tomáš Kachman z 3. A triedy na treťom mieste.

       Do krajského kola postupuje z prvého miesta Erik Jenča zo 4. A triedy.

       Ďakujeme všetkým trom súťažiacim, ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu školu a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 08. 02. 2022.

        

       PaedDr. Mária Kočiková

       Mgr. Renáta Jakubčinová

      • Odborná prax žiakov OA

      • Odborná prax rozvíja odborné a praktické zručnosti žiakov 3. a 4. ročníka štúdia, nadväzuje na získané vedomosti a zručnosti z odborných predmetov a je súčasťou klasifikácie žiaka - samostatná známka na vysvedčení.

       Žiaci si zabezpečujú miesto výkonu praxe individuálne alebo im ho zabezpečí škola, vo vopred stanovenom termíne v trvaní 10 pracovných dní. Uprednostňuje sa umiestnenie žiakov v súkromných organizáciách, v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy (daňové úrady, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) a v iných organizáciách (banky), pričom je dôležité zameranie odbornej praxe – administratívne a ekonomické činnosti.

       Počas odbornej praxe získa žiak odborné poznatky nevyhnutné pre úspešné uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia.