• Novinky

      • Návšteva svätého Mikuláša

      • Predvianočný čas je tu. Je to čas tradícií, ktoré sa snažíme zachovávať. Jednou z nich je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý nás odmení za naše konanie počas celého roka. Takejto odmeny sa dočkali aj žiaci našej školy. Svätý Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi.

       Priniesli nám veľkú radosť a pripomenuli nám, že tým najväčším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať je ľudská prítomnosť. Návštevu sv. Mikuláša si veľmi vážime, ďakujeme a prajeme mu, aby bolo vždy dosť dobrých ľudí, ktorých bude môcť obdarovávať.

       Ing. Martina Sirníková

      • Školské kolo súťaže v odpise textu

      • V mesiaci november sa žiaci II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A a IV. B triedy pod vedením Ing.
       Daniely Sabolovej, Ing. Daniely Sotákovej, Ing. Martiny Sirníkovej a Mgr. Márie Lipkošovej zúčastnili školského kola súťaže v odpise textu na 10 minút vo Worde.

       Výsledné poradie:

       1. Oliver Čurlej - III. A,

       2. Erik Bombár - IV. B,

       3. Adam Grigeľ - IV. B.

       Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.


       Mgr. Mária Lipkošová

      • Viete koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Veľa! Až 73 krabíc plných lásky odovzdáme tým, ktorí to najviac potrebujú, našim seniorom!

       Ďakujeme, že máte srdce na správnom mieste!  Obrovská vďaka patrí študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a priateľom našej školy, ktorí sa zapojili do celoslovenskej výzvy a rozhodli sa potešiť niekoho, kto nečaká na Vianoce žiadny darček! Darček od Vás môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú!  

       Ď A K U J E M E

       Ing. Martina Sirníková

      • 4. MUB-line veľtrh cvičných firiem 2022

      • Úspechom druhého online súťažného dňa je umiestnenie cvičnej firmy Rožky na rožku, s. r. o. v TOP 10 v kategórii Najlepšie logo a slogan, v konkurencii 74 súťažiacich. Víťazi budú vyhlásení na prezenčnej časti veľtrhu v Prahe.

       Veľtrh cvičných firiem organizuje Metropolitní univerzita Praha a Metropolitní univerzitní banka v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem.

       Obidve naše cvičné firmy, pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Viery Kandalovej, postupujú medzi 27 najlepších cvičných firiem z Českej republiky a Slovenska.

       9. decembra 2022 sa v budove Metropolitní univerzity v Prahe uskutoční prezenčná časť veľtrhu cvičných firiem, kde budú naše cvičné firmy súťažiť v kategóriách najlepší stánok, najlepší predajca, top firma veľtrhu.

       Blahoželáme a držíme Vám palce!

      • Červené stužky – aktivita na tému HIV a AIDS

      •  

       Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa dnes aktívne zapojili do XVI. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

       Aktivita študentov vyvrcholila dnes, 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS, pripínaním a nosením červenej stužky žiakmi školy.

      • Regionálne kolo v šachu stredných škôl

      • Dňa 29. 11. 2022 sa žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, Jakub Červenák a Richard Tichý pod vedením Mgr. Dominika Kahanovského, zúčastnili regionálneho kola v šachu stredných škôl.

       Turnaj sa konal v priestoroch šachového klubu Reinter v Humennom. Po veľmi vyrovnaných partiách sa žiaci umiestnili v strede výsledkovej tabuľky a obohatení o nové skúsenosti sa vracajú späť do školských lavíc.

       Za reprezentáciu školy im ďakujeme a prajeme veľa úspechov.

       Mgr. Dominik Kahanovský

      • Červené stužky – aktivita na tému HIV a AIDS

      • Žiaci Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa aktívne zapojili do  XVI. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.

       V dňoch 28. a 29. novembra 2022 v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Silviou Frištikovou a výchovnou poradkyňou Ing. Danielou Sabolovou uskutočnili v triedach II. B a III. A besedu na tému HIV a AIDS, spojenej s tvorbou červených stužiek – symbolu boja proti HIV/AIDS  a informačného panela pre žiakov školy. Spoločná diskusia a tvorivá atmosféra, ktorá panovala v triedach, tak môžu pomôcť žiakom zorientovať sa aj v tejto problematike.

       Aktivita študentov Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou vyvrcholí dňa 1. decembra, ktorý je Svetovým dňom boja proti AIDS, pripínaním a nosením červenej stužky žiakmi školy.

       Ing. Daniela Sabolová

        

      • Olympiáda z nemeckého jazyka

      • Dňa 24. 11. 2022 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Študenti súťažili v 3 kategóriách 2 A, 2 B a 2 D. Svoje jazykové znalosti si otestovali v základných zručnostiach ako je čítanie s porozumením, gramatický test a rozprávanie podľa obrázku. Ústnu časť absolvovali študenti s najlepším bodovým výsledkom z písomnej časti. Výsledky sú nasledovné:

       Kategória 2 A
       1. miesto - Radoslav Zolota II. B
       2. miesto - David Balog I. B
       3. miesto – Viktória Antolová II. A

       Kategória 2 B
       1. miesto – Tomáš Kachman IV. A
       2. miesto - Monika Marcinová III. B
       3. miesto – Jakub Rozkoš III. A

       V kategórii 2 C súťažil iba jeden žiak - Samuel Gurňák z II. B

       Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola súťaže. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Veríme, že ich záujem o nemecký jazyk bude aj naďalej pokračovať, pretože našimi najbližšími susedmi sú aj nemecky hovoriace krajiny a ovládanie 2 cudzích jazykov zvyšuje šancu na trhu práce.

       Mgr. Irena Grominová a Mgr. Lenka Čižmariková

      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Spôsobov, ako nadviazať kontakty medzi školami a podporovať čítanie u študentov, je veľa. Jedným z nich je aj celoslovenský projekt Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave Záložka do knihy spája slovenské školy.

       Téma pre 11. ročník bola: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto....

       Aj naša škola, Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou, sa pravidelne zapája do tohto projektu a získava nové kontakty so strednými školami na Slovensku. Partnerskou školou v tomto roku sa pre nás stala Obchodná akadémia v Michalovciach, pre ktorú žiaci 1. ročníka vytvorili zaujímavé záložky a následne získali od svojich spolužiakov z Michaloviec podobné.

       Veríme, že každá zo záložiek si našla svojho majiteľa a perspektívneho čitateľa.

       Študentom I. A  a I. B ďakujeme za zaujímavé nápady a spoluprácu.

       Mgr. Irena Grominová

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Tak ako aj po iné roky, aj v tomto školskom roku sa dňa 16. 11. 2022 študenti našej  školy zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku pod vedením Mgr. R. Jakubčinovej, Mgr. J. Štovkovej a Mgr. A. Goľu.

       Študenti boli rozdelení do troch kategórií – 2 A, 2 B a 2 D a už tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú čítanie s porozumením, zvládnutie gramatiky, ovládanie primeranej lexiky a rozprávanie. Po absolvovaní písomnej časti sa pokračovalo ústnou odpoveďou v kategórii opis obrázku a situačný dialóg.

       V kategórii 2 A sa na prvom mieste umiestnila Kmecová Nina z II. B triedy, druhé miesto obsadil Mikčo Róbert z  I. A triedy a tretie miesto Levický Adam z II. B triedy.

       V kategórii 2 B sa na prvom mieste umiestnil Balog Lukáš z III. B triedy, druhé miesto obsadila Kocáková Lýdia z III. B triedy a tretie miesto Kačurová Stela z III. A triedy.

       V kategórii 2 D sa na prvom mieste umiestnil Kachman Tomáš zo IV. A triedy, na druhom mieste sa umiestnil Čeremšák Timotej zo IV. B a na treťom Stanovčák Marek zo IV. A triedy.

       Víťazi z každej kategórie postupujú do okresného kola súťaže. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za účasť a predvedený výkon. Želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácii k štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka.


       Mgr. Alexander Goľa

      • Deň študentstva

      • 18. novembra 2022 zorganizoval Študentský parlament Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Deň študentstva.

       V zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou si žiaci školy pripomenuli 17. november ako pamätný deň. Ústrednou témou boli udalosti z rokov 1939 a 1989.

       Vo vedomostnej súťaži Múdra hlavička si trojčlenné družstvá tried overili svoje vedomosti a ukázali, že naši žiaci sú veľmi súťaživí. Výsledky súťaže Múdra hlavička:

       1. miesto - IV. B - Aneta Lukačinová, Ondrej Tokár, Adam Grigeľ,

       2. miesto - I. A - Ester Adamová, Gabriel Saxun, Vladimír Zeleňák,

       3. miesto - IV. A - Andrea Faková, Ján Banoci, Marek Stanovčák.

       Diseminácia medzinárodného projektu Erasmus+ poukázala na to, že odborná prax v medzinárodnom prostredí je pre budúcich absolventov OA na národnom a európskom trhu práce veľkou výhodou a posúva ich v pomyselnom rebríčku o stupeň vyššie. 24 žiakov absolvovalo odbornú prax v meste Sligo, v Írsku. Traja pedagógovia sa zúčastnili aktivity „Job shadowing“ pod názvom „My practice – my quality“ v poľskom meste Sanok, kde navštívili školu Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Stretnutie prebehlo tiež pod záštitou programu Erasmus+.

       Slovenský Červený kríž opäť oslovil verejnosť s témou bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň V krvi sa zachová tá naša stužková - Študentská kvapka krvi bola zameraná hlavne na prvodarcov a mladých ľudí. Naši darcovia sa stále vedia zapáliť pre dobrú vec a vedia inšpirovať darcovstvom ďalších spolužiakov.

       Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie tohtoročného Dňa študenstva.

       Ing. Martina Sirníková

      • 17. NOVEMBER

      • Človek je tvor zábudlivý, ale sú momenty, na ktoré zabudnúť nesmieme. Preto si ich musíme stále pripomínať. Keď sa povie 17. november, väčšina Slovákov si spomenie na Nežnú revolúciu, ktorá v slovenských dejinách zohrala významnú rolu. Uplynulo 33 rokov, odkedy sa na námestiach štrngalo kľúčmi za slobodu slova, otvorenie hraníc a demokraciu.

       Dnešný deň je aj Medzinárodným dňom študentstva.

       Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených 9 študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen.

       17. november pre študentov predstavuje deň voľna a mnohí pravdepodobne ani netušia vďaka akému kontextu udalostí tomu tak je. Netreba však na krvavé udalosti, ktoré tomu predchádzali zabúdať. Či už tie v roku 1939, tak aj o päť desaťročí neskôr v roku 1989. Je dôležité si byť týchto historických udalostí vedomí, pripomínať si ich a vzdať im patričnú pamiatku.

      • V krvi sa zachová tá naša stužková - študentská kvapka krvi

      • Dňa 15. novembra 2022 sa žiaci Obchodnej akadémie Vranov nad Topľou pri príležitosti Dňa študenstva – Deň boja za slobodu a demokraciu, zúčastnili darovania krvi na Hematologicko – transfúziologickom pracovisku Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

       Nemocnica Svet zdrvia pripravila pre darcov krvi – maturantov symbolickú stužkovú, ktorú si môžu zachovať v pamäti darovanou krvou. Hudba a piesne v podaní zamestnancov nemocnice, odznak, fotodokumentácia a pripravené občerstvenie bolo poďakovaním za to, že myslia na ostatných.

       Drahocennú tekutinu darovali žiaci z triedy p. prof. Mgr. Renáty Jakubčinovej - Cichá Laura, Magulák Sebastián, Malá Juliána, Marjová Monika, Kachman Tomáš, Stanovčák Marek, Tóth Marek, Vašková Dominika (IV. A), žiaci z triedy p. prof. Mgr. Ireny Grominovej - Bartko Martin, Krajníková Nela, Lukačinová Aneta, Panko Lukáš, Starjatová Zuzana, Žulkovičová Viktória (IV. B). Z III. A triedy daroval krv Jakub Červeňák.

       Všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEME!

       Ing. Daniela Sabolová

      • Deň študentstva

      • 17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si v našej spoločnosti pripomíname. Je to deň štátneho sviatku, Deň boja za slobodu a demokraciu, Deň študentstva.

       Členovia Študentského parlamentu Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou pozývajú všetkých pedagógov a žiakov pripomenúť si udalosti z roku 1939 a 1989.

       Piatok, 18. 11. 2022, bude dňom oslavy študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti.

       Tešíme sa Vás!

       Ing. Martina Sirníková

       koordinátorka Študentského parlamentu OA

      • Sme najlepší!

      • Cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o. pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej získala na 18. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach 1. miesto v hlavnej kategórii Naj cvičná firma!

       Predmetom podnikania cvičnej firmy je výroba a predaj pekárskych a cukrárenských výrobkov. V konkurencii 19 cvičných firiem zo Slovenska a Českej republiky získala naša cvičná firma top cenu. 

       Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy Šimonovi Gdovcovi, Danielovi Beňovi, Miroslave Hirkovej, Tomášovi Kachmanovi a Martinovi Hirkovi.

       Sme na Vás hrdí a tešíme sa z Vášho fantastického úspechu!

       Ing. Martina Sirníková 

      • Exkurzia v Košiciach

      • Dňa 09. 11. 2022 sa žiaci III. ročníka zúčastnili exkurzie na 18. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Spoločenskom pavilóne, v Košiciach. Pod pedagogickým dozorom Ing. Daniely Sabolovej a Mgr. Márie Lipkošovej sa žiaci zúčastnili exkurzie ako jednej z možností zmysluplného učenia.

       Našu školu na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 úspešne reprezentovala cvičná firma Rožky na rožku, s. r. o., ktorú prišli spolužiaci podporiť. Žiaci mali príležitosť prezrieť si prezentáciu už fungujúcich cvičných firiem a zároveň získať inšpiráciu pre ďalší rozvoj svojich cvičných firiem.

       Svoju energiu a čas žiaci ďalej venovali zábavnému technickému centru SteelPark. V rámci expozície ich na každom poschodí čakali nové exponáty z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyzicky, chémie a pod.. Žiaci mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať ochranné oblečenie využívané v strojárskom priemysle, potrápiť sa nad hlavolamami, či vyskúšať si rôzne technické vychytávky a hračky.

       Pevne veríme, že celá exkurzia bola pre žiakov prínosom a domov si odniesli pekné zážitky.

       Mgr. Mária Lipkošová

      • Spájame teóriu s praxou

      • Žiaci II. ročníka sa dnes, 2. novembra 2022, zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku UNIPLAST MH, s. r. o. vo Vranove nad Topľou.

       Pod pedagogickým vedením Ing. Martiny Sirníkovej a Ing. Daniely Sabolovej išlo o prenesenie vyučovacieho procesu Podnikovej ekonomiky z prostredia triedy do reálneho prostredia.

       Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba a montáž výrobkov z plastu. Zaoberajú sa aj odborným poradenstvom v oblasti lisovania plastov a skúšaním foriem, dodávajú technické a estetické dielce pre výrobcov bielej a dopravnej techniky, automobilový a elektrotechnický priemysel, stavebníctvo.

       Činnosť firmy predstavil jej výkonný riaditeľ Ing. Slavomír Tirpák, ktorý žiakom priblížil prevádzku podniku, jej organizáciu a výsledky výrobného procesu.

       Ďakujeme Richardovi Hrubovskému za organizáciu prínosnej exkurzie a Ing. Slavomírovi Tirpákovi a Mgr. Jaroslavovi Šandalovi za ich odborný prístup vedenia exkurzie.

      • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      • Žiaci I. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou sa v druhej polovici októbra zapojili do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

       Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

       V okresnom kole šampionátu sa mimoriadne darilo I. B triede, ktorá v silnej konkurencii obsadila 1. miesto a bude našu školu reprezentovať v krajskom kole!

       Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky.

       Mgr. Jana Štovková
       Mgr. Alexander Goľa

      • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

      • Cieľom kampane OZ Podaj ďalej Prešov bolo darovať ponožky a pomôcť ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.

       Študentský parlament pri Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou vyzbieral 48 párov ponožiek a odovzdal ich Komunitnému centru mesta Vranov nad Topľou, ktoré to rozdelí pre ľudí bez domova nachádzajúcich sa v Útulku mesta Vranov nad Topľou a Charitnému domu vo Vranove nad Topľou.

       Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli ponožkami do zbierky za ich ľudskosť a dobro!

       48 x Ď A K U J E M E ! 

       Ing. Martina Sirníková